Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2009/55 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/32

Karar Günü : 13.5.2010

R.G. Tarih-Sayı : 23.06.2010-27620

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 73. maddesi, il örgütlerinden gönderilen kesinhesaplar ile parti genel merkezine ilişkin kesinhesabın Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca incelenerek karara bağlanacağını ve birleştirileceğini hükme bağlamıştır. Yasa’nın 74. maddesi de bu şekilde karara bağlanan kesinhesabın Parti Genel Başkanı’nca Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na verilmesi zorunluluğunu getirmiştir.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Ş. Doğan Tarkan imzalı 2.7.2009 tarih ve 1 sayılı yazıya ek olarak gönderilen kesinhesap cetvelinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na 21.7.2009 tarihinde ulaştığı ve 1024-279 sayısının verildiği anlaşılmıştır.

2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 111. maddesinin (b) bendinde, ‘Siyasi partilerin 74 üncü madde hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.’ hükmü yer almaktadır.

Parti kesinhesabının Parti Genel Başkanı’nca 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na verilmesi gerekirken 2.7.2009 tarihli yazı ile gönderilen kesinhesabın Anayasa Mahkemesi’ne 21.7.2007 tarihinde ulaşması 74. madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte ve 111. maddenin (b) bendine göre suç duyurusunda bulunulmasını gerektirmektedir.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2008 yılı kesinhesap cetvellerinin ilk incelemesi sonucunda,

1- Parti kesinhesabının 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesine aykırı şekilde Parti Genel Başkanı’nca 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne verilmemesi nedeni ile 111. maddenin (b) bendine göre suç duyurusunda bulunulmasına;

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 30.450.- YTL ve giderleri toplamının 27.950.- YTL’ olduğu, 2.500.- YTL’nin nakit mevcudu olarak 2009 yılına devrettiği, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 540 YTL olup, bunun 500.- YTL’si bağış ve 40.- YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 3 il örgütünün 2008 yılı gelirleri toplamı 29.910.- YTL olup, bunun 28.400.- YTL’si bağış ve 1.510.- YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 450.- YTL olup, bunun tamamı kira ve bina giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 90.- YTL’dir.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 3 il örgütünün 2008 yılı giderleri toplamı 27.500.- YTL olup, bunun tamamı kira ve bina giderlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 2.410.- YTL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2008 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2008 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti kesinhesabının 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesine aykırı şekilde Parti Genel Başkanınca 2009 yılı Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne verilmemesi nedeni ile 111. maddenin (b) bendine göre suç duyurusunda bulunulmasına,

2- Parti’nin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 30.450.- YTL gelir ve 27.950.- YTL gider ile 2.500.- YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

13.5.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.