CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARINDA, VEKİL ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEZ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Ceza davalarında ücret

MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

(6) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

T.C.
YARGITAY
2.CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
Esas No: 2012/30816
Karar No: 2013/2466
Tebliğname No: 2 – 2012/285218

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ: 17/09/2012
NUMARASI: 2012/288 (E) ve 2012/630 (K)
SANIK: H.G
SUÇ: Karşılıksız yararlanma
HÜKÜM: Ceza verilmesine yer olmadığına
TEMYİZ EDEN: Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNC: Düz. Onama

>>CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNDE SANIK ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNE HÜKMEDİLEMEZ

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 13.03.2012 gün ve 2011/4-415 esas, 2012/92 karar sayılı kararında da belirtildiği gibi,CMK .nun 327. maddesinin birinci fıkrası; “hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir” şeklinde düzenlemeye yer vermiş olup,maddenin gerekçesinde ise “sanığın kendi kusuruyla sebep olduğu giderler” kavramı ile “hakkında kamu davası açılmış olan kişi kendi savsama veya kusuruyla bilirkişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlemlerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan” giderlerin anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

Somut olayda ise, dosya kapsamına göre sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan açılmış kamu davasında yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, 6352 sayılı Yasanın geçici 2/2 ve CMK.nun 223/4-a maddeleri gereğince hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığın katılan lehine dilekçe yazım ücretini ödemesine ve yargılama giderinden sorumlu tutulmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş,
sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, ancak bu aykırılığın aynı kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiyle düzeltilmesi mümkün bulunmakla; hüküm fıkrasından dilekçe yazım ücretine hükmedilmesine ilişkin bölümün çıkarılarak yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi suretiyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,11/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Pzt Mar 23, 2015 8:25 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 175


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın