ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236
TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM-2015/5)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2257 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak, elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; hibrit elektrikli süpürgeler dahil olmak üzere elektrik şebekesinden beslenen elektrikli süpürgeleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ;

a) Islak, ıslak ve kuru, batarya ile çalışan, robot, endüstriyel veya merkezi sistem elektrikli süpürgeleri,

b) Zemin cilalayıcıları,

c) Dış mekan süpürgeleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,

b) Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Avrupa Birliğinin EU/665/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin amaçları bakımından Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;

a) Batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Sadece batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,

b) Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık: Kirin toplanmasına yardımcı olması için kullanılan, batarya ile çalışan bir uyarma düzeneğiyle donatılmış süpürme başlığını,

c) Dış mekan süpürgesi: Dış mekan kullanımı için tasarlanmış, ünite içinde üretilen alçak basınçla oluşan bir hava akımı yoluyla çimenleri ve yaprak gibi atıkları bir toplayıcı içine toplamak üzere dış mekanda kullanım için tasarlanmış, aynı zamanda bir biçme cihazı barındırabilen ve üfleyici olarak da çalışabilen bir cihazı,

ç) Elektrikli süpürge: Ünite içinde oluşturulan bir alçak basınçla meydana gelen hava akımını kullanarak temizlenecek olan yüzeyden kir kaldıran bir aleti,

d) Endüstriyel elektrikli süpürge: Bir üretim sürecinin parçası olacak şekilde tasarlanmış, tehlikeli maddeleri ve bina, dökümhane, madencilik veya gıda endüstrisinde ağır tozları ortadan kaldırmak için tasarlanmış, süpürme başlığı genişliği 0,50 metre üzerinde olan bir endüstriyel makine veya alet parçası ve/veya bir ticari elektrikli süpürgeyi,

e) Eşdeğer elektrikli süpürge: Aynı üretici tarafından farklı bir ticari kod ile piyasaya arz edilmiş ancak, diğer bir model elektrikli süpürge ile aynı giriş gücü, yıllık enerji tüketimi, halı ve sert zeminden toz toplama, toz yayma ve ses güç seviyesine sahip elektrikli süpürgeyi

ifade eder.

f) Ev tipi elektrikli süpürge: Ev için veya evsel kullanımı amaçlanmış, uygunluk beyanı üreticisi tarafından 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)’e uygun olarak beyan edilmiş elektrikli süpürgeyi,

g) Genel amaçlı elektrikli süpürge: Hem halıları hem de sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir sabit ya da en azından bir sökülebilir ağızlığa sahip ya da özel olarak halıları temizlemek için tasarlanmış en az bir sökülebilir ağızlık ve sert zeminleri temizlemek için en az bir sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

ğ) Halı elektrikli süpürgesi: Özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya özellikle halıları temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

h) Hibrit elektrikli süpürge: Hem şebeke elektriğiyle hem de bataryalar ile çalıştırılabilen bir elektrikli süpürgeyi,

ı) Islak elektrikli süpürge: Yaygın olarak püskürtmeli elektrikli süpürgeler olarak bilinen tipler dahil olmak üzere, temizlenecek olan yüzeye su bazlı deterjan veya buhar uygulayan ve ünite içinde oluşturulan alçak basıncın neden olduğu hava akımı yoluyla bunları ve kiri almak yöntemiyle yüzeyden kuru ve/veya ıslak malzemeyi (kir) söken elektrikli süpürgeyi,

i) Islak ve kuru elektrikli süpürge: Bir kuru elektrikli süpürge işlevselliği ile birlikte 2,5 litreden fazla hacimdeki sıvıyı süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,

j) Kuru elektrikli süpürge: Batarya ile çalışan tahrikli ağızlık ile donatılmış tipler dahil olmak üzere, temelde kuru olan kiri (toz, fiber, iplikler) süpürmek üzere tasarlanmış elektrikli süpürgeyi,

k) Merkezi elektrikli süpürge: Sabit (hareket ettirilemeyen) bir alçak basınç kaynak noktası olan ve bina içinde sabit noktalarda hortum bağlantıları bulunan elektrikli süpürgeyi,

l) Robot elektrik süpürgesi: Bir mobil kısım ve yanaşma istasyonu ve/veya çalışmasına yardımcı olacak başka aksesuarlardan oluşan, tanımlanan bir sınır içinde insan müdahalesi olmadan çalışma becerisine sahip olan bataryalı elektrikli süpürgeyi,

m) Sert zemin elektrikli süpürgesi: Özellikle sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış sabit bir ağızlıkla sunulan veya sadece sert zeminleri temizlemek için tasarlanmış bir veya daha fazla sökülebilir ağızlık ile sunulan elektrikli süpürgeyi,

n) Su filtreli elektrikli süpürge: Ana filtre ortamı olarak 0,5 litreden fazla su kullanan, böylece emilen havanın suyun içinden geçmeye zorlanarak süpürülen, kuru malzemenin içinden geçerken tutulduğu kuru elektrikli süpürgeyi,

o) Tam boylu batarya ile çalışan elektrikli süpürge: Tam olarak şarj olduğunda tekrar şarj etmeden 15 m2büyüklüğünde bir alanda zeminin her kısmını çiftli hareket ile temizleyebilecek batarya ile çalışan elektrikli süpürgeyi,

ö) Ticari elektrikli süpürge: Profesyonel temizlik amacı ile kullanılan ve ofis, dükkan, hastane ve otel ortamlarında temizlik personeli veya sözleşmeli temizlikçiler tarafından kullanılması amaçlanan ve böyle olduğu 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT)’ne ait uygunluk beyanı dahilinde üretici tarafından beyan edilen elektrikli süpürgeyi,

p) Zemin cilalayıcı: Belirli zemin tiplerini korumak, düzleştirmek ve/veya parlatmak için tasarlanmış, genellikle cihaz tarafından zemin üzerine bir cilalama maddesi sürülmesi yöntemi ile çalıştırılan ve yaygın olarak elektrik süpürgesi yan işlevi ile de donatılmış olan elektrikli cihazı,

ifade eder.

