(DELİLLERİN TOPLANMASI, İŞ AKTİNİN FESHİ) Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek sendikal tazminat, bu olmadığı taktirde kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur.

9. Hukuk Dairesi 2004/13246 E., 2004/21982 K.

9. Hukuk Dairesi 2004/13246 E., 2004/21982 K.

 

 • DELİLLERİN TOPLANMASI
 • İŞ AKTİNİN FESHİ
 • 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 17 ]
 • 4857 S. İŞ KANUNU [ Madde 18 ] “İçtihat Metni”

  Taraflar arasındaki ihbar, kıdem ve sendikal tazminat, fazla çalışma ve yıllık izin ile bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek gereği konuşulup düşünüldü:

  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

  2. Davacı işçi iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek sendikal tazminat, bu olmadığı taktirde kötüniyet tazminatı isteğinde bulunmuştur.

  Davalı işveren ise, ekonomik kriz sebebiyle fabrikadaki 8 bölümden 4’ünün tamamen kapatıldığını bir bölümün de % 20 kapasiteye düşürüldüğünü, bu nedenle aralarında davacının da bulunduğu bir kısım işçilerin iş sözleşmelerinin feshedildiğini savunmuştur.

  Mahkemece, gerekçesiz olarak sendikal tazminat isteğinin reddine kötüniyet tazminatının ise kabulüne karar verilmiştir.

  Kararın davalı vekili süresi içinde temyiz etmiştir.

  Öncelikle belirtmek gerekir ki, dava dilekçesinde sendikal nedene dayanıldığı ve kötüniyet tazminatına gerekçe olarak da başkaca bir sebep ileri sürülmediğine göre, sendikal nedenle feshin olup olmadığının üzerinde durulması gerekir. Mahkemece bu yönde yeterince araştırmaya gidilmemiştir. İşyerinde kaç işçinin çalıştığı, kaçının ve hangi tarihlerde sendikaya üye olduğu, bu üyelikten çekilenlerin olup olmadığı, İşyerinden çıkarılan işçilerin sayısı ve çıkarıldıkları tarihler, iş sözleşmesi feshedilen işçilerin kaçının sendikalı olduğu, aynı dönemde yeni işçi alınıp alınmadığı, alınmışsa hangi iş için alındıkları ve işyerinde çalışan sendika üyesi işçi olup olmadığı hususları araştırılmalıdır. Yine davalının ekonomik neden savunması üzerinde durulmalı, gerekirse bu yönde bilirkişi incelemesine gidilmelidir. İşyerinde bazı bölümlerin kapatılıp kapatılmadığı araştırılmalı, kapatılan bölümler varsa, davacının bu bölüm işçisi olup olmadığı tespit edilmelidir.

  Öte yandan davalı işyeri ile ilgili Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlendiği bildirilen rapora dosyada rastlanmamıştır. Anılan raporun getirtilmesi İle incelemeye tabi tutulması da uyuşmazlığın çözümü için gereklidir. Yine mahkemece kararın gerekçesinde belirtilen Tekkeköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/16 d. İş sayılı dosyası da bu dosya içinde bulunmamaktadır. Anılan dosyanın içeriği ile bir bilgi de bulunmamaktadır. Karar bu yönlerden de eksik incelemeye dayalıdır.

  Davacının iş sözleşmesinin feshinin sendikal nedene dayanıp dayanmadığının tespiti bakımından belirtilen hususların araştırılmasından sonra tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir. Sendikal nedenin bulunduğu kabul edildiği taktirde, usuli kazanılmış hak gözetilmeli ve kötüniyet tazminatının kabulüne karar verilmelidir. Aksi halde kötüniyet tazminatı isteğinin reddi cihetine gidilmelidir.

  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.