Cumhuriyet Halk Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2012/1

Karar Günü : 7.3.2012

R.G. Tarih-Sayı : 05.04.2012-28225

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Cumhuriyet Halk Partisi 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ, Zehra Ayla PERKTAŞ ve Engin YILDIRIM’ın katılımıyla 1.7.2010 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,

‘Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine

2- Kırıkkale teşkilatının 2006, 2007 ve 2008 yılları

3- Erzurum ilinin 2007 ve 2008 yılları

belgelerinin getirtilmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 133.535.255,42.-ytl, giderleri toplamının 122.470.010,79.-ytl, devreden borçlarının 1.483.250,67.-ytl olduğu ve 14.930.758,64.-ytl.nin kasa ve banka mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Parti’nin 2007 yılı kesinhesabının, Parti Meclisi’nin 3.7.2008 tarihli kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Cumhuriyet Halk Partisi 2007 yılı kesinhesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle partinin 2007 yılı kesinhesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 92.640.898,44.-ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.398.629,72.-ytl.si 2006 yılından devreden kasa ve banka mevcudundan, 1.208,2.-ytl.si üyelerden alınan aidattan, 5.834.054,98.-ytl.si milletvekili aidat gelirinden, 9.665,92.-ytl.si mal varlığı gelirlerinden, 4.520.763,51.-ytl.si banka mevduat gelirlerinden, 79.859.379.-ytl.si Hazine yardımından, 17.197,11.-ytl.si çeşitli gelirlerden oluşmaktadır.

Genel Merkezin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin 81 il örgütünün gelirleri 40.894.356,99.-ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 641.784,33.-ytl.si 2006 yılından devreden kasa ve banka mevcudundan, 808.645,46.-ytl.si üyelerden alınan aidattan, 4.543.302,67.-ytl.si bağışlardan, 5.500.-ytl.si satış gelirlerinden, 1.197.409,68.-ytl.si faaliyet gelirlerinden, 318.331,3.-ytl.si mal varlığı gelirlerinden, 63.548,55.-ytl.si banka mevduat gelirlerinden, 33.315.835.- ytl.si Genel Merkez yardımından oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 83.315.829,65.-ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.196.426,57.-ytl.si personel giderleri, 5.240.935,58.-ytl.si yönetim giderleri, 39.251.107.-ytl.si tanıtım propaganda giderleri, 506.238,68.-ytl.si demirbaş alım giderleri, 1.805.286,82.-ytl.si bina inşaat giderleri ve 33.315.835.-ytl.si il örgütlerine yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 13.510.127,67.-ytl.dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri ‘Belgelendirme’ kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde ‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır’ şeklinde tarif yapılmış ve ‘Fatura Kullanma Mecburiyeti’ başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un ‘Makbuz Mecburiyeti’ başlıklı 236. maddesinde, ‘Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.’ denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un ‘Gider Pusulası’ başlıklı 234. maddesinde ki, ‘Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.’

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2007 yılı için 48,86.-ytl) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

‘Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır’ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, ‘Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir’ ve 76. maddesinde de, ‘Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir’ hükümleri yer almıştır.

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdiğinden ve geçici maddelerde yargılanmamış siyasi parti hesaplarında değiştirilen hükümlerin uygulanacağına dair düzenleme de yapılmadığından dolayı bu tarihten önceki denetim ve yargılamada değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

1- Aşağıdaki kişisel harcamaların Parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
20.1.2007/7 Vadi Petrol 18.1.2007/000087 Vivident sakız 6
10.2.2007/18 Merve Petek Gürbüz’ün pasaport süresinin 1.2.2008 tarihine uzatılması nedeniyle ödenen harç 466,7
10.3.2007/36 Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri 26.1.2007/000650 Sakız ve kaset 10,5
20.3.2007/40 Yorum Basın Ltd.Şti 16.1.2007/041002 500 adet Merve Petek Gürbüz kartviziti 162,25
31.3.2007/42 Özçelik Market 6 adet yazar kasa fişi Tekel 26,4
‘ ‘ Reis otomotiv A.Ş. 28.2.2007/420 Marlboro Lıght 48
10.5.2007/64 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
30.6.2007/99 Atacan Restaurant 20.5.2007/000036 Alkol(Fişin tamamı) 80
31.7.2007/115 Barış Otomotiv Turizm Tekst.Ltd. Şti. 17.7.2007/000002,000003 İç giyim 15
‘ ‘ Salur Mefruşat 29.7.2007/112 Muhtelif giyim 27,5
‘ ‘ Tura Kundura 17.7.2007/000001 Terlik 10
31.7.2007/115 Tivmaş 2.7.2007/000181 Marlboro 4,6
‘ ‘ Beka Tekstil 8.7.2007/000012 Yerli dokuma 19,5
‘ ‘ Atak Tekstil 20.7.2007/0014 Hasan Yılmaz giyim 28
10.10.2007/147 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz ve Faik Öztrak yurtdışı çıkış harcı 30
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz’ün pasaport süresinin 1.2.2010 tarihine uzatılması nedeniyle ödenen harç 230,3
31.12.2007/187 Cumhuriyet sucukları 19.12.2007/000012 Oktay Acar’ın sucuk satın alması 22,5