Tedarikçilerin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri piyasaya arz edenler;

a) Her bir elektrikli süpürgede Ek-II’de belirtilen şekle ve bilgi içeriğine uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak,

b) Ek-III’te belirtilen ürün bilgi formunu bulundurmak,

c) Talep halinde, Ek-IV’te belirtilen teknik dosyayı Bakanlığa sunmak,

ç) Belirli bir modeldeki elektrik süpürgesine yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını söz konusu reklamda belirtmek,

d) Belirli bir modeldeki elektrik süpürgesine yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi birpromosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek,

zorundadır.

Satıcıların yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin satıcıları;

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tedarikçi tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki her bir elektrikli süpürgenin dış yüzünde veya üzerine tutturulmuş olarak ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlamak,

b) Son kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde elektrikli süpürgelerin satışa, kiralamaya veya taksitli satışa sunulduğu durumlarda, tedarikçi tarafından Ek-V’e uygun olarak temin edilen bilgiler ile birlikte söz konusu ürünlerin pazarlamasını yapmak,

c) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik herhangi bir reklamın enerjiye veya fiyata dair bilgi içerdiği durumlarda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtmek,

ç) Belirli bir modeldeki elektrikli süpürgeye yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi birpromosyon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını belirtmek,

zorundadır.

Ölçüm yöntemleri

MADDE 7 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler, kabul görmüş mevcut teknolojiye uygun ölçüm yöntemleri dikkate alınmak suretiyle güvenilir, doğru ve yenilenebilir ölçüm yöntemleri kullanılarak temin edilir.

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

MADDE 8 – (1) Beyan edilen enerji sınıfının, temizleme performansı sınıflarının, toz yayma sınıfının, yıllık enerji tüketiminin ve ses güç seviyesinin piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilirken Ek-VI’da yer alan prosedüruygulanır.

Zorunlu uygulamaya geçiş

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Elektrikli süpürgelerin piyasaya arz edilmesi ile ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi temin etme gereklerinin 1/9/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi zorunludur.

(2) Ek-V’te belirtilen etiketin şekli, aşağıdaki tarihler dikkate alınarak uygulanır:

a) 1/9/2015 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin etiketi, ürün tipine bağlı olacak şekilde Ek-II’deki Etiket 1’e uygun olmak zorundadır.

b) 1/9/2017 tarihinden itibaren piyasaya arz edilen elektrikli süpürgelerin etiketi, ürün tipine bağlı olacak şekilde Ek-II’deki Etiket 2’ye uygun olmak zorundadır.

(3) Bu Tebliğ hükümleri 1/9/2017 tarihinden itibaren su filtreli elektrikli süpürgeler için de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 Ek-I

Enerji verimliliği, temizleme performansı ve toz yayma sınıfları

 1. Enerji verimliliği sınıfları

 

Bir elektrikli süpürgenin enerji verimliliği sınıfı Tablo 1’de belirtilen şekilde yıllık enerji tüketimi ile ilişkili olarak belirlenecektir. Bir elektrikli süpürgenin yıllık enerji tüketimi Ek- VI’ya göre belirlenecektir.

Tablo 1

Enerji Verimlilik Sınıfları

Enerji Verimliliği Sınıfı Yıllık enerji tüketimi (AE) [kWh/yıl]
Etiket 1 Etiket 2
A+++ AE < 10,0
A++ 10,0 < AE < 16,0
A+ 16,0 < AE < 22,0
A AE < 28,0 22,0 < AE < 28,0
B 28,0 < AE < 34,0 28,0 < AE < 34,0
C 34,0 < AE < 40,0 34,0 < AE < 40,0
D 40,0 < AE < 46,0 AE > 40,0
E 46,0 < AE < 52,0
F 52,0 < AE < 58,0
G AE > 58,0

 

 

2- Temizleme performansı sınıfları

 

Bir elektrikli süpürgenin temizleme performansı sınıfı Tablo 2’de belirtilen şekilde toz toplamasına (dpu) göre belirlenecektir. Bir elektrikli süpürgenin toz toplaması Ek VI’ya göre belirlenecektir.

 

Tablo 2

Temizleme performansı sınıfları

Temizleme performansı sınıfı Halıda toz toplama (dpuc)   Sert zeminde toz toplama (dpuhf)
A dpuc > 0,91 dpuhf > 1,11
B 0,87 < dpuc < 0,91 1,08 < dpuhf < 1,11
C 0,83 < dpuc < 0,87 1,05 < dpuhf < 1,08
D 0,79 < dpuc < 0,83 1,02 < dpuhf < 1,05
E 0,75 < dpuc < 0,79 0,99 < dpuhf < 1,02
F 0,71 < dpuc < 0,75 0,96 < dpuhf < 0,99
G dpuc < 0,71 dpuhf < 0,96

 

 

3- Toz yayma

Bir elektrikli süpürgenin toz yayma sınıfı Tablo 3’te belirtilen şekilde toz yaymasına göre belirlenecektir. Bir elektrikli süpürgenin toz yayması Ek VI’ya göre belirlenecektir.

