Demokratik Sol Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/69

Karar Günü : 22.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Demokratik Sol Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Demokratik Sol Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

17.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 22.12.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2006 yılı gelirleri toplamının 112.976.610,57 YTL, devreden borçların 353.513,28 YTL, dava konusu devrin 130.450,90 YTL, giderleri toplamının 36.522.356,46 YTL, 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 76.938.218,29.-YTL olduğu anlaşılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı gelirleri toplamı 101.644.586,77 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 89.252.232,92 YTL.si yılbaşındaki mevcut özvarlık, 12.387.111,06 YTL.si faiz gelirleri, 5.242,79 YTL.si sair gelirlerden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri toplamı 11.462.474,70 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 53.393,64 YTL.si parti üyelerinden alınan aidat, 350.- YTL.si parti bayrağı, flaması, rozet vs. satışından sağlanan gelir, 9.618,50 YTL.si parti tarafından tertiplenen dayanışma gecesi ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 113.164,77 YTL.si bağış, 666.823,99 YTL.si 2005 yılından devreden özvarlık, 10.457.477,44 YTL.si genel merkezden alınan yardım, 31.071,04 YTL.si faiz gelirleri, 130.450,90 YTL.si dava konusu devir, 124,42 YTL.si sair gelirlerden oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı giderleri toplamı 25.351.360,67 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 15.114.159,95 YTL.si genel yönetim giderleri, 2.835.325,70 YTL.si demirbaş ve taşıt alım giderleri, 7.166.832,77 YTL.si seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 235.000- YTL.si iş avansları, 42,25 YTL.si alacaklardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 76.427.835,04 YTL dir.

Demokratik Sol Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, ‘Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.’

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2006 yılı için 45,336.- YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde,‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76 ncı maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.

Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturaları Parti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.

Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.’

şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Kimi otobüs biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat (otobüs ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı
31.1.2006/18 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 55
10.1.2006/9 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 48
31.1.2006/22 Nuri Yasemin 1 adet otobüs bileti 48
20.2.2006/35 İsimsiz 4 adet otobüs bileti 93
‘ ‘ Muhittin Peker 2 adet otobüs bileti 36
‘ ‘ Ali Baygüneş Uçak bileti 129
‘ ‘ Ataman Koçlar Uçak bileti 139
‘ ‘ Sılay Soydal Uçak bileti 139
‘ ‘ Ali Baygüneş Uçak bileti 105
‘ ‘ Önder Aksakal Uçak bileti 248
‘ ‘ Mehmet Cümen Uçak bileti 218
20.3.2006/65 Mustafa Yılmaz Uçak bileti 129
‘ ‘ Derya Koçlar Ataman Uçak bileti 75
‘ ‘ Sılay Soydal Uçak bileti 75
‘ ‘ Orhan Yeşilyurt Uçak bileti 75
20.3.2006/65 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 63
‘ ‘ Muhittin Peker 1 adet otobüs bileti 18
‘ ‘ Ali Baygüneş Uçak bileti 99
‘ ‘ Mehmet Karaçay 3 adet otobüs bileti 79
30.3.2006/87 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 40
20.4.2006/106 Ali Baygüneş Uçak bileti 89
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 10
‘ ‘ İzzet Sözen Uçak bileti 258
‘ ‘ Adem Topçu Uçak bileti 133
‘ ‘ Adem Topçu 1 adet otobüs bileti 25
‘ ‘ Faruk Türkoğlu Uçak bileti 278
‘ ‘ Muhittin Peker 1 adet otobüs bileti 18
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 18
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 60
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 40
‘ ‘ Sebahat Vardar 2 adet uçak bileti 238
30.5.2006/166 Kadir Bay 1 adet otobüs bileti 18
30.5.2006/167 Ahmet Tan 1 adet uçak bileti 99
‘ ‘ Hasan Ehliz 1 adet otobüs bileti 16
20.5.2006/161 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 25
30.6.2006/221 Yücel Erdener 1 adet uçak bileti 149
‘ ‘ Yücel Erdener 1 adet otobüs bileti 11
‘ ‘ Faruk Türkoğlu 3 adet uçak bileti 341
‘ ‘ İsimsiz 4 adet otobüs bileti 125
‘ ‘ Nazif Topaloğlu 2 adet uçak bileti 198
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 50
‘ ‘ Serkan Yılmaz 2 adet otobüs bileti 46
20.8.2006/282 Nusret Yakupoğlu 1 adet uçak bileti 95
30.8.2006/294 Mustafa Vural 1 adet otobüs bileti 40
20.9.2006/327 Faruk Türkoğlu 2 adet uçak bileti 209
10.9.2006/305 İsimsiz 4 adet otobüs bileti 120
‘ ‘ Yusuf Ziyareisoğlu 2 adet otobüs bileti 60
‘ ‘ Ahmet Göktepe 2 adet otobüs bileti 60
20.9.2006/325 Ali Özoğuz 1 adet otobüs bileti 35
‘ ‘ Necmettin Teskerecioğlu 1 adet otobüs bileti 35
‘ ‘ Ahmet Ali Koç 1 adet faks uçak bileti 118
10.10.2006/362 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 48
‘ ‘ Servet Yazan 1 adet otobüs bileti 11,25
‘ ‘ Kadir Bay 2 adet otobüs bileti 40
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 25
‘ ‘ Muhittin Peker 2 adet otobüs bileti 36
‘ ‘ Jale Ağırbaş 1 adet otobüs bileti 25
‘ ‘ Orhan Yeşilyurt 1 adet otobüs bileti 35
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 60
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 20
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 40
30.10.2006/390 Kazım Ergin Karaçay 4 adet otobüs bileti 120
‘ ‘ Burak Güldiker 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ Burak Çevik 1 adet otobüs bileti 30
30.11.2006/442 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 25
‘ ‘ Faruk Türkoğlu 3 adet uçak bileti 363
10.11.2006/400 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 13
‘ ‘ Mehmet Canbaş 2 adet otobüs bileti 60
‘ ‘ Adem Topçu 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 25
20.11.2006/425 Saffet Başaran 1 adet uçak bileti 168
30.12.2006/520 Ahmet Tan 1 adet uçak bileti 241
‘ ‘ Ahmet Karakuş 1 adet otobüs bileti 45
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ Orhan Yeşilyurt 2 adet otobüs bileti 53,5
30.12.2006/557 Ahmet Tan 2 adet uçak bileti 278
30.12.2006/501 Muhittin Peker 2 adet otobüs bileti 38
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 40
20.12.2006/501 Can Telaşlılar 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 14
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 60
‘ ‘ Nazif Topaloğlu 1 adet uçak bileti 114
‘ ‘ Mustafa Yılmaz 1 adet uçak bileti 104
‘ ‘ Faruk Türkoğlu 1 adet uçak bileti 95

Toplam 7.304,75 YTL

2- Bahşiş ödemeleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti sorumluları, ‘Parti seyahatlerindeki yemek giderlerinde bahşiş ödemeleri tutanağa bağlanarak ödenmiştir.Siyasi Partiler Kanununun 70.maddesindeki meblağın altındadır ayrıca fatura ile tevsik edilme zorunluluğu yoktur.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Aşağıda belirtilen bahşiş ödemeleri bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına verilmesi nedeniyle parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.