Toplam 1.232,25.-

İlaç Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no İçerik Firma adı Fiş tarih ve no Tutar
10.3.2007/36 İlaç Arı Eczanesi Şişli/İST 24.1.2007/000025 10,65
10.4.2007/49 ‘ ‘ Kent eczanesi/Çankırı 6.4.2007/0006 20
30.4.2007/60 ‘ ‘ Orhanlı eczanesi 8.12.2007/000021 7,5
‘ ‘ ‘ ‘ Yasemin Eczanesi 21.4.2007/000023 6
30.4.2007/61 ‘ ‘ Özgün Eczanesi 7.4.2007/000015 30
31.7.2007/115 ‘ ‘ Tokgöz eczanesi 9.7.2007/28 7,75
‘ ‘ ‘ ‘ Özgün Eczanesi 4.7.2007/0031 29
‘ ‘ ‘ ‘ İlkay memiş Eczanesi 9.7.2007/000002 12,5
10.11.2007/162 ‘ ‘ Bayar Ecz./İst (Fatih Pala) 26.5.2007/0020 38
‘ ‘ ‘ ‘ Bayar Ecz./İst (Fatih Pala) 26.5.2007/0021 18
‘ ‘ Muayene Bir Tıp sağlık Hizm. (Fatih Pala) 26.3.2007/004004 80
30.11.2007/171 İlaç Tokgöz Ecz. 9.10.2007/22 30,5

Toplam 289,9.-

Parti yetkilileri ‘CEVAP-1/a

10.2.2007/18 Merve Petek Gürbüz’ün pasaport süresinin 1.2.2008 tarihine uzatılması nedeniyle ödenen harç 466,7
20.3.2007/40 Yorum Basın Ltd.Şti 16.1.2007/041002 500 adet Merve Petek Gürbüz kartviziti 162,25
10.5.2007/64 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.10.2007/147 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz ve Faik Öztrak görevli yurtdışı çıkış harcı 30
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz’ün pasaport süresinin 1.2.2010 tarihine uzatılması nedeniyle ödenen harç 230,3

Merve Petek Gürbüz partimizin yurt dışı ve özellikle sosyalist enternasyonal üyeliğimizden dolayı yurt dışı ilişkilerimizle ilgili genel merkez personelimizdir. Bununla ilgili yukarıda yazmış olduğumuz harcamalar partimizin görevlendirildiğinden dolayı yapılmıştır.

Merve Petek Gürbüz ile ilgili harcamaların dışındaki sakız, tekel, giyim vb. harcamalar ise ilgili personelin dikkatsizliği sonucu almış oldukları günlük perakende satış fişi içeriğinin farklı kesilmesidir.

CEVAP 1/b:Yukarıdaki ilaç ödemeleri personelin ve gençlik kollarının dış görevleri sırasında aldıkları ağrı kesici vs. rahatsızlıklarında aldıkları ve Genel Merkez ecza dolabına bırakılan ilaçlardır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkilileri Merve Petek Gürbüz’ün genel merkez personeli olduğu ve görevlendirilmeden dolayı bu giderlerin yapıldığını ifade etmişlerdir.

Parti yetkilileri aşağıdaki tablodaki harcamaların kişisel olduğunu kabul etmişlerdir.

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
20.1.2007/7 Vadi Petrol 18.1.2007/000087 Vivident sakız 6
10.3.2007/36 Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri 26.1.2007/000650 Sakız ve kaset 10,5
31.3.2007/42 Özçelik Market 6 adet yazar kasa fişi Tekel 26,4
‘ ‘ Reis otomotiv A.Ş. 28.2.2007/420 Marlboro Light 48
30.6.2007/99 Atacan Restaurant 20.5.2007/000036 Alkol(Fişin tamamı) 80
31.7.2007/115 Barış Otomotiv Turizm Tekst.Ltd. Şti. 17.7.2007/000002,000003 İç giyim 15
‘ ‘ Salur Mefruşat 29.7.2007/112 Muhtelif giyim 27,5
‘ ‘ Tura Kundura 17.7.2007/000001 Terlik 10
31.7.2007/115 Tivmaş 2.7.2007/000181 Marlboro 4,6
‘ ‘ Beka Tekstil 8.7.2007/000012 Yerli dokuma 19,5
‘ ‘ Atak Tekstil 20.7.2007/0014 Hasan Yılmaz giyim 28
31.12.2007/187 Cumhuriyet sucukları 19.12.2007/000012 Oktay Acar’ın sucuk satın alması 22,5

Toplam 298 .-

Parti yetkilileri aşağıdaki tablodaki harcamaların kişisel olmadığını ifade etmişlerdir.