 

Tablo 3

Toz yayma sınıfları

Toz yayma sınıfı Toz yayma (dre)
A dre < 0,02 %
B 0,02 % < dre < 0,08 %
C 0,08 % < dre < 0,20 %
D 0,20 % < dre < 0,35 %
E 0,35 % < dre < 0,60 %
F 0,60 % < dre < 1,00 %
G dre > 1,00 %

 

Ek-II

 1. Etiket 1

 

1.1. Genel amaçlı elektrikli süpürgelerin etiketi

  ENERJİ

 

 

 

Etiket aşağıdaki bilgileri içerir;

 1. Tedarikçinin ismi veya ticari unvanı,
 2. Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı markaya veya tedarikçiye ait olan bir elektrikli süpürge modelini bir başka modelden ayırmak için kullanılan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder),

III. Bu Tebliğ’in Ek-I’inde yer alan şekilde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Elektrikli süpürgenin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir)

 1. Bu Tebliğ’in Ek-VI’sına uygun şekilde hesaplanan ortalama yıllık enerji tüketimi,
 2. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen toz yayma sınıfı,
 3. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen halı temizleme performansı sınıfı,

VII. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen sert zemin temizleme performansı sınıfı,

VIII. Bu Tebliğ’in Ek-VI’sına uygun şekilde tanımlanan ses güç seviyesi.

Etiketin tasarım özellikleri bu Ek’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.

 

1.2. Sert zemin elektrikli süpürgelerin etiketi

 

  ENERJİ

 

Etiket aşağıdaki bilgileri içerir;

 1. Tedarikçinin ismi veya ticari unvanı,
 2. Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı markaya veya tedarikçiye ait olan bir elektrikli süpürge modelini bir başka modelden ayırmak için kullanılan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder),

III. Bu Tebliğ’in Ek-I’inde yer alan şekilde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Elektrikli süpürgenin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir)

 1. Bu Tebliğ’in Ek-VI’sına uygun şekilde hesaplanan ortalama yıllık enerji tüketimi,
 2. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen toz yayma sınıfı,
 3. Yasak işareti

VII. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen sert zemin temizleme performansı sınıfı,

VIII. Bu Tebliğ’in Ek-VI’sına uygun şekilde tanımlanan ses güç seviyesi.

Etiketin tasarım özellikleri bu Ek’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.

1.3. Halı elektrikli süpürgelerin etiketi

  ENERJİ

 

 

Etiket aşağıdaki bilgileri içerir;

 1. Tedarikçinin ismi veya ticari unvanı,
 2. Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı markaya veya tedarikçiye ait olan bir elektrikli süpürge modelini bir başka modelden ayırmak için kullanılan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder),

III. Bu Tebliğ’in Ek-I’inde yer alan şekilde belirlenen enerji verimliliği sınıfı (Elektrikli süpürgenin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir),

 1. Bu Tebliğ’in Ek-VI’sına uygun şekilde hesaplanan ortalama yıllık enerji tüketimi,
 2. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen toz yayma sınıfı,
 3. Yasak işareti,

VII. Bu Tebliğ’in Ek-I’ine uygun şekilde belirlenen halı temizleme performansı sınıfı,

VIII. Bu Tebliğ’in Ek-VI’sına uygun şekilde tanımlanan ses güç seviyesi.

Etiketin tasarım özellikleri bu Ek’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.

Etiket 2

2.1. Genel amaçlı elektrikli süpürgelerin etiketi

  ENERJİ

 

 

Bu Ek’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında listelenen bilgiler etikete eklenir.

Etiketin tasarım özellikleri bu Ek’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebil

 

2.2. Sert zemin elektrikli süpürgelerin etiketi

  ENERJİ

 

 

Bu Ek’in 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında listelenen bilgiler etikete eklenir.

Etiketin tasarım özellikleri bu Ek’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.

 

2.3. Halı elektrikli süpürgelerin etiketi

 

  ENERJİ

 

Bu Ek’in 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında listelenen bilgiler etikete eklenir.

Etiketin tasarım özellikleri bu Ek’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olmalıdır. Ancak, modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.

 

 1. Etiket tasarımı

3.1. Genel amaçlı elektrikli süpürgeler için etiketlerin tasarımı aşağıdaki gibi olmalıdır:

  ENERJİ

Bu kapsamda:

 1. a) Etiket en az 75 mm genişliğinde ve 150 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha geniş basıldığı durumlarda, içeriğinin oranları yukarıda belirtilenlere uygun olmalıdır.
 2. b) Arka plan beyaz olmalıdır.
 3. c) Renkler, örneğe uygun şekilde CMYK – cam göbeği, magenta, sarı ve siyah olmalıdır. Örnek: 00-70-X-00: % 0 cam göbeği, % 70 magenta, %100 sarı, %0 siyah.
 4. d) Etiket aşağıdaki gereklere uygun olmalıdır (numaralar yukarıdaki şekilde belirtilen numaraları işaret etmektedir):

(1) EU etiketi çerçeve kalınlığı: 3,5 punto (pt) – renk: cam göbeği %100 – yuvarlak köşeler: 2,5 mm. 

