Demokratik Sol Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/29 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/68

Karar Günü : 22.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Demokratik Sol Parti’nin 2005 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Tülay TUĞCU, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Osman Alifeyyaz PAKSÜT’ün katılımıyla 27.2.2007 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2004 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Demokratik Sol Parti 2005 yılı gelirleri toplamının 106.295.569,83 YTL, devreden borçların 216.253,51 YTL, giderleri toplamının 17.038.282,73 YTL, alacakların 172.297,93 YTL olduğu ve 89.298.242,68 YTL.nin nakit mevcudu olarak 2006 yılına devrettiği anlaşılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı gelirleri toplamı 98.610.011,54 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 17.035.505,65 YTL.si faiz gelirleri, 36.088,27 YTL.si sair gelirler, 81.538.417,63 YTL.si 2004 yılından devreden nakit mevcutundan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2005 yılı gelirleri toplamı 7.685.558,29 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 44.522,84 YTL.si parti üyelerinden alınan aidat, 2.553,05 YTL.si parti bayrağı, flaması, rozet vs. satışından sağlanan gelir, 1.250.- YTL.si parti yayınlarının satış geliri, 33.623,95 YTL.si parti tarafından tertiplenen dayanışma gecesi ve konser faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 234.983,19 YTL.si bağış, 1.211.071,13 YTL.si 2004 yılından devreden nakit, 5.958.734,87 YTL.si genel merkezden alınan yardım, 68.368,36 YTL.si faiz gelirleri, 130.450,90 YTL.si dava konusu devirden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2005 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı giderleri 10.016.187,54 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 610.782,73 YTL.si personel giderleri, 715.839,73 YTL.si yönetim giderleri, 5.958.734,87 YTL.si yardımlar, 622.668,92 YTL.si demirbaş-taşınmaz alımı, 2.011.123,39 YTL.si seçim propaganda ve tanıtım giderleri, 16.770.- YTL.si iş avansları, 18.970.- YTL.si seyahat avansları, 61.297,90 YTL.si 2004 yılından devreden borçlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 88.669.459,38 YTL dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Parti Genel Merkezi’nin 2005 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Yine aynı Kanun’un Gider Pusulası başlıklı 234. maddesinde ki, ‘Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.’

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2005 yılı için 41,29 YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır ve aynı Kanun’un 75.maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76 ncı maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

1- Yenikan medya pazarlamaya sürekli olarak prodüksiyon bedeli olarak yapılan ödemelerin içeriğinin bildirilmesi, bu hizmetler karşılığında Partiye verdiği dokümanlar (cd,materyal, bilgi veya belge vb.) ile sözleşme örneğinin gönderilmesi istenmiştir.

Yevmiye tarih ve no Firma Alınan hizmet Tutar
31.3.2005/78 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 17700
30.4.2005/115 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 17700
31.5.2005/147 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 17700
31.5.2005/147 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 17700
30.11.2005/369 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 16042,10
10.12.2005/380 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 17700
20.12.2005/397 Yenikan Medya Paz. Prodüksiyon bedeli 17700

Parti yetkilileri ‘Yenikan Medya firması partimize prodüksiyon hizmeti vermektedir. Özellikle partinin yaptığı miting ve toplantıların Yerel ve Bölgesel Televizyonlara Canlı Yayın hizmetini vermektedir. Sözleşmesi ektedir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Faturaların düzenlenmiş olması nedeniyle söz konusu firmaya yapılan ödemelerin Hazineye irad kaydedilmemesi gerektiğine Haşim KILIÇ, Fulya KANTARCIOĞLU, Recep KÖMÜRCÜ, Alparslan ALTAN ve Engin YILDIRIM’ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.

2- Parti adına olmayan, kişi adına kayıtlı telefonlara alınan kontör bedelleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti yetkilileri, ‘Sözkonusu kazı konuş kartları seçim dönemleri ve mitinglerde parti için kendi telefonunu kullanan kişilere verilmiş ve parti için kullanılmıştır. Her kişiye yeni hat almak sabit giderleri fazla olduğundan pahalıya geleceği için hazır kart alınmıştır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Kontör Alımları

Yevmiye tarih ve no Fişin tarih ve no İşletme adı Tutar
10.4.2005/96 31.3.2005/2 Yeni Çağdaş 21,5
10.5.2005/130 2.5.2005/0072 Net Bilgi Ltd. 31,75
31.5.2005/157 20.5.2005/0038 Ahmet Murat Güven Telsim Cep Shop 24
31.5.2005/1572 20.5.2005/0157 Keskin Elektronik 23
10.6.2005/174 4.6.2005/3 Phone Office 25
10.6.2005/185 4.6.2005/2 Phone Office 50
10.10.2005/310 29.9.2005/0134 Çağlar Elektronik 22
30.11.2005/366 18.11.2005/19 Balcı Bil.Ltd. 24
31.12.2005/413 24.12.2005/2 A T İletişim 24

Toplam 245,25.-YTL

Parti yetkilileri kimlere alındığına dair isim belirtmedikleri gibi, bu kontörlerin parti faaliyetleri için kullanıldığına dair kanıtlayıcı bilgi ve belge de sunmamışlardır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.