Yevmiye tarih no Faturayı düzenleyen Fatura(Fiş) tarih no İçerik Tutar
10.2.2007/18 Merve Petek Gürbüz’ün pasaport süresinin 1.2.2008 tarihine uzatılması nedeniyle ödenen harç 466,7
20.3.2007/40 Yorum Basın Ltd.Şti 16.1.2007/041002 500 adet Merve Petek Gürbüz kartviziti 162,25
10.5.2007/64 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.10.2007/147 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz ve Faik Öztrak yurtdışı çıkış harcı 30
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz yurtdışı çıkış harcı 15
10.11.2007/162 Merve Petek Gürbüz’ün pasaport süresinin 1.2.2010 tarihine uzatılması nedeniyle ödenen harç 230,3

İlaç Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no İçerik Firma adı Fiş tarih ve no Tutar
10.3.2007/36 İlaç Arı Eczanesi Şişli/İST 24.1.2007/000025 10,65
10.4.2007/49 ‘ ‘ Kent eczanesi/Çankırı 6.4.2007/0006 20
30.4.2007/60 ‘ ‘ Orhanlı eczanesi 8.12.2007/000021 7,5
‘ ‘ ‘ ‘ Yasemin Eczanesi 21.4.2007/000023 6
30.4.2007/61 ‘ ‘ Özgün Eczanesi 7.4.2007/000015 30
31.7.2007/115 ‘ ‘ Tokgöz eczanesi 9.7.2007/28 7,75
‘ ‘ ‘ ‘ Özgün Eczanesi 4.7.2007/0031 29
‘ ‘ ‘ ‘ İlkay memiş Eczanesi 9.7.2007/000002 12,5
10.11.2007/162 ‘ ‘ Bayar Ecz./İst (Fatih Pala) 26.5.2007/0020 38
‘ ‘ ‘ ‘ Bayar Ecz./İst (Fatih Pala) 26.5.2007/0021 18
‘ ‘ Muayene Bir Tıp sağlık Hizm. (Fatih Pala) 26.3.2007/004004 80
30.11.2007/171 İlaç Tokgöz Ecz. 9.10.2007/22 30,5

Toplam 289,9.-

Yurt dışına çıkış harcı kişinin karşılaması gereken gider olmasına rağmen Parti’nin görevlendirmesi nedeniyle yurt dışına çıkış yapıldığı için Parti tarafından karşılanabilir. Ancak pasaport kişiye özel olup, hem özel hem de parti görevlendirmelerinden dolayı yurt dışına çıkışlarda kullanılmaktadır. Pasaportlar belli sürelerle verilmekte, süre bitiminde uzatılması mümkün olmaktadır. Gerek pasaportların ilk verilme aşamasında gerekse uzatılmasında Kanun’da istisnaları belirtilenler haricindekilerden harç bedeli alınmaktadır. Bu nedenle pasaport süresinin uzatılması nedeniyle ödenen harç bedeli Partinin karşılaması gereken yönetim gideri olmayıp, pasaport sahibinin karşılaması gereken özel giderdir. Aynı şekilde kişinin kendisini tanıtıcı kartvizit bedeli ile ilaç ödemeleri de özel giderdir.

Yurt dışına çıkış harcı hariç diğer giderler parti tarafından karşılanacak yönetim gideri olmadığı gibi, siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı ve bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 1.447,15.-ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

2- Kişi adına düzenlenen faturaların Parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

Kişi Adına Düzenlenen Faturalara Ait Liste

Yevmiye tarih ve no Firma adı Fatura tarih ve no Açıklama Tutar
10.2.2007/18 Royal Gaziantep Hotel 10.2.2007/160481 Fatura Şerif Ertuğrul adına, ancak daha sonra kalemle CHP Genel Merkezi ibaresi eklenmiş. 70
31.7.2007/115 TBMM Sosyal Tesisler 25.7.2007/547106 Ersin Dağıstan 20
10.11.2007/162 Mahsuni Cafe Hacıbektaş 20.10.2007/428706 Müşteriler adına ismi faturada yer alıyor. 300
30.11.2007/171 Yarence turizm 25.11.2007/454711 Mahmut Yıldız adına fatura 185,25
30.11.2007/171 TBMM Sosyal Tesisleri 25.11.2007/547681 Mahmut Yıldız adına fatura 97,9

