Doğru Yol Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/14 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/8

Karar Günü : 3.3.2010

R.G. Tarih-Sayı : 20.03.2010-27527

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Doğru Yol Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Doğru Yol Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının ilk incelenmesi sonucunda,

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Doğru Yol Partisi 2006 yılı gelirleri toplamının 18.070.942,57 YTL, giderleri toplamının 18.407.963,05 YTL ve borçlarının 562.179,70 YTL olduğu, 225.159,22YTL kasa ve banka mevcudunun 2007 yılına devrettiği anlaşılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin gelirleri 13.259.060,44 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 6.000.-YTL.si bağış ve yardımlar 11.156.228.-YTL.si genel bütçe yardımı, 514.231,97 YTL.si kira geliri, 643.962,82 YTL.si satış gelirleri, 880.731,62 YTL.si faiz gelirleri, 57.906,03 YTL.si 2005 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin gelirleri 4.811.882,13 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 126.494,06 YTL.si üye yıllık aidatı, 2.020.925,05 YTL.si bağış ve yardımlar, 2.369.250.- YTL.si genel merkez yardımı, 133.421.- YTL.si faaliyet gelirleri, 93.364,32 YTL.si sair gelirler ve 68.427,7 YTL.si 2005 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı giderleri 13.479.208,59 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.713.524,61 YTL.si personel giderleri, 2.369.250.-YTL.si teşkilata yardım, 477.119,62 YTL.si temsil ağırlama gideri, 57.478,79 YTL.si basılı kağıt kırtasiye gideri, 429.815,56 YTL.si haberleşme gideri, 951.436,42 YTL.si taşıma ve vasıta gideri, 305.128,2 YTL.si seyahat gideri, 661.530,27 YTL.si kira gideri, 85.649,87 YTL.si tamir bakım onarım gideri, 316.206,06 YTL.si ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 395.028,66 YTL.si vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 48.089,12 YTL.si demirbaş alımları, 544.817,91 YTL.si satın alınan propaganda malzeme giderleri, 3.231.159,35 YTL.si basın yayın giderleri, 1.304.058,27 YTL.si satın alınan taşıt gideri, 555.211,07 YTL.si geçen yıldan kalan borç ödemesi, 33.704,81 YTL.si sair giderlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 208.878,84 YTL.dir.

Doğru Yol Partisi Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, ‘Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.’

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2006 yılı için 45,33 YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Kanun’un 75.maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76 ncı maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.

Parti sorumluları ‘Aşağıda İsimleri yazılı olan kişilere alınan otobüs ve uçak biletleri; Kadın Kolları tüm Türkiye içinde teşkilatlanma amacıyla bölgesel toplantılar yapmış, bu nedenle Genel Merkez Kadın kolları ve Gençlik Kolları bu toplantılara katılmak amacıyla heyet olarak otobüslerle illere görevli gitmişlerdir. Bazı toplantılara tek bir kadın kollarından görevli katıldığında ve ilin uzak olması durumunda uçak bileti alınmıştır. Genel Başkan Yardımcılarına da teşkilatları denetlemek amacıyla görevli olarak gittikleri çeşitli yerlere uçak biletleri alınmıştır. Aşağıda isimleri belirtilen kişilerin makam ve unvanları belirtilmiştir.’

şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Kimi otobüs biletlerinde isim olmakla birlikte kimilerinde de isim bulunmamaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı
20.1.2006/33 Mahmut Nedim Bilgiç Uçak bileti 109
‘ ‘ Mahmut Nedim Bilgiç ‘ ‘ 169
23.1.2006/37 Mümtaz Yavuz 11 adet uçak bileti 1796
30.1.2006/50 İsimsiz 6 bilet 6 adet otobüs bileti 102
7.2.2006/67 Mehmet Eraslan Uçak bileti 248
20.2.2006/92 Mine Nil Özgen Otobüs bileti 30
‘ ‘ Mine Nil Özgen ‘ ‘ 33
‘ ‘ Mine Nil Özgen ‘ ‘ 28
‘ ‘ Mine Nil Özgen ‘ ‘ 27
‘ ‘ ‘ ‘ 28
‘ ‘ Mine Özgentürk ‘ ‘ 26
‘ ‘ Mine Özgen ‘ ‘ 29,5
‘ ‘ ‘ ‘ 8
‘ ‘ ‘ ‘ 13
28.2.2006/108 İstimal İbis Uçak bileti 79
‘ ‘ İstimal İbis ‘ ‘ 89
‘ ‘ Ayşe Saylı ‘ ‘ 50
‘ ‘ İsimsiz 4 bilet 4 adet otobüs bileti 54
8.3.2006/128 Nahit Baykara Uçak bileti 69
‘ ‘ Mümtaz Yavuz ‘ ‘ 69
28.4.2006/236 Nezihe Ünal ‘ ‘ 109
‘ ‘ Otobüs bileti 7
‘ ‘ ‘ ‘ 13
‘ ‘ Nihal Berkin 7 adet otobüs bileti 161
10.5.2006/261 Figen Külekçi Otobüs bileti 72
‘ ‘ 2 adet otobüs bileti 32
‘ ‘ Şule Candan Otobüs bileti 22
‘ ‘ Bülent Tunçbilek ‘ ‘ 22
‘ ‘ Ebru Namal ‘ ‘ 22
‘ ‘ Hasan Kaleli ‘ ‘ 22
‘ ‘ Sebahat Şener ‘ ‘ 22
‘ ‘ Feride Aslan ‘ ‘ 22
‘ ‘ Saffet Kokkörfez ‘ ‘ 22
‘ ‘ Kadriye Karabulut ‘ ‘ 22
20.5.2006/274 Gülşen Şahinbaş 2 adet otobüs bileti 38
30.6.2006/358 Mümtaz Yavuz 5 adet uçak bileti 516
‘ ‘ Veysi Şahin Uçak bileti 99
‘ ‘ Vakın Centilmen ‘ ‘ 99
‘ ‘ Fazıl Hacıbektaşoğlu ‘ ‘ 99
‘ ‘ Bilal Yurt ‘ ‘ 99
‘ ‘ Emin Gündüz ‘ ‘ 89
‘ ‘ Ayla Özbek ‘ ‘ 89
‘ ‘ İsimsiz 2 bilet 2 adet otobüs bileti 48
‘ ‘ Neziha Ocak Otobüs bileti 40
‘ ‘ Orhan Yıldırım ‘ ‘ 29,25
17.7.2006/390 Veyselakın Centilmen Uçak bileti 89
‘ ‘ Bilal Yurt ‘ ‘ 89
‘ ‘ Osman Fazıl Hacıbektaşoğlu ‘ ‘ 89
‘ ‘ İsimsiz 3 bilet 3 adet otobüs bileti 59
‘ ‘ İrem Akşahin Otobüs bileti 20
28.7.2006/413 Polat Coşar ‘ ‘ 17
7.8.2006/430 Mümtaz Yavuz 7 adet uçak bileti 1013
15.8.2006/446 Otobüs bileti 30
31.8.2006/479 Tevfik Kara Uçak bileti 109
11.9.2006/499 Mahmut Nedim Bilgiç ‘ ‘ 168
15.9.2006/510 İsimsiz 2 bilet 2 adet otobüs bileti 28
29.9.2006/537 Otobüs bileti 30
3.10.2006/544 Tolga Ağar Uçak bileti 528
9.10.2006/557 Mustafa Duman ‘ ‘ 150
‘ ‘ Ferhan Karaduman ‘ ‘ 115
10.10.2006/561 Gülşen Şahinbaş 2 adet otobüs bileti 40
‘ ‘ Nilgün Karaman 2 adet otobüs bileti 50,25
‘ ‘ İsimsiz 5 bilet 5 adet otobüs bileti 136
‘ ‘ Visal Kaynak Otobüs bileti 24,25
18.10.2006/575 Mümtaz Yavuz 10 adet uçak bileti 1611
30.10.2006/591 Tevfik Altınok Uçak bileti 70
6.11.2006/605 Nevzat Ercan ‘ ‘ 85
15.11.2006/626 Tayfur Yücel 2 adet otobüs bileti 46
‘ ‘ Otobüs bileti 5
‘ ‘ Yılgün Yıldırım 2 adet otobüs bileti 63
‘ ‘ Perihan Doğru Otobüs bileti 30
15.11.2006/629 Turgay Gençman Uçak bileti 174
21.11.2006/636 Mümtaz Yavuz 15 adet uçak bileti 1983
30.11.2006/658 Tolga Ağar Uçak bileti 254
‘ ‘ Tolga Batarlı ‘ ‘ 254
‘ ‘ Ayşe Saylı ‘ ‘ 41
‘ ‘ Mustafa Duman ‘ ‘ 498
‘ ‘ Fatma Balkan Otobüs bileti 20
‘ ‘ Nuket Balkan ‘ ‘ 20
‘ ‘ Nüket 3 adet otobüs bileti 66
‘ ‘ Süleyan Tuluğ ok Otobüs bileti 104
‘ ‘ Neziha Ocak 2 adet otobüs bileti 70
1.12.2006/661 Mümtaz Yavuz 5 adet uçak bileti 967
11.12.2006/679 Ali Otobüs bileti 27
‘ ‘ Duru Türkmen ‘ ‘ 27
‘ ‘ İsimsiz 2 bilet 2 adet otobüs bileti 8
‘ ‘ Ergün Arık Otobüs bileti 21,25
‘ ‘ Ertan Bıyıklıoğlu ‘ ‘ 50
‘ ‘ Serkan Gürler ‘ ‘ 50
‘ ‘ Durul Türkmen ‘ ‘ 37
31.12.2006/723 İstimal İbis Uçak bileti 84
‘ ‘ Nükhet Balkan 3 adet otobüs bileti 123,25
‘ ‘ İstimal İbis 2 adet otobüs bileti 24
‘ ‘ İsimsiz 7 bilet 7 adet otobüs bileti 196
‘ ‘ Perihan Doğru 3 adet otobüs bileti 93
‘ ‘ Utku Tunçcan 2 adet otobüs bileti 60

