DAMGA VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2013/1

Tarih 04/01/2013
Sayı 77888587.010.06.01-04-323
Kapsam
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   : 77888587.010.06.01-

Konu :

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2013/1

…………………VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Bakanlık müfettişleri tarafından düzenlenen raporlarda 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirtilen ve belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerle ilgili olarak gümrük müdürlüklerine verilen beyannamelerde nispi damga vergisi tahakkuku yapılmadığının tespit edilmesi nedeniyle söz konusu sözleşme ve taahhütnameler için ek damga vergisi tahakkuku talebinde bulunulduğu ve bu talebe istinaden gümrük idarelerince vergi dairesi başkanlıklarına bildirim yapıldığı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca ithalat sırasında ödenen damga vergisinin ithalatta tahakkuk ve tahsil edilen katma değer vergisinin matrahına dahil olması gerektiği belirtilerek belli parayı ihtiva eden sözleşme ve taahhütnameler için ek tahakkukların vergi dairesi başkanlıklarınca yapılması nedeniyle damga vergisi ek tahakkuklarının mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgili gümrük müdürlüğüne bildirilmesi hususunda düzenleme yapılmasının talep edildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, gümrük idareleri tarafından mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairelerine yapılan bildirim üzerine bildirime konu damga vergisi ödenmemiş kağıtların damga vergisi mevzuatı yönünden değerlendirilmesi ve kendisine bildirim yapılan vergi dairelerince yapılan tarhiyata ilişkin bilgilerin bildirimi yapan gümrük müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Şinasi CANDAN

                                                                                         Başkan a.

                                                                      Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.