Toplam 673,15 .-

Parti yetkilileri ‘Mahmut YILDIZ Genel sayman, Şerif ERTUĞRUL MYK üyesi, Zeynel Ersin DAĞISTAN ise Genel Merkez personelimizdir. İlgili kişilerin yaptıkları harcamalar her ne kadar isme düzenlenmiş belgeler olsa da partimizin görevlendirilmelerinden dolayı yaptıkları harcamalarıdır.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

İlgili kişilerin Parti’de görevli olmaları yaptığı harcamaların parti faaliyetiyle ilgili olduğunu göstermez. Parti adına yapılan faaliyetler sonucu düzenlenen faturalar parti tüzel kişiliği adına olmalıdır. Yapılan harcamaların parti ile ilgili olduğuna dair kanıtlayıcı bilgi ve belge sunulmamıştır. Bu nedenle 673,15 .-ytl Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmeyeceğinden Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

3- Aşağıdaki tabloda belirtilen ve kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlenen otobüs ve uçak biletlerine ait seyahat giderlerinin parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No Yolcunun Adı Soyadı Türü Tutarı
10.2.2007/18 Mehmet Şerif Ertuğrul 2 adet uçak bileti 205
10.4.2007/49 Gündal Okutucu 1 adet uçak bileti 124
‘ ‘ Baki Özilhan 1 adet fotokopi uçak bileti 288
30.4.2007/59 İsimsiz 2 adet otobüs bileti 24
30.4.2007/60 Neriman Genç 2 adet otobüs bileti 40
‘ ‘ M.akif Hamzaçebi 1 adet uçak bileti 99
‘ ‘ Gündal Okutucu 1 adet uçak bileti 89
31.5.2007/72 Önder Sav 235 243 091 0280 nolu fotokopi elektronik bilet 163
30.6.2007/98 Tunç Özdemir 1 adet otobüs bileti 36
‘ ‘ Fatih Pala 1 adet elektronik uçak bileti( 146
30.6.2007/99 Fatih Pala 1 adet elektronik uçak bileti 102
‘ ‘ ‘ ‘ 3 adet otobüs bileti 107
20.7.2007/106 Merve Petek Gürbüz 1 adet elektronik uçak bileti 303
31.7.2007/115 Fatih Pala 2 adet elektronik uçak bileti 338
‘ ‘ Fatih Pala 2 adet otobüs bileti 44
‘ ‘ Özgür Cömert 2 adet otobüs bileti 34,5
‘ ‘ Serdar Gür 1 adet tren bileti 17,75
‘ ‘ Özgür Cömert 1 adet tren bileti 22
‘ ‘ Serdar Gür 2 adet otobüs bileti 37,5
‘ ‘ İsimsiz 4 adet otobüs bileti 149
31.8.2007/128 Ertuğrul Kaya 1 adet otobüs bileti 34,5
30.9.2007/141 İsimsiz 1 adet tren bileti 20
‘ ‘ Yalım Serdar Serhadlıoğlu 1 adet otobüs bileti 88
‘ ‘ Recep Küçükkılınç 1 adet otobüs bileti 38,5
10.10.2007/247 Mahmut Yıldız 2 adet elektronik uçak bileti 222
10.11.2007/162 Fatih Pala 2 adet otobüs bileti 78
‘ ‘ Murat 1 adet otobüs bileti 12
‘ ‘ Evrim Baykara 1 adet elektronik uçak bileti 243
10.12.2007/172 Utku Yılmaz 2 adet otobüs bileti 51
‘ ‘ Özgür Cömert 2 adet otobüs bileti 79
‘ ‘ Özgür Canat 1 adet otobüs bileti 53
31.12.2007/187 Gökhan Durgun 2 adet elektronik uçak bileti 198
‘ ‘ Burcu İlgi Doğankoleli 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ Adem Koleli 1 adet otobüs bileti 30
‘ ‘ Mehmet Ümit Küçükkay 1 adet otobüs bileti 25
‘ ‘ Abbas Yüce 1 adet otobüs bileti 32
‘ ‘ İsimsiz 1 adet otobüs bileti 15

Toplam 3.617,75.-

Parti yetkilileri ‘Yapılan harcamalardaki adı geçen kişilerin tamamı Parti personeli, MYK üyesi, Gençlik kolları olup parti tüzel kişiliği adına görevlendirmeler sırasında yaptıkları harcamalardır. Ancak bilindiği gibi biletler firmalar tarafından kişi adına düzenlenmektedir. ‘ şeklinde cevap vermişlerdir.

Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından parti adına yapılmayan 3.617,75.-ytl seyahat gideri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle söz konusu miktarın Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

4- Parti görevlilerinin vergi ile ilgili yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ile trafik ve para cezalarının Parti bütçesinden ödenme nedeni sorulmuştur.

Gecikme Zammı ve Cezalara İlişkin Liste

Yevmiye tarih ve no Alındının Tarih ve Nosu Mahiyeti Tutarı
20.2.2007/28 13.2.2007/BK-0000338 sayılı PTT alındısı 06 CHP 05 plakalı aracın trafik cezası 49
10.3.2007/37 Kırıkkale ilçe başkanlığına ait kira borcunun gecikme zammı 3.025,14
20.4.2007/56 13.4.2007/118 06 CHP 04 plakalı aracın 2006/2 MTV gecikme zammı 109,32
‘ ‘ 3.4.2007/74 06 CHP 07 plakalı aracın 2006/2 MTV gecikme zammı 105
‘ ‘ 7.3.2007/Y1-026755 06 BB 5868 plakalı aracın trafik cezası 81
‘ ‘ 7.3.2007/Y1-026756 06 CHP 04 plakalı aracın trafik cezası 75,75
30.4.2007/60 24.4.2007/4174,4175,4176,4177 ÇTV gecikme zammı ve cezası 1.383,3
31.5.2007/72 25.4.2007/Y551104 06 CHP 01 plakalı aracın trafik cezası ve faizi 233,1
‘ ‘ 15.5.20007/46 Vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi 82,81
20.6.2007/83 20.6.2007/940 Gelir vergisi stopaj ve Damga vergisi gecikme zammı 352,97
31.7.2007/115 31.7.2007/2210629 Aski ceza ödemesi 97,15
10.8.2007/116 6.8.2007/147 Adli para cezası 61,95
10.8.2007/122 3.8.2007/194 2007/6 dönemi SSK ve İşsizlik primi gecikme tutarı 3.134,7
20.8.2007/126 MTV gecikme zamları 167,14
31.8.2007/128 23.8.2007/PBK0001494 06 CHP 04 plakalı aracın trafik cezası 39
31.10.2007/154 26.10.2007/210 06 CHP 05 plakalı aracın trafik cezası 41,2
‘ ‘ 23.10.2007/124 Cumhuriyet Savcılığı İPC 88,12
30.11.2007/166 23.11.2007/0066 Denizli Çameli kira borcu gecikme faizi 100
10.12.2007/172 5.12.2007/230 06 CHP 04 plakalı aracın trafik cezası 39
31.12.2007/182 11.12.2007/00134 2007/10 dönemi SSK ve İşsizlik primi gecikme tutarı 2.011,32
31.12.2007/187 7.12.2007/00773 nolu tutanak 06 CHP 06 plakalı aracın OGS gişelerinden kaçış ücreti 291,5
‘ ‘ 31.12.2007/00327 SGK İPC 54,75
‘ ‘ 31.12.2007/00325 2007/9 dönemi SSK ve İşsizlik primi gecikme tutarı 104,64

Toplam 11.727,86.-

Parti yetkilileri ‘Gecikme zammı ve cezalara ilişkin ödemeler sehven ödemesi unutulan ve süresi geçtikten sonra ödemesi yapılan masraflardır. Cezalara gelince şoför personellerin yoğun trafik nedeniyle yöneticilerini yetiştirebilmek adına yaptıkları ihlal neticesi olup özellikle şahsi kusurları değil daha çok hız ihlalidir.’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ve bedeli ile cezalardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bu nedenle 11.727,86.-ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

5– Tabloda gösterilen icra ödemelerinden kaynaklanan 69.588,55.-ytl faiz ve diğer masrafların parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