Toplam: 14.817,75 YTL

2- Parti görevlilerinin vergi ve sigorta ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı Parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti sorumluları, ‘Aralık 2005 dönemine ait SSK ve Muhtasar Vergi ödemeleri yıl sonunda para kalmaması nedeniyle Ocak 2005 tarihinde ödenmiş bu nedenle gecikme faizleri tahakkuk etmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak gecikme zamları parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki Hazine yardımı alan bir Parti için paranın olmadığı şeklinde yapılan savunma da yerinde değildir.

Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Gecikme Zammına İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no Alındının Tarih ve Nosu Mahiyeti Tutarı
18.1.2006/27 18.1.2006/72 11/2005 dönemi sigorta prim tutarı gecikme zammı

11/2005 dönemi İşsizlik sigortası gecikme zammı

10/2004 dönemi Damga Vergisi gecikme zammı

3.552,97

299,38

2,00

3.854,35
19.1.2006/30 19.1.2006/240 11/2005 dönemi Gelir Vergisi Stopajı ile damga vergisi gecikme zammı 420,89

Toplam: 4.275,24 YTL

3- Parti görevlilerinin motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile otoyol cezalı geçiş ücretleri Parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti sorumluları, ‘06 ZCD 86 Plakalı araç Keçiören İlçe Başkanlığı tarafından alınmış Genel Merkezimizin bilgisi dışında genel Merkeze ait vergi numarası ile Yeğenbey Vergi Dairesine kaydı yapılmıştır. Ancak Keçiören İlçe başkanlığının Motorlu Taşıt Vergisini ödememesinden dolayı Genel Merkez kendi araçlarını satışaçıkardığında Yeğenbey Vergi Dairesi istemiş olduğumuz Vergi Borcu yoktur yazısı için tüm borçlarımızın kapatılması gerektiği belirtilmiş bu nedenle bu araca ait MTV tarafımızdan Gecikme zammı ile yatırılmıştır.’şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti sorumluları 06 ZCD 86 plakalı araca ait Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı ile ilgili cevap vermelerine karşın otoyol cezalı geçiş ücretine değinmemişlerdir.

