Devlet Hastanesi bünyesinde yapılan yemekhane binasına doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için Doğalgaz Dağıtım Şirketine güvence bedeli adı altında yapılacak ödemeye ilişkin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 21/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-15-96
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.26.15.01-DMG-62-2-15-96                                         21/10/2011

Konu : Devlet Hastanesi bünyesinde yapılan yemekhane binasına

            doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için Doğalgaz Dağıtım

            Şirketine güvence bedeli adı altında yapılacak ödemeye

             ilişkin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 

 

İlgi :    … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, hastaneniz bünyesinde yapılan yemekhane binasına doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için … Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne güvence bedeli adı altında ödeme yapacağınız belirtilerek, güvence bedeli ödemesinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 ncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 nci maddesinde, bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, “Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar”ın binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, genel bütçeli idare olan Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurum olarak resmi daire hüviyetini haiz hastanenizin, doğalgaz aboneliği tesis ettirmek için … Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketine yapılacak güvence bedeli ödemesi nedeniyle düzenleyeceği kağıdın, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve verginin hastaneniz tarafından kesinti suretiyle tahsil edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.