Cezai şarta ilişkin tutarı ihtiva eden sözleşmenin damga vergisi hk.

Tarih 11/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-38-325
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2010-38-325                                                            11/10/2011

Konu : Cezai şarta ilişkin tutarı ihtiva eden sözleşmenin damga vergisi hk.

 

   

İlgi :   … tarihli özelge talebiniz

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; … adresinde mukim … A.Ş. ile aranızda düzenlenen “Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi”nin 02.08.2005 tarihinde 5 yıl süreli ve 2 nüsha olarak imzalandığı, söz konusu sözleşmenin bedel içermediği belirtilerek, bu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı ile damga vergisine tabi olması durumunda damga vergisi matrahının ne olacağı hususlarında özelge talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu, 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin (2005 yılı için) binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye tabi kağıtlarda yazılı yabancı paraların Türk Lirasına çevrilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca saptanarak duyurulan döviz satış kurlarının esas alınacağı belirtilmiş olup, döviz cinsinden bedel ihtiva eden kağıtlara ait damga vergisinin, kağıdın düzenlendiği tarihte geçerli Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kurunun esas alınması suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

… A.Ş. ile aranızda 02.08.2005 tarihinde imzalanan “Akaryakıt İstasyonu İşletme Sözleşmesi”nin incelenmesinden, 1.1 inci maddesinde, işleticinin şirketten satın alacağı petrol ürünlerini ve şirketin öngöreceği diğer malları kendi nam ve hesabına iştigal etmek suretiyle satacağı bir servis satış istasyonu işletmeyi taahhüt ettiği; 1.3 üncü maddesinde, programa uyulmaması halinde işletici mutabık kalınan ceza-i şartı ödeyeceği, 27/1-b maddesinde ise, işleticiden uyulmayan her husus için 300.000 (Üçyüzbin) Amerikan Doları ceza-i şart talep edildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu sözleşmenin her bir nüshasının, sözleşmede yer alan ceza-i şart tutarının kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası cari döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilmesi suretiyle bulunacak tutar üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Gelir İdaresi Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.