(2) EU logosu: renkler: X-80-00-00 ve 00-00-X-00.

(3) Enerji etiketi: renk: X-00-00-00.

Piktogram şekildeki biçimde: EU logosu ve enerji logosu: en: 62 mm, yükseklik 12 mm.

(4)  Logoların alt sınırı: 1 pt – renk: cam göbeği %100 – uzunluk: 62 mm.

(5) A-G ve A+++-D skalaları:

 • Ok: yükseklik 6 mm, boşluk: 1 mm – renkler:

En yüksek sınıf: X-0-X-00,

İkinci sınıf: 70-00-X-00,

Üçüncü sınıf: 30-00-X-00,

Dördüncü sınıf: 00-00-X-00,

Beşinci sınıf: 00-30-X-00,

Altıncı sınıf: 00-70-X-00,

Son sınıf: 00-X-X-00,

 • Metin: Calibri koyu 13 pt, büyük harflerle ve beyaz

(6) Enerji verimlilik sınıfı

 • Ok: en: 17 mm, yükseklik: 9 mm, %100 siyah
 • Metin: Calibri koyu 18,5 pt, büyük harflerle ve beyaz; ‘+’ sembolleri: Calibri koyu 11 pt, tek sıra üzerine dizilmiş beyaz.

(7) Enerji:

 • Metin: Calibri normal 6 pt, büyük harflerle, siyah.

(8) kWh/yıl cinsinden yıllık enerji tüketimi:

 • Değer: Calibri koyu 20 pt, %100 siyah;
 • İkinci sıra: Calibri koyu 12 pt, %100 siyah.

(9) Halıda temizleme performansı:

 • Sınır: 1,5 pt – renk: cam göbeği %100 – yuvarlak köşeler: 2,5 mm;
 • Harfler: Calibri normal 13,5 pt, %100 siyah; ve Calibri koyu 18 pt, %100 siyah.

(10) Sert zeminde temizleme performansı:

 • Sınır: 1,5 pt – renk: cam göbeği %100 – yuvarlak köşeler: 2,5 mm;
 • Harfler: Calibri normal 13,5 pt, %100 siyah; ve Calibri koyu 18 pt, %100 siyah.

(11) Toz yayma

 • Sınır: 1,5 pt – renk: cam göbeği %100 – yuvarlak köşeler: 2,5 mm;
 • Harfler: Calibri normal 13,5 pt, %100 siyah; ve Calibri koyu 18 pt, %100 siyah.

(12) Ses güç seviyesi 

 • Sınır: 1,5 pt – renk: cam göbeği %100 – yuvarlak köşeler: 2,5 mm;
 • Değer: Calibri koyu 16 pt, %100 siyah;
 • dB’: Calibri normal 11 pt, %100 siyah.

(13) Tedarikçinin ismi veya ticari markası

(14) Tedarikçinin model tanımlayıcısı

(15) Tedarikçinin ismi veya ticari markası ve Tedarikçinin model tanımlayıcısı 62 × 10 mm’lik bir alanda belirtilir.

(16) Mevzuat numarası

 • Metin: Calibri koyu 8.

 

3.2. Sert zemin elektrikli süpürgeler için etiketlerin tasarımı aşağıdaki gibi olmalıdır:

  ENERJİ

 

Etiketlerin tasarımı bu Ek’in 7 inci maddesi birinci fıkrası ile uyumlu olmalıdır, yalnızca 9 numarada aşağıdakiler geçerli olmalıdır:

(9) Halıda temizleme performansı:

–  Yasak işareti: Sınır 3 pt – renk: 00-X-X-00 (%100 kırmızı) – çap 16 mm.

3.3. Halı elektrikli süpürgeler için etiketlerin tasarımı aşağıdaki gibi olmalıdır:

Etiketlerin tasarımı bu Ek’in 7 inci maddesi birinci fıkrası ile uyumlu olmalıdır, yalnızca 10 numarada aşağıdakiler geçerli olmalıdır:

(10) Sert zemin temizleme performansı:

–  Yasak işareti: Sınır 3 pt – renk: 00-X-X-00 (%100 kırmızı) – çap 16 mm.

