Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisi hk.

Tarih 24/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-76-165
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-8-MUK-2010-76-165

24/06/2011

Konu

:

SGK PRİM BİLDİRGELERİNİN DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Başkanlığınızca Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri,belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği  bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin 12,50 TL maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu damga vergisi tutarları artırılmış olup,  Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-e fıkrasındaki kağıtlara ilişkin  13,75 TL olarak belirlenen damga vergisi tutarı 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyrulmuştur.

Mezkur Kanunun 9 uncu maddesinde de, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; (2) sayılı tablonun “III. İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 4 numaralı fıkrasında, çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısıyla düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 35 inci maddesinde bu Kanun hükümlerine tevfikan yapılacak müracaat ve her türlü tetkik ve muamelelerden hiç bir resim ve harç alınamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, … Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca verilen sigorta prim bildirgelerinin damga  vergisinden istisna olduğuna dair Damga Vergisi Kanununda ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda hüküm bulunmadığından, söz konusu bildirgelerin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/2-e fıkrası gereği damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir Cevap Yazın