Dosyadaki eksiklik nedeniyle işin geri çevrilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1991/20

Karar Sayısı : 1991/12

Karar Günü : 30.5.1991

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Anayasa’nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesine göre; bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir yasa kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin yanların bu konudaki sav ve savunmalarıyla kendisini bu kanıya götüren kararı ve dosya içeriğinin konuyla ilgili belgelerinin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderirken itirazın gerekçesini belirtmek zorundadır. Yukarda adı geçen 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesinin tüm olarak ele alınması, 27. maddesinin üçüncü fıkrasıyla birlikte değerlendirilmesi ayrıca itiraz ve denetimin amacı gözetildiğinde itirazın Anayasa’nın hangi maddesi ya da maddelerine aykırı bulunduğuna ilişkin bir gerekçeye yerverme gereği açıkça ortaya çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeyle bağlı olmamasına karşın, itiraz yoluna başvuran Mahkemenin kanısının Anayasal dayanağını belirtmesi ve itiraz konusu maddedeki faizin nitelik ve kaynağı hakkında çalışmaların yararı yönünden yeterli açıklık getirmesi zorunlu bir öğedir.

Başvuran mahkeme bu gereği yerine getirmemiştir.

Bu eksikliğin giderilmesi için dosyanın geri çevrilmesi gerekir.

SONUÇ: Dosyadaki eksiklik nedeniyle işin geri çevrilmesine,

30.5.1991 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

 

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

 Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

 

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL

Üye

Yavuz NAZAROĞLU

Üye

Haşim KILIÇ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.