İcra Ödemelerine Ait Liste

Yevmiye tarih ve no Borcun kaynağı Açıklama Anapara Faiz ve Diğer masraflar Toplam tutar
20.1.2007/7 Elif Baran’ın alacağı Ankara 28.İcra 2007/58 nolu dosya adına yatırılan 550 550
‘ ‘ Ankara 28.İcra 2007/58 nolu dosya adına yatırılan 164,5 164,5
10.2.2007/18 Ankara 14.İcra 2006/16908 nolu dosya adına yatırılan 689 689
20.2.2007/26 TDK alacağı Ankara 11.Asliye Hukuk Mahk.E.2004/155, K.2005/554 sayılı kararı 36.326,72 6.806,28 43.133
20.2.2007/27 SSK prim alacağı Çalışma süresinin tespitine ilişkin Isparta Asliye Hukuk İş Mahk E.2004/165, K.2005/192 sayılı ilamına istinaden SGK (SSK) alacağı ile bildirgelerin verilmemesinden kaynaklanan İPC ve gecikme zammı 3.895,75 42.975,25 46.871
20.3.2007/40 Şişli 3.İcra Müd.2007/6936 sayılı İcra emri 660 660
10.4.2007/51 Nevşehir 1.İcra Müd. E.2007/953 sayılı dosya 385 385
31.5.2007/72 Ankara 4.İcra 2007/3908 nolu dosya adına yatırılan 808,3 808,3
‘ ‘ İstanbul 12.İcra 2007/10051 nolu dosya adına yatırılan 515,85 515,85
‘ ‘ Ankara 4.İcra 2007/3909 nolu dosya adına yatırılan 5.551,85 2.863,15 8.415
31.8.2007/130 Ankara 30.İcra müd.2007/7304 nolu dosya 5.555,43 1.738,57 7.294
31.12.2007/181 Gaziantep 3.İcra 2007/11569 nolu dosya 8.886,23 7.713,77 16.600
‘ ‘ Isparta 2.İcra Müd. 2007/5992 nolu dosya

Mehmet Dal’ın ihbar ve kıdem tazminatı alacakları

7.413,94 3.718,88 11.132,82
Toplam 69.588,55

Parti yetkilileri ‘Öncelikle dosyalara yatırılan küçük rakamlar Parti adına açılan davalar için yapılan harç vs. gibi ödemelerdir.

20.02.2007/26 Yevmiyede yapılan 6.806,28 TL Türk Dil Kurumu ile yaşanan ihtilafın yasal süreci sonucu ödenen gecikme zammı ve faizidir. Yine

20.02.2007/27 Yevmiyede Isparta Asliye Hukuk Mahkemesi dosyası SGK’ nun Isparta İl Başkanlığı aleyhinde düzenlediği İPC ve Gecikme zammıdır.

31.08.2007/130 Yevmiyedeki ise Gaziantep İl Başkanlığı’nın ihtilaf nedeni ile ödediği icra masraflarıdır.

Yukarıdaki ödemelerin tamamı Parti, İl ve İlçe başkanlıklarımıza ait ödemelerdir. Haliyle ticari işletmelerde olduğu gibi Siyasi Partilerde de ihtilaflar olağandır’ şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ifade ettiği küçük rakamlarla ilgili yapılan açıklama sonucu yapılan yeniden incelemede bu ödemelerle ilgili kanuna aykırı bir durumun olmadığı kanaatine varılmış ve tablonun durumu şöyle olmuştur.

İcra Ödemelerine Ait Liste

Yevmiye tarih ve no Borcun kaynağı Açıklama Anapara Faiz ve Diğer masraflar Toplam tutar
20.2.2007/26 TDK alacağı Ankara 11.Asliye Hukuk Mahk.E.2004/155, K.2005/554 sayılı kararı 36.326,72 6.806,28 43.133
20.2.2007/27 SSK prim alacağı Çalışma süresinin tespitine ilişkin Isparta Asliye Hukuk İş Mahk E.2004/165, K.2005/192 sayılı ilamına istinaden SGK (SSK) alacağı ile bildirgelerin verilmemesinden kaynaklanan İPC ve gecikme zammı 3.895,75 42.975,25 46.871
‘ ‘ Ankara 4.İcra 2007/3909 nolu dosya adına yatırılan 5.551,85 2.863,15 8.415
31.8.2007/130 Ankara 30.İcra müd.2007/7304 nolu dosya 5.555,43 1.738,57 7.294
31.12.2007/181 Gaziantep 3.İcra 2007/11569 nolu dosya 8.886,23 7.713,77 16.600
‘ ‘ Isparta 2.İcra Müd. 2007/5992 nolu dosya, Mehmet Dal’ın ihbar ve kıdem tazminatı alacakları 7.413,94 3.718,88 11.132,82

Toplam 65.815,9.-

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bu nedenle 65.815,9.-ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.

6- Aşağıda gösterilen harcamalar fatura aslı yerine sureti, fotokopisi veya faksdan çıkan suretine dayanılarak yapılmıştır. Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmiş belge aslı olmadan ödeme yapılma nedeni sorulmuştur.

