Davalar Arasında Hukuki Fiili İrtibat Bulunması, Davaların Birleştirilmesi ( 6100 s. HMK 166. md)

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2010/7154 KARAR NO: 2011/5892
…Kadastro sırasında dava konusu 102 ada 4 parsel sayılı 67985,03 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına, miras yoluyla gelen hakka bağışlamaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı R… adına tespit ve tescil edilmiştir. Davacı Hazine 4753 sayılı Yasa uyarınca oluşturulan tapu kaydına  dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine tarafından temyiz edilmiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.