3- Bahşiş ödemeleri Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti sorumluları, ‘Parti seyahatlerindeki yemek giderlerinde bahşiş ödemeleri tutanağa bağlanarak ödenmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Aşağıda belirtilen bahşiş ödemeleri bir hizmet karşılığı olmaksızın kişi ya da kuruluş elemanlarına verilmesi nedeniyle parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmemiştir.

Bahşiş Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no Belge türü Belge tarih ve no Belgede imzası olanın adı soyadı İçerik Tutar
31.1.2005/23 Gider pusulası 31.1.2005/– Yıldırım Olgun Bursa seyahatinde bahşiş 30
20.1.2005/15 ‘ ‘ 14.1.2005 Tolga Yılmaz İstanbul seyahatinde bahşiş 35
10.1.2005/8 ‘ ‘ 10.1.2005/– Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde bahşiş 5,95
10.2.2005/31 ‘ ‘ 7.2.2005 Tolga Yılmaz İstanbul seyahatinde bahşiş 65
28.2.2005/43 ‘ ‘ 22.2.2005 Yıldırım Olgun Antalya-Mersin seyahatinde bahşiş 49
28.2.2005/45 ‘ ‘ 22.2.2005 Necmi Çavuşoğlu Antalya-Mersin-Nevşehir-Niğde seyahatinde Grand City, Ceylan otelde verilen bahşiş, 165
31.3.2005/81 A4 yazılmış harcama belgesi 26.3.2005 Yıldırım Olgun Kukla kebapta verilen bahşiş 10
10.3.2005/60 4 adet A4 yazılmış harcama belgesi 2.3.2005 Tolga Yılmaz İstanbul,İzmit,Bolu seyahatinde ki yemeklerde verilen bahşiş 120 ,
20.3.2005/70 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 15.3.2005 Tolga Yılmaz İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 40
10.3.2005/61 A4 yazılmış harcama belgesi 7.3.2005 Tolga Yılmaz Bursa seyahatinde verilen bahşiş 37
31.3.2005/88 A4 yazılmış harcama belgesi 21.3.2005 Yıldırım Olgun Isparta-Burdur-Afyon seyahatinde verilen bahşiş 40
10.4.2005/96 A4 yazılmış harcama belgesi 4.4.2005 Necmi Çavuşoğlu Kayseri,Malatya, Nevşehir ve Aksaray seyahatinde konaklanan otelde verilen bahşiş 40
20.4.2005/106 A4 yazılmış harcama belgesi 12.4.2005 Yıldırım Olgun İzmir seyahatinde verilen bahşiş 4,30
20.4.2005/103 A4 yazılmış harcama belgesi 11.4.2005 Kemal Doğan İzmir seyahatinde verilen bahşiş 23
20.4.2005/105 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 12.4.2005 Emin Topçuoğlu Malatya,İstanbul,Antalya seyahatinde verilen bahşiş 75
10.5.2005/126 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 9.5.2005 Yıldırım Olgun Gaziantep seyahatinde verilen bahşiş 20,35
31.5.2005/150 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 23.5.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 12
31.5.2005/150 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.5.2005 Yıldırım Olgun Ordu seyahatinde verilen bahşiş 36,60
10.5.2005/129 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 2.5.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 52,5
10.5.2005/131 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 6.5.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 7
31.5.2005/153 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 24.5.2005 Yıldırım Olgun Almanya seyahatinde verilen bahşiş 34,8
31.5.2005/160 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 30.5.2005 Yıldırım Olgun Bartın seyahatinde verilen bahşiş 15
10.6.2005/170 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 8.6.2005 Yıldırım Olgun Ankara And Tur lokantasında verilen bahşiş 2,5
30.6.2005/197 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.6.2005 Yıldırım Olgun Ankara And Tur lokantasında verilen bahşiş 5
30.6.2005/197 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 28.6.2005 Yıldırım Olgun İdol lokantasında verilen bahşiş 5
30.6.2005/197 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 30.6.2005 Yıldırım Olgun And Cafede verilen bahşiş 5
10.6.2005/173 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 8.6.2005 Yıldırım Olgun İzmir seyahatinde verilen bahşiş 58,15
20.6.2005/186 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 14.6.2005 Tolga Yılmaz Van seyahatinde lokantada verilen bahşiş 40
10.7.2005/205 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 5.7.2005 Yıldırım Olgun Kızılcahamam ve İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 36
20.7.2005/219 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.7.2005 Yıldırım Olgun Uşak seyahatinde verilen bahşiş 23,75
10.8.2005/237 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 25.7.2005 Yıldırım Olgun Bahşiş bedeli 5
20.8.2005/249 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.8.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 60
20.8.2005/251 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.8.2005 Yıldırım Olgun Afyon, Kütahya, Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş 20
20.8.2005/255 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 16.8.2005 Yıldırım Olgun Hacıbektaş Kayadibi Cennet Lokantasında verilen bahşiş 5
10.9.2005/273 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 6.9.2005 Yıldırım Olgun İstanbul,İzmir, Eskişehir seyahatinde verilen bahşiş 80
20.9.2005/280 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 13.9.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 38
20.9.2005/281 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 13.9.2005 Necmi Çavuşoğlu İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 5
20.9.2005/282 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 19.9.2005 Kemal Doğan Çanakkale, Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş 23
20.9.2005/283 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 19.9.2005 Necmi Çavuşoğlu Çanakkale, Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş 15
30.9.2005/294 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 21.9.2005 Yıldırım Olgun Çanakkale, Balıkesir seyahatinde verilen bahşiş 70
30.9.2005/295 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 21.9.2005 Yıldırım Olgun Adıyaman seyahatinde verilen bahşiş 34,03
30.9.2005/296 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 27.9.2005 Kemal Doğan Adıyaman seyahatinde verilen bahşiş 15
10.10.2005/310 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 4.10.2005 Necmi Çavuşoğlu Muğla,Gaziantep, Adıyaman seyahatinde verilen bahşiş 27,5
20.10.2005/322 4 adet A4 yazılmış harcama belgesi 10.10.2005 Yıldırım Olgun Muğla n seyahatinde verilen bahşiş 110
20.10.2005/324 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 17.10.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 25
10.11.2005/346 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 31.10.2005 Yıldırım Olgun İstanbul ve İzmir seyahatinde verilen bahşiş 40
10.11.2005/347 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 1.11.2005 Yıldırım Olgun Antalya seyahatinde verilen bahşiş 57
20.11.2005/355 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 15.11.2005 Yıldırım Olgun Konya ve Kıbrıs seyahatinde verilen bahşiş 41,61
30.11.2005/364 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 24.11.2005 Yıldırım Olgun Trabzon ve Rize seyahatinde verilen bahşiş 80
10.12.2005/376 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 5.12.2005 Yıldırım Olgun Konya seyahatinde verilen bahşiş 23
10.12.2005/378 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 9.12.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 48
20.12.2005/387 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 12.12.2005 Yıldırım Olgun Mersin seyahatinde verilen bahşiş 48
20.12.2005/390 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 12.12.2005 Necmi Çavuşoğlu Mersin seyahatinde verilen bahşiş 40
26.12.2005/395 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 20.12.2005 Yıldırım Olgun İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 26,6
31.12.2005/409 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 24.12.2005 Tolga Yılmaz İstanbul seyahatinde verilen bahşiş 80
31.12.2005/411 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 24.12.2005 Hüseyin Aydın Kuşadasında ki yemekte verilen bahşiş 13
31.12.2005/413 1 adet A4 yazılmış harcama belgesi 26.12.2005 Necmi Çavuşoğlu Bursa seyahatinde verilen bahşiş 26,8
31.12.2005/416 2 adet A4 yazılmış harcama belgesi 28.12.2005 Yıldırım Olgun Eskişehir ve Bursa seyahatinde verilen bahşiş 50,13

Toplam 2.079,57 YTL

4- Aşağıdaki tabloda belirtilen otobüs ve uçak biletlerinin kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlendiği, bu giderlerinde parti bütçesinden ödendiği görülmüştür.

