Damga vergisi matrahına ÖTV’nin dahil olup olmadığı ile eksik ödenen damga vergisine ilişkin resmi daire ve noterin sorumluluğu hk.

Tarih 02/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-334-1085
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-334-1085                                                             02/12/2011

Konu : Damga vergisi matrahına ÖTV’nin dahil olup olmadığı ile

eksik ödenen damga vergisine ilişkin resmi daire ve noterin sorumluluğu hk.

 

 

 

İlgi :   … Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ne hitaben yazılan …tarih ve … sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, … Komutanlığının devriye müdahale aracı alımına ilişkin olarak yaptığı ihalede alınan komisyon kararına ait damga vergisi ile yapılan sözleşmeye ait damga vergisinin hesaplanmasında, damga vergisine esas matraha özel tüketim vergisinin dâhil edilip edilmeyeceği, ÖTV dahil edilecekse, noterde ÖTV hariç miktar üzerinden yapılan sözleşmeye ait eksik tahsil edilen damga vergisiyle ilgili olarak saymanlıkça yapılması gereken işlemler konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin eksik ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacağı, dördüncü fıkrasında, resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisinin mükelleflere, cezasının düzenleyenlere ait olduğu, beşinci fıkrasında, vergi ve cezanın, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 maddesindeki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, nispi damga vergisine tabi kağıtların muhtevasında, katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, ayrıca katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, genel bütçeli idarelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin ödeme zamanı ve usulüne ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda, anılan Tebliğin “1-Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması” başlıklı bölümünde, genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisinin, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenmesi gerektiği; söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilmesi gerektiği; genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

… Saymanlık Müdürlüğü’nün … tarihli ve … sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesinden, … Komutanlığı tarafından ihalesi yapılan ve … A.Ş.’nin uhdesinde kalan … adet Devriye Müdahale Aracı Yol Tipi (4-6 kişilik) alımına ilişkin olarak 23.06.2009 tarihinde imzalanan sözleşmenin, 6 ncı maddesinde, bu sözleşmenin birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan 1.898.765,00 TL bedel üzerinden akdedildiği; 7 nci maddesinde, sözleşme bedeline dâhil vergi, resim ve harçların idari şartnamenin 25 inci maddesinde düzenlendiği; söz konusu işe ilişkin şartnamenin 25 inci maddesinde ise, yüklenici tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yatırılan özel tüketim vergisinin ödeme aşamasında idare tarafından yükleniciye ayrıca ödeneceği belirtilmiş; söz konusu işe ilişkin, ihale kararına ait özel tüketim vergisi hariç 1.898.765,00 TL bedel üzerinden hesaplanan 8.544,44 TL damga vergisinin 16.06.2009 tarihinde … Saymanlık Müdürlüğü’ne ödendiği, ayrıca Ankara … Noteri … tarafından … tarih ve … Yevmiye Numarası ile düzenlenen sözleşmeye ait damga vergisinin yine aynı bedel üzerinden … tarihli ve … sıra numaralı noterlik makbuzu ile 14.241,24.-TL olarak tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, gerek 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde gerekse ilgili diğer mevzuatta katma değer vergisi dışındaki vergilerin damga vergisi matrahına dâhil edilmeyeceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından; … Komutanlığı tarafından ihalesi yapılan söz konusu işe ilişkin alınan ihale kararı ve sözleşme ile yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtlara ait damga vergisinin özel tüketim vergisi dâhil tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, ihale bedeline dâhil edilmeyen özel tüketim vergisine isabet eden bedel üzerinden;

  • – İhale kararına ait eksik ödenen damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler gereği vergi için mükellefe rücu hakkı olmak üzere ilgili resmi daireden aranılması,
  • – Sözleşmenin noterde düzenlenmesi esnasında eksik tahsil edilen damga vergisinin Damga Vergisi Kanununun 24 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca, vergi ve cezanın, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, sözleşmeyi düzenleyen noterden aranılması,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.