DEMİR VE ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ MALZEMELER ÜZERİNE SICAK DALDIRMAYLA YAPILAN GALVANİZ KAPLAMALAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 1461) ( TEBLİĞ NO: MSG–MS–2011/16)

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28159

DEMİR VE ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ MALZEMELER ÜZERİNE SICAK DALDIRMAYLA YAPILAN GALVANİZ KAPLAMALAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 1461) ( TEBLİĞ NO: MSG–MS–2011/16)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 1461 “Demir ve Çelikten İmal Edilmiş Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırmayla Yapılan Galvaniz Kaplamalar–Özellikler ve Deney Metotları” standardı, imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 1461 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

(a) Bu standard, (bazı dökümler dâhil) demir ve çelikten imal edilmiş malzemelerin (% 2’den fazla diğer metal  içermeyen) bir çinko ergiyiğine daldırılması suretiyle yapılan kaplamaların genel özelliklerini ve deney metotlarını kapsar. Bu standard aşağıdakilere uygulanmaz:

1) Sürekli sıcak daldırmayla galvanizlenmiş levha, tel ve örülmüş veya kaynaklı tel örgüler,

2) Otomatik tesislerde sıcak daldırmalı galvanizlenmiş ince veya kalın boru,

3) Özel standardları olan ve ilave özellikler veya bu standartdakilerden farklı özellikler içeren sıcak daldırmayla galvanizlenmiş mamuller (bağlama elemanları).

(2) Başka mamul standardları, kaplama bakımından numaraları zikredilerek veya mamule özel iyileştirmelerle bu standardın tamamlayıcı bir parçası gibi mütalaa edilebilr. Özel mevzuat hükümlerini karşılaması istenen mamuller üzerindeki galvaniz kaplamalar için özel şartlar konulabilir. Sıcak daldırmayla galvanizlenmiş malzemelerden, daha sonra ısıl işlem görenler ve/veya aşırı kalın kaplanmış olanlar bu standardın kapsamına girmez.

MADDE 4 – (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımından itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte; TS 914 EN ISO 1461 “Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırmalı Galvaniz Kaplamalar-Özellikler ve Deney Metotları”nı  mecburi uygulamaya sokan 7/3/2002 tarihli ve 24688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-2002/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.