Fatura Aslı Olmadan Yapılan Giderlere Ait Tablo (Tablo 1)

Yevmiye tarih ve no Kimden alındığı Belge türü Tutar
20.2.2007/22 Serenas Hiz.Ltd.Şti. 19.10.2006/240038 tarih ve nolu 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 592,09
20.4.2007/58 Romanza Tours 29.2.2008 tarihli faks fotokopi fatura 2.148,13
30.4.2007/60 Turgutreis Petrolcülük 9.4.2007/442141 nolu faks fatura 800
20.5.2007/69 Eser Telekom A.Ş. 19.12.2006/073749 tarih ve nolu 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 705,14
20.6.2007/90 Başkent Elektrik 26.5.2007 tarihli fatura bildiriminin fotokopisi 20.319,75
20.7.2007/109 Koluman 9.7.2007 tarih ve 850219 nolu faks fatura 2.500
20.7.2007/110 Yaşar Havacılık 2.7.2007/ tarih ve 062110 nolu suret fatura 7.506,22
31.7.2007/112 Kar Soğutma Klima Ltd. Şti. 13.7.2007 tarih ve 413128 nolu faks fatura 7.000
10.8.2007/118 Telekurye A.Ş. 27.7.2007 tarih ve 760823 nolu fatura I.sureti 466.999,90
10.9.2007/133 TCDD 9.9.2007 tarih ve 621595 nolu fotokopi tren bileti 68
‘ ‘ ‘ Lider Elbistan 9.9.2007 tarih ve 318694 nolu fotokopi otobüs bileti 30
30.9.2007/146 Halk Radyo ve Televizyon A.Ş 5.9.2007/951878 nolu fatura II.sureti 177.000
20.10.2007/153 Konfor Tesisat 28.8.2007/867720 tarih ve nolu 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 2.478
10.11.2007/161 Master Ltd. 1.11.2007 tarihli faks proforma fatura 61,95
10.12.2007/172 Metro Turizm 5.12.2007 tarih ve 963750 nolu fotokopi yolcu bileti 38

Toplam 688.247,18.-

Vergi Usul Kanununda Belirtilen Belgeler Olmadan Yapılan Ödemelere Ait Liste (Tablo 2)

Yevmiye tarih ve no Belge Türü İçerik Tutar
10.2.2007/18 CHP avans makbuzu Ocak ayı 24 günlük çalışma karşılığı 960
31.5.207/72 Belge yok Ahmet Edip Akbayram 12.500
20.6.2007/84 Belge yok. Ödemeye ilişkin banka dekontu var. Mesut Mercan konser bedeli 1.500
” ‘ ‘ ‘ Meriç Baysal konser bedeli 1.500
” ‘ ‘ ‘ Ahmet Selçuk İlkan konser bedeli 1.000
20.7.2007/111 Belge yok. Ödemenin yapıldığına dair banka ekstresi var. Faruk Demir konser 25.000
” ‘ Belge yok Ayten Alpman konser 3.750

Toplam 46.210.-

Gider Makbuzuyla Yapılan Harcamalar (Tablo 3)

Yevmiye No Makbuzda imzası olan Tarih İçerik Tutar
20.2.2007/28 Merve Petek Gürbüz 11.2.2007 THY çikolata ikramı 80,26
31.7.2007/115 Hasan Yılmaz 6.7.2007 Tamir ve filtre-06 CHP 13 136
20.12.2007/179 Mustafa Öz 12.12.2007 12 adet dosya gönderisi 132

Toplam 348,26.-

Vergi Usul Kanununda Belirtilen Belgeler Olmadan Yapılan Ödemelere Ait Liste (Tablo 4)

Yevmiye tarih ve no İçerik Belge türü Tutar
20.1.2007/7 5 adet telefon faturası bulunmamaktadır. 1 adet 229.-lık fatura var. 1.732,85- 229= 1.503,85 Tahsilat makbuzu 1.503,85
20.2.2007/28 2 adet telefon faturası bulunmamaktadır. 223 ve 225,25. 225,25.-ytl.nin faks faturası var. Tahsilat belgesi 448,25
10.3.2006/36 8 adet telefon faturası bulunmamaktadır. 0.312.286 28 43, 0.312.286 17 25, 0.312.286 53 07, 0.312.286 92 87, 0.312.286 74 97, 0.312.286 34 47, 0.312.286 53 26, 0.312.286 15 31, Tahsilat makbuzu 137
10.3.2006/36 10 adet telefon faturası bulunmamaktadır. Kayseri ve Manisa’daki CHP ilçe ve Yeni Türkiye Partisine ait ödemeler Tahsilat makbuzu 6.289,2
‘ ‘ 4 adet Kablo TV faturası bulunmamaktadır. Tahsilat belgesi 56
10.4.2007/49 3 adet telefon faturası bulunmamaktadır. Diyarbakır CHP İl başkanlığına ait ödemeler Tahsilat makbuzu 2.901,83
20.4.2007/56 CHP istanbula ait fotokopi fatura bulunmaktadır. Tahsilat belgesi 234,75
10.5.2007/64 CHP istanbula ait fotokopi fatura bulunmaktadır. Tahsilat belgesi 223
31.7.2007/115 Askiye ait fatura yok Vezne alındısı 3.106,52
20.9.2007/139 1 adet telefon faturası bulunmamaktadır. Bursa İnegöldeki Yeni Türkiye Partisine ait ödeme Tahsilat makbuzu 474,21
31.12.2007/187 1 adet telefon faturası bulunmamaktadır. Kastamonu Yeni Türkiye Partisine ait ödeme Tahsilat makbuzu 3.185,61