Parti sorumluları Söz konusu kişiler adına alınmış olan uçak, otobüs bileti ve konaklama bedeli faturalarıParti adına yapılmış harcamalardır. Fakat elde olmayan sebepler ile belgeler kişiler adına düzenlenmiştir. Otobüs veya uçak ile seyahat ederken veya otelde konaklar iken söz konusu uçak, otobüs ve otel firmaları; bu konudaki yasal bilgi eksikliğinden belgeleri, seyahati yapan veya konaklayan kişi adına düzenlemiştir. Genel Merkez tarafından alınan uçak, otobüs bileti veya otel rezervasyonlarında belgeler Genel Merkez adına düzenlenmiştir. Belgeyi alan kişiler de zaten parti yetkilisi olduklarını düşündüklerinden ve parti faaliyeti için orada bulunduklarından parti işi ile ilgili bir gider olduğu için belgeyi kabul etmişlerdir. Söz konusu firmalar belgeyi kişi adına düzenlerken Parti adına düzenlenmesi istendiğinde kişilerden imza sirküsü, yetki belgesi vs. istenmektedir. Bunun da imkan dahilinde olmadığı ortadadır. Söz konusu kişiler Parti adına herhangi bir etkinliğe ya da toplantıya katılacakları zaman bulundukları bölgeden Parti Genel Merkezine gelmekte dolayısıyla belgeler kendi adlarına düzenlenmektedir. 2007 yılı Kesin hesap incelemesinde de söz konusu işlemler mahkemenizce uygun görülmüştür.

Yapılan seyahatler parti adına yapılmış olup parti ile ilgili toplantılara ve etkinliklere katılmak amacıyla parti yöneticileri ve parti görevlileri adına belgeler düzenlenmiştir.’

şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

Kimi otobüs ve tren biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat ( otobüs, tren ve uçak biletlerinin) giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı
28.2.2005/46 Zabit Demir Otobüs bileti 24
‘ ‘ İsimsiz ‘ ‘ 24
10.3.2005/58 Masum Türker Uçak bileti 258
31.3.2005/81 İsimsiz Otobüs bileti 30
31.3.2005/81 Masum Türker Uçak bileti 218
31.3.2005/81 Ahmet Tan Elektronik bilet yolcu seyahat belgesi 238
31.3.2005/89 Ahmet Tan Uçak bileti 129
31.3.2005/89 Ahmet Tan Uçak bileti 109
31.5.2005/149 Osman Kılıç Otobüs bileti 10,5
‘ ‘ Ahmet Güzel ‘ ‘ 10,5
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 36
10.5.2005/130 Nemci Çavuşoğlu Otobüs bileti 15
31.5.2005/152 İsimsiz Otobüs bileti 15
31.5.2005/162 Faldı Ağaoğlu Otobüs bileti 26
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 63
‘ ‘ Faldı Ağaoğlu Uçak bileti 95
31.5.2005/163 İsimsiz Otobüs bileti 20
31.5.2005/164 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 26
31.5.2005/165 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 52
‘ ‘ Hüseyin Mert Uçak bileti 115
‘ ‘ Hasan Ehliz ‘ ‘ 95
‘ ‘ Hüseyin Mert Uçak bileti 99
10.6.2005/170 Masum Türker Uçak bileti 234
‘ ‘ Masum Türker ‘ ‘ 119
‘ ‘ Masum Türker ‘ ‘ 119
30.6.2005/197 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 47
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 17
‘ ‘ İzzet Sözen Uçak bileti 119
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 80
10.6.2005/169 Ahmet Otobüs bileti 25,25
10.6.2005/171 İsimsiz 1 adet otobüs bileti 28
10.6.2005/179 Zabit Demir 1 adet otobüs bileti 20
10.6.2005/172 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 45
20.6.2005/188 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 40
30.6.2005/198 Kadir Salih Uçak bileti 95
‘ ‘ Melda Bayer ‘ ‘ 95
‘ ‘ Jale Arbaş ‘ ‘ 95
‘ ‘ İsimsiz 4 adet otobüs bileti 114
10.7.2005/204 Nazif Topaloğlu Uçak bileti 135
‘ ‘ İsimsiz 7 adet otobüs bileti 139
20.7.2005/218 Fehmi Otobüs bileti 20
20.7.2005/220 Zabit Demir Otobüs bileti 30
‘ ‘ İsimsiz 6 adet otobüs bileti 115
31.7.2005/229 İsimsiz Otobüs bileti 17
31.7.2005/230 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 32
‘ ‘ Mehmet Daşçı Uçak bileti 244
10.8.2005/243 Orhan Ocak 2 adet otobüs bileti 75
20.8.2005/252 İsimsiz İsimsiz 12
31.8.2005/264 İsimsiz 7 adet otobüs bileti 150
30.9.2005/293 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 44
‘ ‘ Ahmet Güzel Otobüs bileti 22,5
20.9.2005/284 İsimsiz Otobüs bileti 28
20.9.2005/285 İsimsiz 5 adet otobüs bileti 96
20.9.2005/285 Hüseyin Aydın Otobüs bileti 29,5
30.9.2005/304 İsimsiz 5 adet otobüs bileti 156
20.10.2005/321 Hüseyin Mert Uçak bileti 149
31.10.2005/334 Mehmet İrfan Çakı 2 adet otobüs bileti 88,5
‘ ‘ Kerim Aksu 2 adet otobüs bileti 88,5
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 63,5
‘ ‘ Remzi Tavşan Otobüs bileti 28
10.10.2005/306 Zabit Demir Uçak bileti 119
‘ ‘ Zabit Demir Uçak bileti 109
‘ ‘ Zabit Demir Otobüs bileti 24
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 60
10.10.2005/310 Nemci Çavuşoğlu Otobüs bileti 24
10.10.2005/313 Osman Kılıç Uçak bileti 109
‘ ‘ Tuncay Otobüs bileti 30
10.10.2005/314 Zabit Demir Otobüs bileti 28
‘ ‘ Zabit Demir Uçak bileti 129
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 38
20.10.2005/326 Salih Kadir Otobüs bileti 35
‘ ‘ M.Karaçay Otobüs bileti 37
‘ ‘ İsimsiz 5 adet otobüs bileti 115
20.10.2005/328 İsimsiz 7 adet otobüs bileti 161
20.10.2005/329 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 20
10.10.2005/315 İsimsiz 3 adet otobüs bileti 84
10.11.2005/345 İsimsiz Tren bileti 22
‘ ‘ Melda Bayer Uçak bileti 119
10.11.2005/346 Olgun Yıldırım Uçak bileti 298
‘ ‘ Ahmet Ercan Uçak bileti 298
20.11.2005/356 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 50
‘ ‘ Osman Kılıç 2 adet uçak bileti 318
‘ ‘ Hasan Macit 2 adet uçak bileti 318
‘ ‘ Mehmet Baş Uçak bileti 179
20.12.2005/386 İsimsiz Otobüs bileti 20
31.12.2005/402 Necati Uyar Otobüs bileti 97
31.12.2005/402 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 36
10.12.2005/377 Sılay Soydal Otobüs bileti 18
20.12.2005/388 Mehmet Başçı Otobüs bileti 23
‘ ‘ Melda Bayer Otobüs bileti 26,5
‘ ‘ İsimsiz 3 adet otobüs bileti 35
20.12.2005/392 Uluğ Türkkan 2 adet uçak bileti 154
‘ ‘ Uluğ Türkkan Otobüs bileti 25
31.12.2005/425 İsimsiz Otobüs bileti 22
‘ ‘ Necati Uyar Uçak bileti 129
‘ ‘ Uluğ Türkkan Uçak bileti 129
‘ ‘ Necati Albay Uçak bileti 89
‘ ‘ Orhan Ocak Uçak bileti 89
31.12.2005/408 Sılay Soydan Uçak bileti 130
31.12.2005/411 Ahmet Güzel 4 adet otobüs bileti 66
‘ ‘ Hüseyin Aydın 2 adet otobüs bileti 110
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 60
31.12.2005/414 İsimsiz Otobüs bileti 20
‘ ‘ Arif Özbay Otobüs bileti 25
31.12.2005/415 İsimsiz Otobüs bileti 25
‘ ‘ Orhan Yeşilyurt-Mustafa Yılmaz Otobüs bileti 60
‘ ‘ Orhan Yeşilyurt Uçak bileti 86
31.12.2005/417 İzzet Sözen 2 adet uçak bileti 327
‘ ‘ İsimsiz 2 adet otobüs bileti 45
31.12.2005/419 Zabit Demir Uçak bileti 79
‘ ‘ Zabit Demir 2 adet otobüs bileti 56
‘ ‘ İsimsiz 4 adet otobüs bileti 90
31.12.2005/420 Osman Kılıç 2 adet otobüs bileti 56,5
‘ ‘ İsimsiz 4 adet otobüs bileti 45
31.12.2005/421 İsimsiz 4 adet otobüs bileti 75
31.12.2005/424 Nazif Topaloğlu 5 adet uçak bileti 619
20.12.2005/397 Hüseyin Mert Uçak bileti 69
‘ ‘ Hüseyin Mert Otobüs bileti 30
‘ ‘ İsimsiz Otobüs bileti 28

Toplam 10.480,75 YTL

5- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezaları Parti bütçesinden ödenmiştir.