Ek-III

Ürün bilgi formu

 1. Ürün bilgi formundaki bilgiler, aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde, ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer alır;
 2. a) Tedarikçinin ismi veya ticari markası,
 3. b) Tedarikçinin bu Tebliğin Ek-II’sinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan model tanımlayıcısı,
 4. c) Bu Tebliğin Ek-I’inde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı,
 5. d) Bu Tebliğin Ek-VI’sının 3 üncü maddesi kapsamında hesaplanan ve yıllık kWh cinsinden ifade edilerek en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (“50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi “XYZ” kWh. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilecektir” şeklinde ifade edilecektir),
 6. e) Bu Tebliğin Ek I’i kapsamında belirlenen sert zemin elektrikli süpürgeleri ve halı elektrikli süpürgeleri için, halı temizleme performans sınıfı (Sert zemin elektrikli süpürgeleri için “Teslim edilen ağızlık ile halı kullanımına uygun değildir” şeklinde ifade edilecektir),
 7. f) Bu Tebliğin Ek I’i kapsamında belirlenen genel amaçlı elektrikli süpürgeleri ve sert zemin elektrikli süpürgeleri için, sert zemin temizleme performans sınıfı (Halı elektrikli süpürgeleri için “Teslim edilen ağızlık ile sert zeminde kullanımına uygun değildir” şeklinde ifade edilecektir),
 8. g) Bu Tebliğin Ek I’i kapsamında belirlenen toz yayma sınıfı,
 9. h) Bu Tebliğin Ek VI’sı kapsamında belirlenen ses güç seviyesi,
 10. i) Bu Tebliğin Ek VI’sı kapsamında belirlenen anma gücü,
 11. j) Modelin 66/2010 sayılı Avrupa Birliği’nin “Eko-etiket” düzenlemesine göre “AB Eko-etiketi” aldığı durumlarda, bu konudaki bilgi de eklenebilir.
 12. Bir bilgi formu, aynı kişi tarafından piyasaya arz edilen birden fazla elektrikli süpürge modeline yönelik olabilir.
 13. Bilgi formunda yer alan bilgiler, renkli veya siyah-beyaz olarak, etiketin bir örneği mahiyetinde verilebilir. Bu durumda, bu Ek’in 1 inci maddesinde sıralanan ve etiket üzerinde bulunmayan bilgiler de verilir.

 

 

Ek-IV

Teknik dosya

 1. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen teknik dosya aşağıdakileri içerir:
 2. a) Tedarikçinin ismi ve adresi,
 3. b) Elektrik süpürge modelinin, kolaylıkla ve net bir biçimde tanınmasını sağlayacak genel tanımlaması,
 4. c) Uygun olan durumlarda, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları,
 5. d) Uygun olan durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler,
 6. e) Tedarikçiyi temsil eden kişinin kimlik ve imzası,
 7. f) Ölçümlere dair bu Tebliğin Ek-VI’sına uygun belirlenmiş parametreler;
 8. i) Uygulanabilir olan yerlerde halı testi sırasındaki özgün enerji tüketimi,
 9. ii) Uygulanabilir olan yerlerde sert zemin testi sırasındaki özgün enerji tüketimi,

iii) Uygulanabilir olan yerlerde halı ve sert zemin üzerinde toz toplama,

 1. iv) Toz yayma,
 2. v) Ses güç seviyesi,
 3. vi) Anma giriş gücü,

vii) Geçerli olduğu üzere Ek-VI 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde belirtilen şekilde özgül değerler.

 1. g) Bu Tebliğin Ek-VI’sına uygun şekilde gerçekleştirilen hesaplamaların sonuçları.

 

 1. Belli bir elektrikli süpürge modelinin teknik dosyasında yer alan bilgiler tasarım esas alınarak yapılan hesaplamadan veya başka eşdeğer elektrikli süpürgeden değerlendirme yoluyla veya her iki yöntem de kullanılarak elde edilmiş ise, teknik dosyada bu hesaplama ve/veya değerlendirmelerin ayrıntıları ve imalatçının yapılan hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmek için yaptığı testlerin ayrıntıları bulur. Bu tür durumlarda, teknik dosyada ayrıca, teknik dosyada bulunan bilgilerin esasını teşkil eden diğer bütün eşdeğer elektrikli süpürge modellerinin bir listesi de bulunmalıdır.

Ek-V

Son kullanıcının sergilenen ürünü görmesinin beklenemeyeceği durumlarda

temin edilecek bilgiler

 1. Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde temin edilir;
 2. a) Bu Tebliğin Ek-I’inde tarif edildiği şekliyle enerji verimlilik sınıfı,
 3. b) Bu Tebliğin Ek-VI’sında tarif edildiği şekliyle yıllık enerji tüketimi,
 4. c) Bu Tebliğin Ek I’i kapsamında belirlenen sert zemin elektrikli süpürgeleri ve halı elektrikli süpürgeleri için, halı temizleme performans sınıfı (Sert zemin elektrikli süpürgeleri için “teslim edilen ağızlık ile halı kullanımına uygun değildir” şeklinde ifade edilecektir),
 5. d) Bu Tebliğin Ek I’i kapsamında belirlenen genel amaçlı elektrikli süpürgeleri ve sert zemin elektrikli süpürgeleri için, sert zemin temizleme performans sınıfı (Halı elektrikli süpürgeleri için “teslim edilen ağızlık ile sert zeminde kullanımına uygun değildir” şeklinde ifade edilecektir),
 6. e) Bu Tebliğin Ek I’i kapsamında belirlenen toz yayma sınıfı,
 7. f) Bu Tebliğin Ek VI’sı kapsamında belirlenen ses güç seviyesi.
 8. Ürün bilgi formunda yer alan bilgilerin de temin edildiği durumlarda, bu bilgiler bu Tebliğin Ek-III’ünde belirtilen şekil ve sıralamaya uygun olmalıdır.
 9. Bu Ek’te belirtilen bilgilerin basılması veya gösterilmesi sırasında kullanılan tüm boyut ve yazı tipleri görülebilir nitelikte olmalıdır.

