DİSİPLİN CEZALARI EK ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILAMAMASI

İdari Dava D. Kur. 2006/886 E., 2008/1370 K.

İdari Dava D. Kur. 2006/886 E., 2008/1370 K.

 • DİSİPLİN CEZALARI
 • EK ÖDEMEDE KESİNTİ YAPILAMAMASI
 • 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 49 ] “İçtihat Metni”

  Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava, davacının aldığı aylıktan kesme cezası nedeniyle, 6 ay süreyle ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 3.3.1989 günlü, 1989/1 sayılı ve 23.3.1994 günlü, 1994/1 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

  Danıştay Onbirinci Dairesi 3.2.2006 günlü, E:2002/1899, K:2006/454 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13. maddesine yer verdikten sonra, dava konusu genelgelerin ilgili kurallarında mevzuata aykırılık bulunmadığı; davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işleme gelince, bu işlemin dayanağı disiplin cezasının açılan dava sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 30.4.2003 günlü, E:2002/497, K:2003/572 sayılı kararıyla iptal edildiği ve bu kararın Danıştay Onikinci Dairesince onandığının anlaşıldığı, bu durumda, hukuka aykırı bulunarak yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezasına dayanılarak davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle genelgelere yönelik iptal isteminin reddine, bireysel işlemin ise iptaline karar vermiştir.

  Davalı idare, anılan kararın iptale ilişkin kısmını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

  Her ne kadar temyize konu Daire kararında davacının ek ödemeden yoksun bırakılmasına ilişkin işlemin, bu işlemin nedeni disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmiş olması gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ise de; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bir çok kararında belirtildiği üzere, dava konusu ek ödeme personelin almakta olduğu aylığın önemli bir parçası olup, herhangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca belirli bir süre ek ödemeden yararlandırmama veya ek ödeme tutarından kesinti yapma yoluna gidilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın temyize konu kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Danıştay Onbirinci Dairesinin 3.2.2006 günlü, E:2002/1899, K:2006/454 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının onanmasına, 29.5.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.