DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİREYE ÖZGÜ TIP VE FARMAKOGENOMİK/GENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞ

21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete Sayı : 29243
YÖNETMELİK
Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİREYE ÖZGÜ TIP VE FARMAKOGENOMİK/GENETİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp veFarmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bireye özgü farmakogenomi: Her bireyin kendisine ait genetik yapısı ile hastalık yatkınlığını ve terapötikmaddelere yanıtını öngörmek için bireyler arasındaki genetik farklılığı, beslenme gibi yaşam tarzı ve çevre etmenleri ile birlikte ilaçların akılcı kullanımı için doğru ilacın doğru hastaya uygulanmasını,

b) Bireye özgü tıp: Bireyin yaşam tarzı ve çevre etmenleri gibi kişisel özellikleri ile genetik profillerine dayanan ve yaşam boyu süren, hastalığın tanısında, önlenmesinde ve tedavisinde bireysel merkezli sağlık hizmeti yaklaşımını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; sağlık teknolojileri ve hizmetleri alanında korunma, tanı ve tedavi süreçlerinde bireye özgü yaklaşımı benimseyen uygulama, teknoloji ve hizmetler ile benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, akademik ve uygulamalı eğitimler yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, sertifika programları düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzereçalışma grupları oluşturmak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmî kurumlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara danışmanlık ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

e) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konuyla ilgili tarafların bilinçlenmesini sağlamaya yönelik etkinlikler yapmak.

f) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek.

g) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek.

ğ) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma destek fonlarına proje hazırlamak ve hazırlanmasını teşvik etmek, danışmanlık yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanıyla ilişkili uygulama rehberleri, tıbbi uygulama ve ürün geliştirme ve benzeri konulardaçalışma grupları ve/veya uygulama birimleri oluşturmak, uygulama alt yapıları kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma gurupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşlerini aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

h) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Gerekli gördüğünde Müdür tarafından veya Yönetim Kuruluüyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idarî planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile uygulama birimleri de açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.