Parti yetkilileri, Toplantılara ve programlara yetişebilmek amacıyla zaman zaman hız sınırı aşılmıştır. Muhtasar ve MTV Gecikme zamları zamanında yatırılamamıştır. Fakat para vadede faiz geliri getirdiğinden ortada bir kamu zararı yoktur. THY Cezası ise toplantı saati değiştiğinden uçak bileti ertelenmiştir. Burada da herhangi bir kusur yoktur.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no Alındının Tarih ve Nosu Mahiyeti Tutarı
31.3.2005/81 28.3.2005/5510 Gelir vergisi stopaj gecikme zammı 17,77
20.4.2005/106 235 4021591057 1.34

235 4021591058 268

THY ceza 102
31.5.2005/156 Tahsilat belgesi yok Trafik ceza tutanağı, 26.5.2005/607061 92
10.6.20065/170 Turkcell gecikme bedeli 15,83
30.6.2005/197 22.6.2005/586 Trafik harcı gecikme zammı 88,50
30.9.2005/293 27.9.2005/2400 Gelir ve damga vergisi gecikme zammı 8,92
10.10.2005/305 Trafik ceza tutanağı, 3.10.2005/065601 92
10.10.2005/305 3.10.2005//98 Trafik ceza tutanağı, 3.10.2005/035245 92
10.10.2005/305 12.10.2005/228 06 P 7878 plakalı aracın 2000/2 MTV gecikme zammı 58,67
30.11.2005/361 28.11.2005/1022 Trafik ceza tutanağı, 23.10.2005/142480 92
31.12.2005/402 21.12.2005/2276 Trafik ceza tutanağı, 16.12.2005/001496 92
31.12.2005/421 Trafik ceza tutanağı, 13.12.2005/788790 92

Toplam 843,69 YTL

Siyasî partinin veya Hazine’nin zarara uğrayıp uğramadığı konusunda bir denetim yapılmadığı gibi, parti bütçesi ile hazine arasında doğrudan bir ilişki de bulunmamaktadır. Kaldı ki kanuna aykırı gelir ve giderlerin Hazine’ye gelir kaydedilmesi Hazine’nin zararını tazmin amacıyla değil ortaya çıkan hukuka aykırılığa bir yaptırım olması amacıyla düzenlenmiştir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı, bedeli ve cezalardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

6- Aşağıda gösterilen 1.145,36 YTL tutarındaki gider fatura aslı olmaksızın yapılmıştır.

Parti yetkilileri Fatura asılları yoktur.306,80 YTL tutarındaki İMM Organizasyon firması faturası firma tarafından aslı gibidir onaylı tasdik edilmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2005 yılı için 41,29 YTL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura olmaksızın veya fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Fatura Olmadan Ödenen Giderlere Ait Tablo

Yevmiye Tarih ve No Kimden alındığı İçerik Tutar
31.5.2005/148 Apartman aidat gideri. Herhangi bir belge bulunmamaktadır. 144
31.5.2005/153 Avis faks fatura 431,52
10.6.2005175 06 As 5178 plakalı araca ait gider. Herhangi bir belge bulunmamaktadır. 263,04
10.12.2005/380 İMM Organizasyon, Mithatpaşa V.D. 329 047 6765 Firma tasdikli fotokopi fatura 306,80

Toplam 1.145,36 YTL

7- Murat Demir’in iş akdi işverenden izin almaksızın bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi nedeniyle fesh edildiği halde 30.4.2005 tarih ve 120 yevmiye ile 3.836,91 YTL kıdem ve 1.782,01 YTL ihbar tazminatı ödenmiştir.

Parti yetkilileri Murat Demir’e İhbar ve Kıdem Tazminatı ödenmiştir. Her ne kadar 3 iş günü üst üste gelmeyen işçiyi tazminatsız işten çıkarma hakkı kanundan doğan bir hak olsa bile işveren dilediği takdirde kıdem tazminatını ödeyebilir. Ayrıca partimiz her platformda emeği savunan ve emekçinin yanında bir partidir. Bu nedenle söz konusu çalışanımıza kıdem tazminatı emeğinin karşılığı olarak ödenmiştir’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Murat Demir’in iş akdi işverenden izin almaksızın bir ay içinde üç iş günü işe devam etmemesi nedeniyle fesh olunmuştur.

4857 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinde ‘ Kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulur. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.’ hükmü yer almış,

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre hizmet akdinin 17. maddenin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından veya 16. maddenin I ve II numaralı bentlerinde gösterilen sebeplerle işçi tarafından veyahutta muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla feshi halinde kıdem tazminatı verileceği belirtilmiş,

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 nci maddesinde, Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, maddede yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği,

Maddenin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri alt bendinin g fıkrasında ise, İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde işverenin haklı olarak fesh edebileceği ifade edilmiştir.

