ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 09.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25695

 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM/2004- 9)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, elektrik ve elektronik sanayi ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirtmektir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik:RG-14/5/2013-28647)

Bu Tebliğ, 4703 sayılı Kanun, elektrik ve elektronik sanayi ile ilgili mevzuat ve sektörel konulardaki sorunların çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin (ELTEK) görevlendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 2 nci maddede belirtilen yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

ELTEK Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 4 — (Değişik:RG-14/5/2013-28647)

ELTEK aşağıdaki üyelerden oluşur.

 1. a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını temsilen iki üye,
 2. b) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye,
 3. c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye,

ç) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,

 1. d) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir üye,
 2. e) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen sektör kurulundan bir üye,
 3. f) Elektromekanik Sanayiciler Derneğini temsilen bir üye,
 4. g) Türk Elektronik Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

ğ) Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

ı) Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneğini temsilen bir üye,

 1. i) Elektronik Cihaz İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye,
 2. j) İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye,
 3. k) Yazılım Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
 4. l) Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneğini temsilen bir üye,
 5. m) Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
 6. n) Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneğini temsilen bir üye
 7. o) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğini temsilen bir üye,

ö) Bilişim Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,

 1. p) Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
 2. r) Makine İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,

Komite üyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bilgi verilir. Bu üye kalan süreyi tamamlayıncaya kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılması esastır.

Madde 5 — ELTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının 2/3’ü ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır,
 2. b) (Değişik:RG-14/5/2013-28647) Komitenin Başkanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürüdür,”
 3. c) (Değişik:RG-14/5/2013-28647) Komitenin sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür,
 4. d) Toplantılar, Komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim ve özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir,
 5. e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Komite sekreteryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir,
 6. f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır, acil hallerde toplantı sırasında imzalanabilir,
 7. g) Komitece  gerek  görüldüğü hallerde,  ilgili  kurum  ve  kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir,
 8. h)  Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

Madde 6 — Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) 2 nci maddede adı geçen ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan teçhizatı imal, ithal veya ihraç eden sektörün uyum süreci ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,
 2. b) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan sektörden bilgi akışını sağlamak,
 3. c) İlgili yönetmelikler kapsamında yer alan, elektrik ve elektronik sanayine hizmet verecek, ülkemizde yerleşik “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu”, “Onaylanmış Kuruluş” ve “Laboratuvar” durumunu tespit etmek,
 4. d) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirlemek,
 5. e) İlgili yönetmeliklerde yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni yönetmelik taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerileri belirlemek,
 6. f) (Değişik:RG-14/5/2013-28647) Elektrik ve elektronik sanayi ile ilgili her türlü konuyu incelemek, sektörün gelişimi ve karşılaşılan sorunların çözümü için görüş oluşturmak, bu görüşleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve/veya bu Bakanlık aracılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak.

ELTEK Kararlarının Değerlendirilmesi

Madde 7 — (Değişik:RG-14/5/2013-28647)

Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — (Değişik:RG-14/5/2013-28647)

Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.