 

 

Ek-VI

Ölçüm ve hesaplama yöntemleri

 1. Bu Tebliğ’de belirtilen gereklere uygunluk ve söz konusu uygunluğun doğrulanması amaçları kapsamında yapılan ölçümlerde, ilgili Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde veya buna paralel olarak Resmî Gazete’de referans numaraları yayımlanan belgelerdeki yöntemler de dahil olmak üzere, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan güvenilir, doğru ve yinelenebilir prosedürler kullanılır.
 2. Teknik tanımlar
 3. a) ‘sert zemin testi’; maksimum emme gücüyle çalışmakta olan bir elektrikli süpürgenin süpürme başlığının, süpürme başlığıyla aynı genişliğe ve uygun uzunluğa sahip, üzerine çapraz (45o) bir test kanalı yerleştirilmiş olan ahşap bir deney levhası, test alanı üzerinden geçmesi ve geçen süre, elektriksel güç tüketimi ve süpürme başlığının merkezinin test alanına göre konumunun uygun bir örnekleme hızında sürekli olarak ölçülmesi ve kaydedilmesi ve her süpürme çevrimi sonunda test kanalındaki kütle azalmasının uygun şekilde değerlendirildiği, iki süpürme çevriminden oluşan bir test anlamına gelmektedir.
 4. b) ‘test kanalı’; bir süpürme çevriminin başlangıcında uygun yapay toz ile doldurulmuş olan uygun boyutlarda U şeklindeki çıkartılabilir ilave anlamına gelmektedir.
 5. c) ‘halı testi’; maksimum emme gücüyle çalışmakta olan bir elektrikli süpürgenin süpürme başlığının, süpürme başlığıyla aynı genişliğe ve uygun uzunluğa sahip, eşit olarak dağıtılmış ve uygun şekilde gömülmüş, uygun bileşime sahip test tozu ile kirletilmiş olan test alanından oluşan bir Wilton halı testi düzeneği üzerinden geçmesi ve geçen süre, elektriksel güç tüketimi ve süpürme başlığının merkezinin test alanına göre konumunun uygun bir örnekleme hızında sürekli olarak ölçülmesi ve kaydedilmesi ve her süpürme çevrimi sonunda cihaz toz haznesindeki kütle artışının uygun şekilde değerlendirildiği uygun miktarda süpürme çevriminden oluşan bir test anlamına gelmektedir.
 6. d) ‘süpürme başlığı genişliği’; metre cinsinden, 3 ondalık basamak hassasiyeti ile süpürme başlığının dış maksimum genişliği anlamına gelmektedir.
 7. e) ‘süpürme çevrimi’; zemine özel bir test alanı (‘halı’ veya ‘sert zemin’) üzerinde elektrik süpürgesinin 5 adet çiftli hareket dizisi anlamına gelmektedir.
 8. f) ‘çiftli hareket’; süpürme başlığının paralel bir hizada bir ileri bir geri hareketinin, eşit bir test hareketi hızıyla ve belirtilen test hareket uzunluğunda gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.
 9. g) ‘test hareketi hızı’; metre/saat cinsinden test için süpürme başlığının uygun hızının, tercihen bir elektromekanik uygulayıcı tarafından gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Kendi kendine hareketli süpürme başlığına sahip ürünler uygun hıza mümkün olan en yakın değere gelmeye çalışacaklardır, ancak teknik dosyasında açıkça belirtilen durumlarda bir sapmaya izin verilecektir.
 10. h) ‘test hareketi uzunluğu’; metre cinsinden, süpürme başlığının merkezi tarafından test alanından önce ve sonraki uygun hızlanma bölgelerinin üzerinden geçerken kat edilen süpürme başlığı mesafesi ile test alanının uzunluğunun toplamı anlamına gelmektedir.
 11. i) ‘toz toplama’ (dpu); 3 ondalık basamak hassasiyeti ile, toplanan yapay tozun kütlesinin halı için cihazın toz haznesindeki kütle artışı ile ve sert zemin için test kanalındaki kütle azalması ile belirlenen miktarının, süpürme başlığının birkaç çiftli hareketi sonrasında test alanına başlangıçta uygulanmış olan yapay toz kütlesine oranının, halı için belirli test koşullarına göre ve sert zemin için test kanalının uzunluğu ve konumlandırılmasına göre düzeltilmiş hali anlamına gelmektedir.
 12. j) ‘referans elektrik süpürgesi sistemi’; test sonuçlarının yinelenebilirliğini artırmak için hava ile ilgili belirli parametreler ile halılardaki kalibre edilmiş ve referans toz toplamasını ölçmekte kullanılan elektrikle çalışan laboratuvar ekipmanı anlamına gelmektedir.
 13. k) ‘anma giriş gücü’; watt cinsinden, üretici tarafından beyan edilen elektrik giriş gücü anlamına gelmektedir, ancak aynı zamanda elektrikli süpürgeden başka amaçlarda işlev görebilecek olan cihazlar için yalnızca elektrikli süpürge işlevi ile ilgili elektrik giriş gücü geçerli sayılır.
 14. l) ‘toz yayma’; 2 ondalık basamak hassasiyetinde yüzdesel olarak ifade edilecek şekilde, elektrikli süpürge tarafından yayılan 0,3’ten 10 mikrometre boyutuna kadar olan tüm toz partiküllerinin sayısının, söz konusu partikül boyutu aralığındaki belirli miktarda toz beslendiğinde emme girişinden giren aynı boyut aralığındaki tüm toz parçacıklarının sayısına oranı anlamına gelmektedir. Değer yalnızca elektrikli süpürge çıkışında ölçülen tozu değil, aynı zamanda sızıntılar tarafından başka yerlere saçılan ya da elektrikli süpürgenin kendisi tarafından üretilen tozları da içermektedir.
 15. m) ‘Ses güç seviyesi’; havadaki akustik gürültü yayılımları anlamına gelmektedir, dB(A) re 1 pW cinsinden ifade edilir ve en yakın tam sayıya yuvarlanır.

