DOSYANIN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1994/45

Karar Sayısı : 1994/43

Karar Günü : 19.4.1994

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin, taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararını, bu konu ile ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi öngörülmektedir.

Gönderilen dosyadaki belgelerin, kimilerinin asıl, kimilerinin ise onansız fotokopilerden oluştuğu, ayrıca başvuru kararında iptali istenilen maddeler ile bunların Anayasa’ya aykırılık gerekçelerinin de ayrı ayrı belirtilmediği saptanmıştır.

Bu nedenlerle eksikliklerin tamamlanması için dosyanın geri çevrilmesine karar verilmesi gerekir.

SONUÇ: Belirtilen eksiklikler nedeniyle DOSYANIN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

19.4.1994 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

İhsan PEKEL

 

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

 

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

 

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.