İhbar tazminatı, işveren veya işçinin haber vermeden iş akdini feshetmesi durumunda karşı tarafa ödeyeceği tazminattır. İşveren iş akdini haklı nedenle feshettiğine göre ihbar tazminatı ödenmesi İş Kanuna aykırıdır. İş Kanununda kıdem tazminatının ödenmesini gerektiren haller sayılmış olup, işverenin haklı nedenle feshi bunlar arasında sayılmamıştır.

Murat Demir’in iş akdi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi nedeniyle feshedilmiştir. Dolayısıyla ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiren bir durum oluşmamıştır. Partinin iş akdi fesih yazısı ve İş Kanunu’na göre bu kişiye ihbar ve kıdem tazminatı ödenmemelidir. Bu nedenle 5.618,92YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

8- Aşağıdaki tabloda gösterilen icra ödemelerinde ki ana para, faiz ve diğer masrafları belirtilmeyenin ana para, faiz ve diğer masraflarının belirtilmesi, bu ödemelere esas belgelerin gönderilmesi ile faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

Parti sorumluları, ‘Söz konusu dönemde Türkiye’nin her yerinde borçların yapılandırılması açısından bir çok icra dairesine ödemelerde bulunulmuştur. Gecikme cezaları ve sair masraflar borcun geç ödenmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat para o esnada bankada faiz getirisi sağladığından ortada hazine zararı söz konusu değildir.’ Şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

İCRA ÖDEMELERİ

Yevmiye No Açıklama Anapara Faiz ve Diğer masraflar Toplam tutar
20.1.2005/14 Mardin Tedaş 252,65 65,76 318,41
‘ ‘ Mardin Telekom 212,45 194,44 406,89
28.2.2005/50 Ordu Telekom Ulubey ilçesi telefon borcu 138,50 171,03 309,53
10.3.2005/57 Şanlıurfa Telekom Müdürlüğü-Halveti 0.414.751 51 02 nolu telefon borcu 81 343 424
30.4.2005/110 Mardin Telekom

0.482.2123324 nolu telefon

296,75 194,86 491,61
10.8.2005/237 Ankara 5.Sulh 2005/354 Esas 700 255 955

Toplam 1.224,09.-

9- Toplu tiyatro ve konser bileti alınmış ve bedeli Parti bütçesinden karşılanmıştır.

Parti sorumluları, ‘Parti örgütlenme çalışmaları doğrultusunda parti üyeleri ile sosyalleşmenin sağlanması amacıyla toplu tiyatro biletleri alınarak örgüt ile beraber bu gösterilere gidilmiştir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Alınan toplu tiyatro ve konser bilet bedelleri parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığı gibi,partinin amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış harcama olarak da kabulü mümkün değildir

Yevmiye No Adı Soyadı İçerik Belge Ödenen tutar
31.1.2005/21 Ünal Çeken 10.-YTL den 400 adet tiyatro bedeli karşılığı Gider makbuzu, 26.1.2005/0106 4000
10.2.2005/28 Ali Cavit Coşkun 10.-YTL den 30 adet konser bedeli karşılığı Gider makbuzu, 10.2.2005/0108 300
20.6.2005/182 Ünal Çeken 10.-YTL den 100 adet tiyatro bedeli karşılığı Gider makbuzu, 15.6.2005/0116 1000

5.300.-YTL

10- Ahmet Tan adına düzenlenen 235 241 037 5242 numaralı ve 238.- YTL.lik elektronik uçak biletinin fotokopisi 31.03.2005 tarih ve 81 numaralı yevmiye ile, aslı 31.03.2005 tarih ve 84 numaralı yevmiye ile ödenmiştir. Aynı uçak bilet bedelinin iki defa ödenmesi suretiyle mükerrer ödeme yapılmıştır.

Parti yetkilileri sehven mükerrer ödeme yapıldığını beyan etmişlerdir.