 

 1. Yıllık enerji tüketimi

 

Yıllık enerji tüketimi AE, kWh/yıl cinsinden bir ondalık basamağa yuvarlanarak aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

Halı elektrik süpürgeleri için:

Sert zemin elektrikli süpürgeler için:

Genel amaçlı elektrikli süpürgeler için:

Burada:

 • ASEc ; Wh/m2 cinsinden halı testi sırasındaki ortalama özgül enerji tüketimidir, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır.  
 • ASEhf ; Wh/m2 cinsinden sert zemin testi sırasındaki ortalama özgül enerji tüketimidir, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır.
 • dpuc ; bu Ek’in 4. maddesi ile uyumlu olarak belirlenen, halı üzerindeki toz toplama değeridir.
 • dpuhf ;bu Ek’in 4. maddesi ile uyumlu olarak belirlenen, sert zemin üzerindeki toz toplama değeridir.
 • 50; bir yıl içinde gerçekleştirilen standart temizlik işi sayısıdır.
 • 87; m2 cinsinden temizlenecek standart ev yüzeyidir.
 • 4; bir elektrikli süpürgenin zemindeki her noktanın üzerinden standart geçme sayısıdır (iki çiftli hareket).
 • 0,001; Wh’den kWh’e dönüştürme faktörüdür.
 • 1; standart toz toplamadır.
 • 0,20; beşli ve iki çiftli hareket sonrası elde edilen toz toplamalar arasındaki standart farktır.

Ortalama özgül enerji tüketimi (ASE)

Halı testi sırasındaki ortalama özgül enerji tüketimi (ASEc) ve sert zemin testi sırasındaki ortalama özgül enerji tüketimi (ASEhf) sırasıyla halı ve sert zemin testlerinden oluşan bir dizi süpürme çevrimindeki özgül enerji tüketimlerinin (SE) ortalaması olarak belirlenecektir. Wh/m2 cinsinden, test alanında özgül enerji tüketimi SE için genel denklem, 3 ondalık basamak hassasiyetiyle halı, sert zemin ve genel amaçlı elektrikli süpürgelerde gerekli son eklerle birlikte aşağıdaki şekildedir:             

Burada:

 • P; süpürme başlığının merkezinin test alanı üzerinde hareket ettiği bir süpürme çevrimi sırasında, 2 ondalık basamak hassasiyeti ile W cinsinden ortalama gücü ifade etmektedir.
 • NP; eğer varsa elektrikli süpürgedeki batarya ile çalışan tahrikli ağızlıkların, 2 ondalık basamak hassasiyetindeki W cinsinden ortalama güç eşdeğerini ifade eder ve aşağıda verilen şekilde hesaplanır.
 • T; süpürme başlığının merkezinin test alanı üzerinden, örneğin süpürme başlığının yan, ön ve arka kenarları arasında bir orta noktada hareket ettirildiği bir süpürme çevrimindeki, 4 ondalık basamak hassasiyetinde saat cinsinden toplam süredir.
 • A; bir süpürme çevrimi sırasında  süpürme başlığı tarafından üzerinden geçilen, kafa genişliği ve test alanının uygun uzunluğunun çarpımının 10 katı olarak hesaplanan, 3 ondalık basamak hassasiyetinde, m2 cinsinden yüzey alanıdır. Eğer bir ev elektrik süpürgesinin 0,320 m üzerinde süpürme başlığı genişliği varsa, bu hesaplama için süpürme başlığı genişliği 0,320 m olarak alınacaktır.
 • Sert zemin testleri için hf soneki ve SEhf, Phf, NPhf, thf ve Ahf parametre isimleri yukarıdaki denklemde kullanılacaktır. Halı testleri için c soneki ve SEc, Pc, NPc, tc ve Ac parametre isimleri yukarıdaki denklemde kullanılacaktır. Her bir temizleme çevrimi için, SEhf, Phf, NPhf thf Ahf ve/veya SEc, Pc, NPc, tc, Ac, uygun olan şekilde, teknik dosyaya dahil edilecektir.                                             

 

Batarya ile çalışan tahrikli ağızlıkların güç eşdeğeri (NP)

Batarya ile çalışan tahrikli ağızlıkların ortalama güç eşdeğeri NP’nin W cinsinden ifadesi için genel denklem; halı, sert zemin ve genel amaçlı elektrikli süpürgeler için uygun son ekler ile birlikte şu şekildedir:

Burada:

—     E, bir  süpürme çevrimi sonrasında, bir elektrikli süpürge batarya ile çalışan  tahrikli ağızlığının başlamadan önce tam şarjlı olduğu halden tekrar tam şarjlı hale gelmesi için gerekli olan elektrik tüketiminin 3 ondalık basamak hassasiyetiyle ve Wh cinsinden ifadesidir;

—     tbat, elektrikli süpürgenin batarya ile çalışan tahrikli ağızlığının, üreticinin yönergeleri doğrultusunda çalışır halde olduğu bir süpürme çevriminde, 4 ondalık basamak hassasiyeti ile saat cinsinden geçen toplam süreyi gösterir;

Elektrikli süpürgenin batarya ile çalışa tahrikli ağızlık ile donatılmamış olması durumunda NP değeri sıfıra eşit olur.

