El-Ferec Bade’ş-Şidde’de birleşik fiiller / El-Ferec Bade’ş-Şidde’de birleşik fiiller

Tez No İndirme Tez Künye Durumu
294095 El-Ferec Bade’ş-Şidde’de birleşik fiiller / El-Ferec Bade’ş-Şidde’de birleşik fiiller
Yazar:AHMET TURAN DOĞAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. M. FATİH ALKAYIŞ
Yer Bilgisi: Adıyaman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Birleşik eylem = Compound verbs ; Dilbilgisi = Grammar ; Dilbilgisi-eylem = Grammar-verb ; Edebiyat = Literature ; El-Ferec Ba’de’ş-Şidde = El-Ferec Ba’de’ş-Şidde ; Eski Anadolu Türkçesi = Old Anatolian Turkish
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
234 s.
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Birleşik Fiiller başlıklı çalışma, Eski Anadolu Türkçesinin güzide eserlerinden biri olan Ferec’deki birleşik fiilleri tespit ederek bunları yapı bakımından bir tasnife tabi tutma ve anlamlarını verme üzerine kuruludur. Giriş bölümünde, konu ve amaç belirtildikten sonra birleşik fiil, yardımcı fiil ve deyim hakkında bilgiler verilmiş ve bu terimler üzerine bugüne kadar söylenenler sıralanarak yorumlanmıştır. Birinci bölümünde, Ferec hakkında bilgiler verilerek birkaç başlık altında Ferec geleneği, nüshaları, dönemi ve dili tanıtılmıştır. Çalışmamızda kaynak kitap olarak kullandığımız metin, Ferec’in Süleymaniye-Hamidiye nüshasının Süleymaniye-Fatih nüshası ile karşılaştırılmalı olarak 2000 ve 2004 yıllarında iki cilt hâlinde yayımlanan çeviri yazılı metindir. Birinci bölümde, öncelikle iki cilt halindeki bu metin taranarak birleşik fiiller tespit edilmiş ve yapı bakımından, isim+fiil ve fiil+fiil yapısında olanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsim+fiil bölümünde, birleşik fiiller, almış oldukları yardımcı fiillere göre tasnif edilirken fiil+fiil bölümünde ise; almış oldukları özel anlamlı yardımcı fiillere göre sınıflandırılmıştır. İkinci başlık altında ise; tespit edilen birleşik fiilerin karşılarına hem metin içinde geçtiği sayfa numaraları hem de anlamları yazılmıştır. Bir birleşik fiil olup da deyim özelliği taşıyanlar ise italik yazılarak diğerlerinden ayrılmıştır. Anahtar kelimeler: 1. El-Ferec Ba’de’ş-Şidde 2. Fiil 3. Birleşik fiil 4. Yardımcı fiil 5. Deyim.
The study “Compound Verbs in El-Ferec Ba’de’ş Şidde” is based on classifying the compound verbs in El-Ferec Ba’de’ş Şidde in the terms of form and giving the meanings of these verbs by identifying compound verbs in El- Ferec Ba’de’ş Şidde that is one of the works of eminent old Anatolian Turkish. In the introduction chapter, the subject of the study and the aim of the study were presented. Then, information about compound verbs, auxiliary verbs and idiomatic compound verbs was given. Lastly, the comments that have been made on these terms so far were indicated in an order and interpreted. In the first chapter, the information about El- Ferec Ba’de’ş- Şidde was given. Then, Ferec tradition and copies, the period in which the book “El-Ferce Ba’de’ş- Şidde” was written and its language were presented. The text used as the resource book in our study is the text of transcription that was published in 2000 and 2004 as two volumes. This study is the comparative study in which Süleymaniye- Hamidiye copy and Süleymaniye- Fatih copy of Ferec were compared and contrasted. In the first part, compound verbs were identified in this text as two volumes and were categorized as noun+verb, and verb+verb. In the part of noun+verb, these verbs were divided according to auxiliary verbs while compound verbs were classified according to auxiliary verbs that are used with nouns to agglutinate new verbs in the part of verb + verb. In the second part, compound verbs identified were given with the page number where they are in the text and their meanings. Compound verbs having features of idioms were separated from others by means of being written in italics. Key words: 1. El-Ferec Ba?de?ş-Şidde 2. Compound Verb 3. Verb 4. Auxiliary Verb 5. Idiom

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.