Parti yetkililerinin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak gecikme zamları parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile otoyol cezalı geçiş ücretinden parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no Alındının Tarih ve Nosu Mahiyeti Tutarı
2.3.2006/114 2.3.2006/321 06 ZCD 86 plakalı aracın 1999/1 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 78,48
2.3.2006/114 2.3.2006/322 06 ZCD 86 plakalı aracın 1999/2 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 68,67
2.3.2006/114 2.3.2006/323 06 ZCD 86 plakalı aracın 1999/1 yılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 60,50
2.3.2006/114 2.3.2006/324 06 ZCD 86 plakalı aracın 1999/2 yılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 57,23
2.3.2006/114 2.3.2006/325 06 ZCD 86 plakalı aracın 2000/1 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 89,55
2.3.2006/114 2.3.2006/326 06 ZCD 86 plakalı aracın 2000/2 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 82,09
2.3.2006/114 2.3.2006/327 06 ZCD 86 plakalı aracın 2001/2 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 112,84
2.3.2006/114 2.3.2006/328 06 ZCD 86 plakalı aracın 2001/1 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 130,97
2.3.2006/114 2.3.2006/329 06 ZCD 86 plakalı aracın 2002/1 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 118,06
2.3.2006/114 2.3.2006/330 06 ZCD 86 plakalı aracın 2002/2 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 98,32
15.3.2006/144 15.3.2006/101 06 KYZ 21 plakalı aracın 2006/1 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi gecikme zammı 3,22
25.12.2006/708 25.12.2006/222 06 BZ 492 plakalı aracın otoyol ve Boğaziçi köprüsünden ücret ödemeden geçiş yapması nedeniyle ödenen cezalı geçiş ücretleri 666

Toplam: 1.565,93 YTL

4- Basın mensuplarının konaklama bedelleri parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti sorumluları, Siyasi faaliyetlerinin ve mitinglerinin basında yer almasını sağlayabilmek amacıyla gazetecilerin genel merkezimiz tarafından davet edildiği, ilgi gösteren basın mensuplarının Genel Merkez tarafındanmisafir edildiğini ifade etmişlerdir.

Haber amaçlı mitingi izleyen basın mensuplarının yapacakları giderlerin kendi kuruluşları tarafından karşılanması gereken yönetim gideri olduğu dikkate alındığında, basın mensuplarının konaklama giderlerinin Parti yerine kendi ait oldukları kuruluşlarca karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Basın Mensuplarının Konaklama Giderlerine Ait Liste

Yevmiye

tarih ve no

Gider yapılan kişi Açıklama Tutar
18.5.2006/273 Basın mensuplarının konaklaması North Point Hotel 15.4.2006 tarih ve 427705 nolu fatura konaklama bedeli 395
1.11.2006/599 12 kişilik Basın mensubunun konaklaması Hotel Dedeman 9.10.2006 tarih ve 0181032 nolu fatura konaklama bedeli 1.631,4
9.11.2006/615 17 kişilik Basın mensubunun konaklaması Büyük Mardin Oteli 11.10.2006 tarih ve 0162592 nolu fatura konaklama bedeli 3.600

5.626,4 YTL

5- Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda gösterilen harcamanın dayanağı olarak Mehmet Naci Bostancı imzalı yazının eklendiği görülmüştür.

Parti sorumluları, ‘Naci Bostancı Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisidir. Gelir Vergisi 18. madde gereği kendisine ödeme yapılmış ve yapılan ödemeden kesilen % 17 stopaj vergisi muhtasar beyanname ile Vergi Dairesine ödenmiştir. Tüm ödemelerin Banka kanalı ile ve Vergi Usul Kanuna uygun olarak yapılmış olması ve şahısların fatura kesecek ticari faaliyetinin bulunmadığının tarafınızca da değerlendirilmesini arz ederiz.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Mehmet Naci Bostancı’ya Doğru Yol Partisi’ne yazdığı yazılar ile raporların karşılığı olarak toplam 29.880.-YTL. ödeme yapılmıştır. Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura kesilmediği gibi serbest meslek makbuzu ve gider pusulası da düzenlenmemiştir. Parti yetkilileri söz konusu kişinin fatura düzenlemek mecburiyetinde olmadığını belirtmişler ise de bu durumda bu kişiye Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen gider pusulası düzenlenerek ödeme yapılması gerekirdi. Belgelerin incelenmesinde A4 kağıdına yazılmış Tutanak başlıklı kağıda dayanılarak ödeme yapıldığı görülmüştür. Siyasi Partiler tarafından yapılan ödemelerde Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgelerin varlığı aranacaktır. Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgeler olmadan ödeme yapılması kabul edilemez.

