Daha yüksek dereceden sakatlık indiriminden faydalanma talebiyle yapılan başvurunun Maliye Bakanlığınca reddi yolunda tesis edilen işlem hk.

3. Daire 2007/2073 E., 2009/211 K.

3. Daire 2007/2073 E., 2009/211 K.

 

 • SAKATLIK İNDİRİMİ
 • VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI
 • VERGİ UYUŞMAZLIĞI
 • 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 37 ]
 • 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 49 ] “İçtihat Metni”

  Temyiz Eden: …

  Karşı Taraf: Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)

  İstemin Özeti: Daha yüksek dereceden sakatlık indiriminden faydalanma talebiyle yapılan başvurunun Maliye Bakanlığınca reddi yolunda tesis edilen işlemin Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının 20.6.2006 gün ve 2073 sayılı yazısıyla davacıya duyurulması üzerine açılan davayı reddeden Sakarya Vergi Mahkemesinin 7.3.2007 gün ve E:2006/542, K:2007/156 sayılı kararının; hastane raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için hakem hastane tarafından gerçek iş gücü kaybının tespit edilmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

  Savunmanın Özeti:Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

  Tetkik Hakimi: Berent ARASLI

  Düşüncesi:Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  Savcı: Sefer YILDIRIM

  Düşüncesi:İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MÎLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  Sakatlık indirimi derecesinin yükseltilmesi istemiyle yapılan başvurunun Maliye Bakanlığınca reddi yolunda tesis edilen 13.6.2006 gün ve 44589 sayılı işlemin Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığının 20.6.2006 gün ve 2073 sayılı yazısıyla davacıya duyurulması üzerine açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun vergi uyuşmazlıklarında yetkiyi düzenleyen 37’nci maddesinde; uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren zam ve cezaları kesen, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen, diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinin vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.

  Bu duruma göre, davacının Sakarya Devlet Hastanesinden aldığı sağlık kurulu raporunda %45 olan çalışma gücü kaybı oranında, Merkez Sağlık Kurulunca yapılan inceleme sonucu değiştirilecek bir husus bulunmadığına karar verilmesi nedeniyle üçüncü dereceden daha yüksek derecede sakatlık indiriminden yararlandırılamayacağına ilişkin Maliye Bakanlığı işlemine karşı dava açıldığından, adı geçen Bakanlığın bulunduğu Ankara ilindeki vergi mahkemelerinin yetkisinde bulunan davanın, yetki yönünden reddedilmesi gerekirken esası incelenmek suretiyle sonuçlandırılmasında hukuka uygunluk görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Sakarya Vergi Mahkemesinin 7.3.2007 gün ve E:2006/542, K:2007/156 sayılı kararının bozulmasına, yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 28.1.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.