Toplam 18.560,22.-

Parti yetkilileri ‘Son derece yoğun iş hacminin olduğu Parti’mizde evrak yoğunluğu nedeni ile istemeden bazı faturalar ya kargoda, ya firmada ya da Parti’de kaybolmaktadır. Bulunabilen bazı fatura asılları ekte sunulmuştur. Aslı kaybolan fatura muhteviyatının gider olarak kayıtlara intikali ve KDV’ sinin indirimi için faturanın satıcıda kalan nüshasının satıcı veya ilgili SMMM veya YMM tarafından onaylanan fotokopileri yeterli kabul edilmeli hatta noter onayı bile aranmamalıdır. Ancak yinede noter onaylı bir örneği takdim edilmiştir. (Ek-1 )

Yukarıda adı geçen sanatçılardan hizmet alınmış olup ödemeleri yapılmıştır ancak serbest meslek makbuzları gelmemiştir. Yapılan ödemelere göre kayıt yapılmış olup farklı bir durum söz konusu değildir.

Vergi usul kanununda belirtilen belgeler olmadan yapılan ödemelere ait listenin tamamı telefon faturaları ile ilgilidir. Fatura asılları olmadan tahsilat makbuzları ile ödeme yapılmıştır. Tarafınızdan fatura asılları istenmektedir. Fatura asılları olmamasına rağmen ilgili tahsilat makbuzlarının üzerinde faturalar ile ilgili bilgiler mevcuttur. şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkilileri Kar Ltd. Şirketi ile Halk TV’ye ait fatura asıllarını, Tele Kuryeye ilişkin noter tasdikli fatura suretini sunmuşlardır. Kar Ltd. Şirketi ile Halk TV’ye ait fatura asılları sunulduğundan tablo 1’in yeni durumu şöyle olmuştur. Diğer tablolarla ilgili her hangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Fatura Aslı Olmadan Yapılan Giderlere Ait Tablo (Tablo 1)

Yevmiye Tarih ve No Kimden alındığı Belge türü Tutar
20.2.2007/22 Serenas Hiz.Ltd.Şti. 19.10.2006/240038 tarih ve nolu 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 592,09
20.4.2007/58 Romanza Tours 29.2.2008 tarihli faks fotokopi fatura 2.148,13
30.4.2007/60 Turgutreis Petrolcülük 9.4.2007/442141 nolu faks fatura 800
20.5.2007/69 Eser Telekom A.Ş. 19.12.2006/073749 tarih ve nolu 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 705,14
20.6.2007/90 Başkent Elektrik 26.5.2007 tarihli fatura bildiriminin fotokopisi 20.319,75
20.7.2007/109 Koluman 9.7.2007 tarih ve 850219 nolu faks fatura 2.500
20.7.2007/110 Yaşar Havacılık 2.7.2007/ tarih ve 062110 nolu suret fatura 7.506,22
10.8.2007/118 Telekurye A.Ş. 27.7.2007 tarih ve 760823 nolu fatura I.sureti 466.999,90
10.9.2007/133 TCDD 9.9.2007 tarih ve 621595 nolu fotokopi tren bileti 68
‘ ‘ ‘ Lider Elbistan 9.9.2007 tarih ve 318694 nolu fotokopi otobüs bileti 30
20.10.2007/153 Konfor Tesisat 28.8.2007/867720 tarih ve nolu 1 adet firma tasdikli fotokopi fatura 2.478
10.11.2007/161 Master Ltd. 1.11.2007 tarihli faks proforma fatura 61,95
10.12.2007/172 Metro Turizm 5.12.2007 tarih ve 963750 nolu fotokopi yolcu bileti 38


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.