Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/62

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 1.900.857,45 YTL, giderleri toplamının 1.718.909,94 YTL olduğu ve 181.947,51 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 238.490,40 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 236.350.- YTL’si bağış ve aidat gelirleri, 2.140,40 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Demokratik Toplum Partisi’nin 48 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 1.662.367,05 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.530.094,16 YTL’si bağış ve aidat, 132.272,89 YTL’si ise 2006 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Demokratik Toplum Partisi’nin 48 il örgütünün 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 238.490,40 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 38.165,77 YTL’si büro giderleri, 62.934,63 YTL’si SSK, vergi ve işçi ücretleri, 120.856,82 YTL’si seçim ve kongre giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu ise 16.533,45 YTL’dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Aşağıda ayrıntısı gösterilen 392,23 YTL. sigorta primi gecikme zammı gider yazılmıştır.

Gecikme Zammına Ait Liste

Yevmiye

tarih ve no

Alındı

tarih ve no

Mahiyeti Tutarı
20.4.2007/78 24.4.2007/53 2007/1 dönem SGK prim gecikme zammı 147,80
20.4.2007/79 24.4.2007/54 2006/12 dönem SGK prim gecikme zammı 244,43
TOPLAM(YTL): 392,23

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zammı ve faizi ile kişilerin şahsi kusurları dolayısıyla tahakkuk eden idari para cezalarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 392,23 YTL karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Ancak Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesinin ilk fıkrası ‘Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan bir siyasi partinin bütün malları Hazineye geçer.’ şeklinde düzenlenmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 11.12.2009 gün, E:2007/1(Siyasi Parti Kapatma), K:2009/4 sayılı kararında; Demokratik Toplum Partisi’nin kapatılmasına, Parti tüzel kişiliğinin kapatma kararının verildiği tarihte sona ermesine ve bütün mallarının 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 107. maddesine göre Hazine’ye geçmesine karar verilmiştir.

Demokratik Toplum Partisi’nin bütün malvarlığının tasfiye süreci sonunda Hazine’ye geçmesi nedeni ile bu aşamada Hazine’ye irad kaydedilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

2- İl Örgütleri Giderleri

Demokratik Toplum Partisi’nin 48 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 1.662.367,05 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.018.186,34 YTL’si büro giderleri, 478.766,65 YTL’si yol, seçim ve propaganda giderlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 165.414,06 YTL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır mal ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- 2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesine aykırı olarak partinin amaçlarına uygun olmayan ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 392,23 YTL karşılığı Parti malvarlığının, aynı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca Hazine’ye gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte tasfiye süreci sonunda partinin bütün malvarlığının Hazine’ye geçmesi nedeni ile bu aşamada Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmesine yer olmadığına, OYBİRLİĞİYLE,

3- Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 1.900.857,45 YTL gelir ve 1.718.909,94 YTL gider ile 181.947,51 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.