Yevmiye

tarih ve nosu

Belge Türü İçerik Tutar (YTL)
27.1.2006/49 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
17.2.2006/90 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
17.3.2006/152 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
18.4.2006/215 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
18.5.2006/273 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
20.6.2006/338 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
24.7.2006/405 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
24.8.2006/469 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
28.9.2006/536 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
1.11.2006/599 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
6.12.2006/671 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490
26.12.2006/712 A4 kağıdına yazılmış tutanak Doğru yol Partisine yazdığı yazılar ile raporların karşılığı 2.490

Toplam: 29.880.-YTL

6- Genel Merkez gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda gösterilen harcamanın dayanağı olarak Ali Atıf Bir imzalı yazının eklendiği görülmüştür.

Parti sorumluları, ‘Ali Atıf Bir Eskişehir Üniversitesi Öğretim Görevlisidir. Kendisinden Reklam Kampanyamız konusunda danışmanlık alınmış olup. Gelir Vergisi 18. Madde gereği kendisine ödeme yapılmış ve yapılan ödemeden Kesilen % 17 Stopaj zamanında Vergi Dairemize yatırılmıştır. Tüm ödemelerin Banka kanalı ile ve Vergi Usul Kanuna uygun olarak yapılmış olması ve şahısların fatura kesecek ticari faaliyetinin bulunmadığının tarafınızca da değerlendirilmesini arz ederiz.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Ali Atıf Bir’e, Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analizi çalışması Lider konumlaması ön çalışma projesi ve Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analizi çalışması Lider konumlaması uygulaması çalışması karşılığı olarak toplam 71.000.-YTL ödeme yapılmıştır. Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura kesilmediği gibi serbest meslek makbuzu ve gider pusulası da düzenlenmemiştir. Parti yetkilileri söz konusu kişinin fatura düzenlemek mecburiyetinde olmadığını belirtmişler ise de bu durumda bu kişiye Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen gider pusulası düzenlenerek ödeme yapılması gerekirdi. Siyasi Partiler tarafından yapılan ödemelerde Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgelerin varlığı aranacaktır. Belgelerin incelenmesinde A4 kağıdına yazılmış temlikname başlıklı kağıda dayanılarak ödeme yapıldığı görülmüştür. Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgeler olmadan ödeme yapılması kabul edilemez.

Yevmiye

tarih ve nosu

Belge Türü İçerik Tutar (YTL)
8.5.2006/256 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması ön çalışma’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 7.000
8.5.2006/256 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 7.000
18.5.2006/273 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 7.000
20.6.2006/338 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
4.7.2006/365 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması 2’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
11.7.2006/377 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması 2’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
24.7.2006/405 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması ‘ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
24.8.2006/469 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması ‘ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
4.9.2006/486 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması 2’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
28.9.2006/536 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
1.11.2006/599 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
6.12.2006/671 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000
26.12.2006/712 A4 kağıdına yazılmış temlikname ‘Doğru Yol Partisi reklam kampanyası stratejik analiz çalışması Lider Konumlaması Uygulaması’ projesi telif sözleşmesi karşılığı 5.000

Toplam: 71.000.-YTL

7- 20.3.2006 tarih ve 154 numaralı yevmiyede gider yazılan Baykoçlar Petrol’e ait 50 YTL.nin belgesinin olmadığı görülmüştür.

Parti sorumluları, belgenin arşivlerinde bulunmadığını bildirmişlerdir.

Alınan mal karşılığında Vergi Usul Kanunu’nda sayılan belgeler (fatura, perakende vesikaları, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb.) olmadan ödeme yapılması kabul edilemez.