Bahşiş Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no Belge türü Belge tarih ve no Belgede imzası olanın adı soyadı İçerik Tutar
31.1.2006/23 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 23.1.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 69,65
31.1.2006/24 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.1.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 57,50
10.2.2006/30 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 2.2.2006 Necmi Çavuşoğlu Antalya seyahatinde verilen bahşiş 15
10.2.2006/32 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.2.2006 Yıldırım Olgun Antalya seyahatinde verilen bahşiş 71,33
20.2.2006/38 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 13.2.2006 Yıldırım Olgun Adana seyahatinde verilen bahşiş 58,48
20.2.2006/39 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 13.2.2006 Nuri Yasemin Adana seyahatinde verilen bahşiş 30
20.2.2006/42 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 14.2.2006 Kemal Doğan Adana seyahatinde verilen bahşiş 20
20.2.2006/42 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 17.2.2006 Ahmet Güzel Adana seyahatinde verilen bahşiş 20
28.2.2006/51 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.2.2006 Yıldırım Olgun Almanya seyahatinde verilen bahşiş 16,45
28.2.2006/52 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 28.2.2006 Kemal Doğan Burdur,Uşak,Denizli seyahatinde verilen bahşiş 10
10.3.2006/59 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 3.3.2006 Mehmet Unutmaz İstanbul ve Çanakkale seyahatinde verilen bahşiş 10
10.3.2006/60 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 8.3.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 25,5
20.3.2006/71 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.3.2006 Hasan Suna Kocaeli Gebze seyahatinde verilen bahşiş 20
20.3.2006/72 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.3.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 89,8
30.3.2006/86 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 28.3.2006 Yıldırım Olgun İzmir seyahatinde verilen bahşiş 114
20.4.2006/106 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 11.4.2006 Yıldırım Olgun Merkez lokantasında verilen bahşiş 10
20.4.2006/106 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 11.4.2006 Yıldırım Olgun Sevin lokantasında verilen bahşiş 8
10.4.2006/94 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 29.3.2006 Hasan Suna İzmir seyahatinde verilen bahşiş 15
10.4.2006/94 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 29.3.2006 Mehmet Unutmaz İzmir seyahatinde verilen bahşiş 42,5
10.4.2006/95 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 3.4.2006 Yıldırım Olgun İzmir seyahatinde verilen bahşiş 45
10.4.2006/96 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.4.2006 Tolga Yılmaz İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 70
10.4.2006/*7 Necmi Çavuşoğlu Bulgaristan seyahatinde verilen bahşiş 81,5
10.4.2006/99 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 10.4.2006 Yıldırım Olgun İzmir ve Manisa seyahatinde verilen bahşiş 117,48
20.4.2006/99 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 15.4.2006 Kemal Doğan Sakarya seyahatinde verilen bahşiş 3
20.4.2006/112 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.4.2006 Yıldırım Olgun İstanbul ve Lüleburgaz seyahatinde verilen bahşiş 55,10
20.4.2006/113 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.4.2006 Nuri Yasemin İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 5
20.4.2006/115 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 19.4.2006 Kemal Doğan Karabük seyahatinde verilen bahşiş 3,68
30.4.2006/124 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 26.4.2006 Mehmet Açıktan Bilkent otelde garsonlara verilen bahşiş 100
30.5.2006/166 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 23.5.2006 Yıldırım Olgun Keyifli kebap lokantasında verilen bahşiş 20
30.5.2006/166 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 29.5.2006 Yıldırım Olgun Ankara’da yemekte verilen bahşiş 24,05
10.5.2006/134 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 2.5.2006 Hasan Suna Kahramanmaraş seyahatinde verilen bahşiş 38,50
10.5.2006/137 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 2.5.2006 Yıldırım Olgun Kahramanmaraş ve Adana seyahatinde verilen bahşiş 40
20.5.2006/157 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 15.5.2006 Necmi Çavuşoğlu Samsun seyahatinde verilen bahşiş 20
20.5.2006/158 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 15.5.2006 Mehmet Unutmaz Samsun seyahatinde verilen bahşiş 40
30.5.2006/173 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 23.5.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 115,70
30.5.2006/174 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 23.5.2006 Yücel Erdener Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş 28
20.6.2006/197 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 14.6.2006 Yıldırım Olgun Çiftlik merkez lokantasında verilen bahşiş 9
10.6.2006/188 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 5.6.2006 Mehmet Eroğlu Kırıkkale seyahatinde verilen bahşiş 8
10.6.2006/193 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 7.6.2006 Mehmet Unutmaz Zonguldak seyahatinde verilen bahşiş 10
10.6.2006/195 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 8.6.2006 Yıldırım Olgun Zonguldak seyahatinde verilen bahşiş 80
20.6.2006/208 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 13.6.2006 Kemal Doğan Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş 24,50
