Dernek Aleyhine Açılan Davalarda Yetki (6100 s. HMK 14. md)

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/6690 KARAR NO: 2011/7790  
…Dava, dernek üyesi tarafından açılan dernek şubesi genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de oluşturulan hüküm yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir. Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan HUMK’nun 17 inci (6100 sayılı HMK 14 ) maddesi hükmünde derneklerin kendi işlerine ilişkin olmak üzere üyeleri aleyhine ve üyenin bu sıfatla dernek aleyhine açacakları davaların derneğin yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde bakılacağı açıklanmıştır. Bu yetki kesin yetki olup, kamu düzenine ilişkindir ve mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen gözönüne alınması gerekir. Derneklerin yerleşim yerinin dernek merkezinin bulunduğu yer olduğu kuşkusuzdur…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.