Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2012 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı  :  2013/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı  :  2014/91
Karar Günü  :  17.12.2014
R.G. Tarih-Sayı  :  30.01.2015-29252

       I- MALİ DENETİMİN KONUSU

       Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2012 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

       II- İLK İNCELEME

       Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Haşim KILIÇ, Serruh KALELİ,  Alparslan ALTAN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin KUZ’un katılımlarıyla 11.2.2014 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

       1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

                   2- Esas incelemenin yapılması için, Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterleri Sayıştay Başkanlığına göndermesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

                   OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

 

       III- ESASIN İNCELENMESİ

       Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2012 yılı kesin hesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Sadettin CEYHAN tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Kanun’un ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

       Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Partinin 2012 yılı gelirlerinin 28.350,00 TL, giderlerinin 28.000,00 TL olduğu, nakit mevcudu olarak devredilen tutarın ise 1.550,00 TL olduğu anlaşılmaktadır.

       Partinin 2012 yılı kesin hesabı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 31.12.2012 günlü kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.

       Partinin 2012 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu hâliyle 2012 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

       A- Gelirlerin İncelenmesi

       1- Genel Merkez Gelirleri

       Partinin Genel Merkez gelirleri 900,00 TL olarak gösterilmiş olup bunun tamamı bağışlardan oluşmaktadır.

       Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

 

       2- İl Örgütleri Gelirleri

       Partinin il örgütlerinin 2012 yılı gelirleri toplamı 27.450,00 TL olup bunun tamamı bağışlardan oluşmaktadır.

       Parti il örgütlerinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

       B- Giderlerin İncelenmesi

      

        1- Genel Merkez Giderleri

       Partinin Genel Merkez giderleri toplamı 900,00 TL olup bunun tamamı kira giderlerinden oluşmaktadır.

       Parti Genel Merkezinin devreden nakit mevcudu 80,00 TL’dir.

       Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

 

       2- İl Örgütleri Giderleri

       Partinin il örgütlerinin 2012 yılı giderleri toplamı 27.100,00 TL olup bunun tamamı kira giderlerinden oluşmaktadır.

       Parti il örgütlerinin devreden nakit mevcudu 1.470,00 TL’dir.

       Parti il örgütlerinin 2012 yılı kesin hesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

       C- Parti Mallarının İncelenmesi

       Partinin 2012 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taşınmaz mal ve değeri 100 TL’yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

       IV- SONUÇ

       Devrimci Sosyalist İşçi Partisinin 2012 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

       Partinin 2012 yılı kesin hesabında gösterilen 28.350,00 TL gelir ve 28.000,00 TL giderin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 17.12. 2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Başkanvekili

Alparslan ALTAN

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M. Emin KUZ

Üye

Hasan Tahsin GÖKCAN

Bir Cevap Yazın