20.6.2006/212 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 16.6.2006 Yücel Erdener Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş 15
10.6.2006/214 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 16.6.2006 Yıldırım Olgun Balıkesir ve Bursa seyahatinde verilen bahşiş 80
10.7.2006/245 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.7.2006 Mehmet Eroğlu Hatay seyahatinde verilen bahşiş 99,92
10.7.2006/247 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 7.7.2006 Mehmet Eroğlu İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 104,60
10.7.2006/249 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 10.7.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 63,50
20.7.2006/259 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.7.2006 Yıldırım Olgun Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş 87,21
10.8.2006/279 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 8.8.2006 Yıldırım Olgun Seyahatler sırasında otel ve yemekte verilen bahşiş 29,75
20.8.2006/287 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 14.8.2006 Kemal Doğan Bahşiş olarak verilen 20
20.8.2006/286 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 1.8.2006 Yıldırım Olgun Adana ve İstanbul’da otel ve yemekte verilen bahşiş 80
20.8.2006/290 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.8.2006 Yıldırım Olgun Hacıbektaş seyahatinde verilen bahşiş 33,50
30.8.2006/298 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 21.8.2006 Yıldırım Olgun Bahşiş olarak verilen 25
30.8.2006/299 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 21.8.2006 Yıldırım Olgun Bahşiş olarak verilen 50
30.8.2006/300 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 24.8.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde otelde verilen bahşiş 80
10.9.2006/312 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 1.9.2006 Hasan Ehliz Sinop seyahatinde verilen bahşiş 29
10.9.2006/313 4 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.9.2006 Yıldırım Olgun Samsun ve Sinop seyahatinde verilen bahşiş 141
10.9.2006/316 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.9.2006 Hasan Suna Sinop seyahatinde verilen bahşiş 20
20.9.2006/329 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 11.9.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 65,45
20.9.2006/334 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.9.2006 Yıldırım Olgun Çorlu, Gaziantep ve İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 103
20.9.2006/336 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 18.9.2006 Ahmet Güzel Çorlu, mitinginde verilen bahşiş 17,50
10.10.2006/368 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.9.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 116,10
20.10.2006/381 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.9.2006 Mehmet Eroğlu İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 29,50
20.10.2006/384 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 16.10.2006 Mehmet Eroğlu Bolu seyahatinde verilen bahşiş 7,75
20.10.2006/385 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 16.10.2006 Cemal Boybek Bolu seyahatinde otel ve yemekte verilen bahşiş 30
30.10.2006/394 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 21.10.2006 Mehmet Eroğlu İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 40
20.10.2006/377 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 17.10.2006 Ahmet Tan Bolu seyahatinde verilen bahşiş 30
10.11.2006/406 3 adet A4 yazılmış harcama belgesi 2.11.2006 Yıldırım Olgun İstanbul ve Erzurum seyahatinde verilen bahşiş 92,25
10.11.2006/407 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 6.11.2006 Necmi Çavuşoğlu Bursa seyahatinde verilen bahşiş 40
10.11.2006/415 4 adet A4 yazılmış harcama belgesi 7.11.2006 Mehmet Unutmaz Bursa seyahatinde verilen bahşiş 110
10.11.2006/415 4 adet A4 yazılmış harcama belgesi 7.11.2006 Mehmet Unutmaz Bursa seyahatinde verilen bahşiş 110
20.11.2006/433 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 14.11.2006 Hasan Suna Bursa seyahatinde yemekte verilen bahşiş 54,70
20.11.2006/434 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 16.11.2006 Yıldırım Olgun Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş 18
20.11.2006/436 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 20.11.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 47,40
30.11.2006/447 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 22.11.2006 Yıldırım Olgun İzmir seyahatinde verilen bahşiş 76,75
30.11.2006/451 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.11.2006 Yıldırım Olgun Zonguldak seyahatinde verilen bahşiş 45
30.11.2006/447 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.11.2006 Yıldırım Olgun Ankara merkez lokantasında verilen bahşiş 16
10.12.2006/477 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.12.2006 Yıldırım Olgun Manisa Salihli mitinginde verilen bahşiş 50
10.12.2006/489 5 adet A4 yazılmış harcama belgesi 6,7.12.2006 Ahmet Tan Almanya seyahatinde verilen bahşiş 198,60
10.12.2006/496 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 12.12.2006 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 61,19
30.12.2006/539 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.12.2006 Yıldırım Olgun Samsun mitinginde verilen bahşiş 36,56
30.12.2006/541 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.12.2006 Necmi Çavuşoğlu Samsun mitinginde verilen bahşiş 15
30.12.2006/554 6 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.12.2006 Yıldırım Olgun Almanya seyahatinde verilen bahşiş 218,75