Sert zemin testleri için, yukarıdaki denklemde hf son eki ve NPhf, Ehf, tbathf parametre isimleri kullanılacaktır. Halı testleri için c son eki ve NPc, Ec, tbatc parametre isimleri yukarıdaki denklemde kullanılacaktır. Her bir temizleme çevrimi için, Ehf, tbathf ve/veya Ec, tbatc değerleri, uygun olan şekilde, teknik dosyaya dahil edilecektir.

 

 1. Toz toplama

Sert zemindeki toz toplama (dpuhf) bir sert zemin testindeki iki süpürme çevriminin sonuçlarının ortalaması olarak belirlenmelidir.

Halıdaki toz toplama (dpuc) bir halı testindeki süpürme çevrimlerinin sonuçlarının ortalaması olarak belirlenecektir. Bir test halısının orijinal özelliklerinden sapmaları düzeltmek için halıdaki toz toplama (dpuc) aşağıdaki şekilde hesaplanmalıdır.

Burada:

—     dpum elektrikli süpürgenin ölçülen toz toplamasıdır.

—     dpucal referans elektrikli süpürge sisteminin, test halısı orijinal koşuldayken ölçülmüş toz toplamasıdır.

—     dpuref referans elektrikli süpürge sisteminin ölçülen toz toplamasıdır.

Her bir temizleme çevrimi için dpum değeri, dpuc, dpucal ve dpuref teknik dosyaya dahil edilmelidir.

 

 1. Toz yayma

Toz yayma, elektrikli süpürge maksimum hava akışı ile çalışırken belirlenmelidir.

 

 1. Ses Güç Seviyesi

Ses güç seviyesi halı üzerinde belirlenmelidir.

 

 1. Hibrit elektrikli süpürgeler

Hibrit elektrikli süpürgeler için tüm ölçümler, elektrikli süpürge şebekeden elektrik alırken ve yalnızca var olan batarya ile çalışan tahrikli ağızlıkla gerçekleştirilmelidir.

 

 

Ek-VII

Piyasa gözetim ve denetimi amaçlı doğrulama prosedürü

Bakanlık, 5 inci ve 6 ıncı maddelerde yer alan şartlara uyumu değerlendirmek amacıyla aşağıda belirtilen doğrulama prosedürünü uygulayacaktır:

 

 1. Bakanlık, her model için tek bir adet ürün test eder.
 2. Elektrikli süpürge modelinin enerji etiketi ve ürün bilgi formu üzerindeki sınıf ve değerler ile teknik dosyasındaki değerler birbiri ile uyumlu ise ve testler sonucunda ilgili modele ait ölçülen değerler Tablo 4’de yer alan ilgili tüm parametreler ile uyumlu ise ürünün gerekli şartları sağladığı ve uygun olduğu kabul edilir.
 3. Eğer elde edilen sonuçlar yukarıdaki 2. Maddeyi karşılamıyorsa, Bakanlık, aynı modele ait rasgele seçeceği ilave üç ürünü daha test eder. İlave üç ürün, alternatif olarak üreticinin teknik dosyasında listelediği eşdeğer elektrik süpürgesi modelleri içinde yer alan bir veya daha fazla farklı model arasından da seçilebilir.
 4. Testler sonucunda ilgili modele ait ölçülen değerler, Tablo 4’te listelenen ilgili parametreler ile uyumlu ise ürünün gerekli şartları sağladığı ve uygun olduğu kabul edilir.
 5. Eğer elde edilen sonuçlar yukarıdaki 4. Maddeyi karşılamıyorsa, ilgili modelin ve eşdeğer tüm elektrik süpürgesi modellerinin bu tebliğ ile uyumlu olmadığına karar verilir.

 

Bakanlık, Ek-6’da belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.

Bu Ek’te tanımlanmış olan doğrulama toleransları, yalnızca ölçülen parametrelerin doğrulanması amacı ile Bakanlık yetkilileri tarafından kullanılır. Bu Ek’te tanımlanmış olan doğrulama toleransları, üretici veya ithalatçı tarafından teknik dosyadaki değerleri oluşturmak için tanımlanmamıştır ve bu amaçla kullanılamaz. Ürünün teknik dosyasında yer alan değerler ile ürünün etiketi veya ürün bilgi formundaki değerler ve sınıfların uyumlu olmaması halinde, ürünün teknik dosyasındaki değerler dikkate alınır.

Tablo 4

Ölçülen parametre Doğrulama toleransları
Yıllık enerji tüketimi Ölçülen değer1, beyan edilen2 değerin %10 fazlasından daha büyük olmamalıdır.
Halıda toz toplama Ölçülen değer1, beyan edilen2 değerin 0,03 azından daha küçük olmamalıdır.
Sert zeminde toz toplama Ölçülen değer1, beyan edilen2 değerin 0,03 azından daha küçük olmamalıdır.
Toz yayma Ölçülen değer1, beyan edilen2 değerin %15 fazlasından daha büyük olmamalıdır.
Ses güç seviyesi Ölçülen değer1, beyan edilen2 değerden büyük olmamalıdır.
(1) Test edilen üç ek ünite durumunda ölçülen değerlerin aritmetik ortalamasını ifade eder
(2) Tedarikçi tarafından beyan edilen değeri ifade eder.

 

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.