Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (SERİ NO: 2)

Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26233

Kurum Maliye Bakanlığı
Tebliğin Adı                  Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ
Tebliğ No (SERİ NO: 2)
Resmî Gazete Tarihi 19/07/2006
Resmî Gazete Sayısı 26233

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ1  ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek görülmüştür.

1 – (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’in “3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümünün (3.1.1.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“3.1.1. İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),”

2 – Tebliğin “3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER” başlıklı bölümünün (3.2.1.) numaralı bendine ilişkin (3.2.1.1.), (3.2.1.2.), (3.2.1.3.) ve (3.2.1.4.) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3.2.25.) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3.2.26.) numaralı bent eklenmiştir.

“3.2.1. Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,

3.2.1.2. Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı mal ve malzemeyi üreten yerli imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları satış ve teslimleri,

3.2.1.3. Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise (3.2.1.2.) alt bendi çerçevesinde yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3.2.1.4. Yukarıda belirtilen (3.2.1.1.), (3.2.1.2.) ve (3.2.1.3.) alt bentleri çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,”

“3.2.26. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri.”

Tebliğ olunur.

 

————————————

1  27/2/2004 tarihli ve 25386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.