8- Basın mensuplarının toplam 18.485,67 YTL tutarındaki uçak biletleri parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti sorumluları, ‘Parlament Seyahat faturalarında gözüken aşağıda isimleri belirtilen uçak biletleri mitinge davet ettiğimiz gazeteciler TV muhabiri ve gazete köşe yazarlarına aittir. Takdir edeceğiniz gibi seçim dönemlerinde medyaya yer alarak partimizin görüşlerini kamuoyuna yansıtmak için tamamı ulusal yayın yapan medya mensupları davet edilmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Haber amaçlı mitingi izleyen basın mensuplarının yapacakları giderlerin kendi kuruluşları tarafından karşılanması gereken yönetim gideri olduğu dikkate alındığında, basın mensuplarının seyahat giderlerinin Parti yerine kendi ait oldukları kuruluşlarca karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

9- Aşağıda gösterilen 3.807,06 YTL tutarındaki gider fatura aslı yerine fotokopisine dayanılarak yapılmıştır.

Parti sorumluları, ‘Beşrenk Firmasına ait faturalar firma tarafından posta ile gönderilmiş ve kaybolmuştur. Bu nedenle Firmadan faturalar aslı gibidir kaşeli olarak tekrar istenmiştir. Mais e ait tamir faturası da şoför tarafından kaybedilmiş Aslı Gibidir tasdik edilip alınmıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2006 yılı için 45,33 YTL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Fatura Fotokopisi ile Yapılan Giderlere Ait Tablo

Yevmiye Tarih ve No Kimden alındığı Belge türü Tutar
28.9.2006/536 Beşrenk 20.3.2006/380716

Dikimevi V.D. 167 008 3916

1adet firma tasdikli fotokopi fatura 246,14
‘ ‘ Beşrenk 1.3.2006/380501

Dikimevi V.D. 167 008 3916

‘ ‘ 817,31
‘ ‘ Beşrenk 24.2.2006/380451

Dikimevi V.D. 167 008 3916

‘ ‘ 90
‘ ‘ Beşrenk 28.2.2006/380485

Dikimevi V.D. 167 008 3916

‘ ‘ 2.366,83
1.11.2006/599 Mais Yetkili Satıcısı 28.6.2006/383164

Kavaklıdere V.D. 308 0041458

‘ ‘ 286,78

3.807,06 YTL

10– 25.12.2006 tarih ve 710 yevmiyenin incelenmesinde, Doğuş Tekstil Ltd. şirketinden 20.12.2006 tarih ve 317154 numaralı fatura ile 50 adet nevresim takımı alınmış ve 1.600 YTL.lik tutar parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti yetkilileri, ‘Yapılan Denizli Mitinginde davet edilen basın mensuplarına yörenin ürününü temsilen hediye olarak dağıtılmıştır. şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkilileri hangi basın mensuplarına alındığına dair isim listesi sunmamışlardır. Alınan sayı ile basın mensubu ve köşe yazarları arasında tam bir bağ kurulamamıştır. Bu nedenle bu alımlar Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.

Sonuç olarak, parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan giderlerin parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 150.478,05 YTL. ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 4.928.754,46 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 504.956,55 YTL.si personel giderleri, 208.350,87 YTL.si teşkilata yardım, 656.669,62 YTL.si temsil ağırlama gideri, 111.734,83 YTL.si basılı kağıt kırtasiye gideri, 501.432,09 YTL.si haberleşme gideri, 547.425,81 YTL.si taşıma ve vasıta gideri, 83.398,16 YTL.si seyahat gideri, 1.049.666,85 YTL.si kira gideri, 69.085,98 YTL.si tamir bakım onarım gideri, 342.369,82 YTL.si ısıtma aydınlatma temizlik gideri, 33.616,22 YTL.si vergi, harç, noter ve sigorta gideri, 46.580,94 YTL.si demirbaş alımları, 94.084,18 YTL.si satın alınan propaganda malzeme giderleri, 142.497,36 YTL.si basın yayın giderleri, 225.762,9 YTL.si geçen yıldan kalan borç ödemesi, 311.122,28 YTL.si sair giderlerden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 16.280,38 YTL.dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C – Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 94.670,06 YTL tutarındaki taşınmaz ve taşınır malın Kanuna uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Doğru Yol Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 18.070.942,57 YTL geliri ile 18.407.963,05 YTL giderinin, 562.179,70 YTL borç ve 225.159,22 YTL kasa ve banka devrinin, Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak Parti’nin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 150.478,05 YTL karşılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

3.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.