Mükerrer ödenen 238.- YTL.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

11– Taksi ücreti veya taşıma ücreti karşılığı belge olmadan tutanağa istinaden ödeme yapılma nedeni ile aynı plakalı araçlara ödenen ücretlerin mükerrer olup olmadığı sorulmuş,

Parti yetkilileri, ‘Örgüte malzeme (bayrak, afiş, eşantiyon vs.) gönderilmesi gerektiği durumlarda hem ağırlık hem de uzaklıktan ötürü kargo ücreti daha pahalı olduğundan malzemeler otobüsle gönderilmiştir. Otobüs firmasından belge alınması mümkün olmadığından yapılan her ödeme tutanağa bağlanmıştır. Mükerrer ödeme olduğunu düşünmemekteyiz. Sadece gönderilecek malzeme çok yer kapladığından daha fazla bedel ödenmiştir. Bu konuda Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesine göre belge alınamayan durumlarda harcama yapılabilecek meblağ sınırına göre tutanak düzenlemesi yoluna gidilmiştir. Takdir edilmelidir ki kargo ücretleri otobüs ücretlerine göre daha pahalı bir mekanizmadır. Burada yasaya aykırı bir işlem yapılmadığını düşünmekteyiz.’şeklinde cevap vermişlerdir.

Tabloda görüleceği fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası düzenlemeden A4 kağıdına yazılmış tutanağa istinaden ödeme yapılmıştır. Tutanaklar belge sınırının altında kalınması amacıyla bölünerek yazılmıştır. Aynı gün aynı arabayla ilgili farklı tutarlarda tutanak düzenlenmesi ve tutanağı sadece DSP görevlilerin Cuma Şengül ve Nilüfer Gökçe’nin imzalaması bunun göstergesidir. Parayı alan kişinin tutanakta imzası bulunmamaktadır. Paraların kime ödendiği belli değildir.

Siyasi partiler tarafından yapılan ödemelerde Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerin varlığı aranmaktadır. Alınan hizmet bedeli karşılığı fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası düzenlemesi gerekmektedir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2005 yılı için 41,29 YTL) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların fatura, serbest meslek makbuzu veya gider pusulası gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle geçerli belge olmadan yapılan 644.- YTL giderin, Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

TUTANAK

Yevmiye No Tutanağı imzalayanın Adı Soyadı İçerik Belge türü Tarih Ödenen tutar
10.5.2005/123 Cuma Şengül 2 koli taşıma ücreti 27 YS 864 plakalı Seçturizm A4 yazılmış tutanak 5.5.2005 30
10.5.2005/123 Cuma Şengül 2 koli taşıma ücreti 27 YS 864 plakalı Seç turizm A4 yazılmış tutanak 5.5.2005 30
31.5.2005/148 Cuma Şengül 5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm A4 yazılmış tutanak 21.5.2005 30
31.5.2005/148 Cuma Şengül 5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm A4 yazılmış tutanak 21.5.2005 30
31.5.2005/148 Cuma Şengül 5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm A4 yazılmış tutanak 21.5.2005 30
31.5.2005/148 Cuma Şengül 5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm A4 yazılmış tutanak 21.5.2005 30
31.5.2005/148 Cuma Şengül 5 koli taşıma ücreti 34 AK 001 plakalı Fındıkkale turizm A4 yazılmış tutanak 21.5.2005 30
31.5.2005/153 Yıldırım Olgun Ankara seyahatinde taksi ücreti A4 yazılmış tutanak 24.5.2005 44
20.8.2005/246 Cuma Şengül Edirne ili Keşan ilçesine 5 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel Fotokopi A4 yazılmış tutanak 18.8.2005 40
20.8.2005/246 Cuma Şengül Edirne ili Keşan ilçesine 5 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel Fotokopi A4 yazılmış tutanak 18.8.2005 40
20.8.2005/246 Cuma Şengül Edirne ili Keşan ilçesine 5 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel Fotokopi A4 yazılmış tutanak 18.8.2005 40
20.8.2005/246 Cuma Şengül Edirne ili Keşan ilçesine 3 paket parti tanıtım malzemesi 34 TF 6113 plakalı Keşan Gürel Fotokopi A4 yazılmış tutanak 18.8.2005 30
30.11.2005/361 Nilüfer Gökçe 26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda taşıma işleri için yapılan ödeme A4 yazılmış tutanak 29.11.2005 40
30.11.2005/361 Nilüfer Gökçe 26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda taşıma işleri için yapılan ödeme A4 yazılmış tutanak 29.11.2005 40
30.11.2005/361 Nilüfer Gökçe 26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda taşıma işleri için yapılan ödeme A4 yazılmış tutanak 29.11.2005 40
30.11.2005/361 Nilüfer Gökçe 26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda temizlik işleri için yapılan ödeme A4 yazılmış tutanak 29.11.2005 40
30.11.2005/361 Nilüfer Gökçe 26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda temizlik işleri için yapılan ödeme A4 yazılmış tutanak 29.11.2005 40
30.11.2005/361 Nilüfer Gökçe 26.11.2005 tarihinde Atatürk spor salonunda temizlik işleri için yapılan ödeme A4 yazılmış tutanak 29.11.2005 40


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.