Toplam 4.229,7 YTL

3- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezaları Parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti yetkilileri, Toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırı aşılmıştır. Damga vergisi ve MTV Gecikme zamları zamanında yatırılamamıştır. Fakat para vadede faiz geliri getirdiğinden ortada bir kamu zararı yoktur.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Siyasi partinin veya Hazine’nin zarara uğrayıp uğramadığı konusunda bir denetim yapılmadığı gibi, parti bütçesi ile hazine arasında doğrudan bir ilişki de bulunmamaktadır. Kaldı ki kanuna aykırı gelir ve giderlerin Hazine’ye gelir kaydedilmesi Hazine’nin zararını tazmin amacıyla değil ortaya çıkan hukuka aykırılığa bir yaptırım olması amacıyla düzenlenmiştir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezalarından parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no Alındının Tarih ve Nosu Mahiyeti Tutarı
20.2.2006/35 15.2.2006/F01175 06 RB 893 plakalı aracın trafik cezası 45
10.3.2006/56 28.2.2006/163 06 RBE 90 plakalı aracın 2005/2 MTV gecikme zammı 7,04
10.3.2006/56 28.2.2006/164 06 RBE 90 plakalı aracın 2006/1 MTV gecikme zammı 1
20.3.2005/65 17.3.2006/F01448 06 RB 893 plakalı aracın trafik cezası 41,20
20.3.2006/65 17.3.2006/F01466 06 RB 892 plakalı aracın trafik cezası 41,20
20.3.2005/65 17.3.2006/F01431 06 RB 892 plakalı aracın trafik cezası 37,40
30.3.2006/78 23.3.2006/390 Damga vergisi gecikme zammı 4,18
30.3.2006/78 23.3.2006/410 Damga vergisi gecikme zammı 111,32
30.3.2006/78 23.3.2006/420 Damga vergisi gecikme zammı 8,01
30.3.2006/78 27.3.2006/41422 34 AOK 10 plakalı aracın trafik cezası 49
30.4.2006/119 24.4.2006/F01437 06 RB 892 plakalı aracın trafik cezası 101
10.5.2006/130 2.5.2006/F01437 06 AR 0873 plakalı aracın trafik cezası 154,5
20.5.2006/148 16.5.2006/F00923 06 AR 0873 plakalı aracın trafik cezası 154,5
30.5.2006/166 23.5.2006/F00707 06 AR 0873 plakalı aracın trafik cezası 36,75
20.6.2006/197 13.6.2006/F01064 06 BA 9874 plakalı aracın trafik cezası 75,75
20.7.2006/254 Trafik ceza tutanağı 5.7.2006/570440 06 BA 9869 plakalı aracın trafik cezası 49
10.8.2006/272 10.8.2006/395 06 P 7878 plakalı aracın 2001/1 MTV gecikme zammı 100,81
10.8.2006/272 10.8.2006/396 06 P 7878 plakalı aracın 2001/2 MTV gecikme zammı 87,38
10.8.2006/272 10.8.2006/397 06 P 7878 plakalı aracın 2006/1 MTV gecikme zammı 18,43
30.8.2006/294 21.8.2006/125 Mehmet Öngeoğlu’nun 5187 sayılı Basın Yasasına Aykırılık suçuna ilişkin para cezası 500
10.10.2006/362 4.10.2006/156 06 AU 7043 plakalı aracın 2005/2 MTV gecikme zammı 127,53
10.10.2006/362 10.10.2006/F00746 06 BD 0337 plakalı aracın trafik cezası 154,50
20.12.2006/501 12.12.2006/F00726 06 BD 0342 plakalı aracın trafik cezası 154,50


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.