DAMGA VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 1997/2

Tarih 15/12/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.62/6204-1490/54203
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.62/6204-1490

DAMGA VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 1997/2

……………………….VALİLİĞİ
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30 uncu maddesinin ilk fıkrası hükmüne göre, finansal kiralama sözleşmesi her türlü, vergi resim ve harçtan müstesna bulunmaktadır. Bu hükmün Harçlar Kanunu açısından uygulanması ile ilgili olarak oluşan tereddütler üzerine 7 Haziran 1986 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 13 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bakanlığımızın zikredilen Genel Tebliğ çerçevesinde bu güne kadar devam eden tatbikatında istisnanın, finansal kiralama sözleşmesi ile ilgili işlemler ile sınırlı olarak uygulanması gerektiği; buna karşılık finansal kiralama sözleşmesinden ayrı, ancak söz konusu finansal kiralama işlemi ile ilgili olarak düzenlenen ve teminat hükümleri ihtiva eden kağıtların (teminat mektubu, rehin veya ipotek senedi) ve yapılan işlemlerin (noter, tapu vb.) damga vergisi ve harçtan istisna edilmesinin mümkün olmadığı şeklinde uygulamaya yön verilmiştir.

Bakanlığımızın bu uygulaması mükellefler tarafından ihtilaf konusu yapılmış, söz konusu ihtilaflar idare aleyhine sonuçlanmış ve yargının konu ile ilgili kararları müstakar hale gelmiştir. Ayrıca, 3226 sayılı yasanın 30 uncu maddesinin gerekçesinden, kanun koyucunun yalnızca finansal kiralama sözleşmesinden doğan vergiyi değil, aynı zamanda sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için gerekli olan diğer işlemlerle ilgili vergi, resim ve harçları da istisna kapsamına alma amacında olduğu anlaşılmaktadır.

Bu sebeple, finansal kiralama işlemlerinde damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının, finansal kiralama sözleşmesinin yanı sıra bu sözleşmenin yapılması için gerekli olan diğer işlemleri (teminat ve ipotek işlemleri gibi) ve bu işlemlerle ilgili kağıtları da kapsayacak şekilde yürütülmesi ve bu konuda yargı organları nezdinde oluşmuş ihtilaflardan vazgeçilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bakan a.

Niyazi CANGİR
Gelirler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.