ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Ocak 2015 PAZARTESİ

19 Ocak 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29241
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPİC) Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/4876 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasından 3.063 hektarlık kısmının terki için 31.12.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

379/1-1

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 10 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 14 Mart 2015 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.
  2. B) Sınav Yeri: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu
  3. C) Sınava Katılma Şartları:

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Sınav tarihinde (14 Mart 2015) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir),

3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4) ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSS P117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),

5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir),

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

  1. D) Sınav Başvuruları : Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 27.02.2015 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara PK 06330 adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  2. E) Yazılı sınavın şekli ve konuları :

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri 2’şer puan olmak üzere 50’şer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 20’şer soru sorulacaktır.

Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)

2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı

3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu Gelir ve Giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları

4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analiz ve Teknikleri c) Ticari Hesap

5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri

  1. F) Değerlendirme :

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıflarının yanısıra sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırmasonçlarıda dikkate alınır.

Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.

  1. G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/ 4470-4770 no.lu telefonlarından, “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

İlan olunur.

 

337/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2014, 18/12/2014, 25/12/2014 ve 30/12/2014 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra No Ticaret Ünvanı Türü Tesis Tipi/Proje Adı Süresi
1 Arset Elektrik Tedarik A.Ş. Tedarik Lisansı 10/12/2014 tarihinden itibaren 20 yıl süreli
2 AMG Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Limited Şirketi Tedarik Lisansı 10/12/2014 tarihinden itibaren 20 yıl süreli
3 ÇATES Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Çatalağzı Termik Santrali 18/12/2014 tarihli ve 5358-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli
4 Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim Lisansı Kemerköy Termik Santrali 18/12/2014 tarihli 5358-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli
5 Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim Lisansı Yeniköy Termik Santrali 18/12/2014 tarihli 5358-3 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli
6 Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim Lisansı İnönü KojenerasyonTesisi 25/12/2014 tarihli ve 5370-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihinde yürürlüğe girmeküzere 49 yıl süreli
7 Ülke Yatırım Araştırma Geliştirme Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı İvriz Hidroelektrik Santrali 25/12/2014 tarihli 5389-4 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli
8 Ülke Yatırım Araştırma Geliştirme Madencilik İnşaat ve Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Dere Hidroelektrik Santrali 25/12/2014 tarihli 5389-5 sayılı Kurul Kararı ile 29/12/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli
9 Şükür Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Değirmendere HES 25/12/2014 tarihli ve 5389-1 sayılı Kurul Kararı ile Karakuşlar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02/03/2011 tarihli ve EÜ/3094-5/1851 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 25/12/2014 tarihinden itibaren eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
10 Şükür Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Karaçay HES 25/12/2014 tarihli ve 5389-2 sayılı Kurul Kararı ile Karakuşlar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02/03/2011 tarihli ve EÜ/3094-3/1849 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 25/12/2014 tarihinden itibaren eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
11 Şükür Enerji Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Kuzuculu HES 25/12/2014 tarihli ve 5389-3 sayılı Kurul Kararı ile Karakuşlar Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02/03/2011 tarihli ve EÜ/3094-4/1850 numaralı üretim lisansının sonlandırılarak, 25/12/2014 tarihinden itibaren eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmesine verilmiştir.
12 Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Lisansı Proses atık ısısı yakıtlı 5391-6 sayılı Kurul Kararı ile 30/12/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli
13 Azra Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim Lisansı Azra Elektrik Santrali 5391-7 sayılı Kurul Kararı ile 30/12/2014 tarihinden itibaren 49 yıl süreli

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler

Sıra No Ticaret Ünvanı TESİSİN LİSANSIN
Türü Tipi/Projesi Lisans Tarihi ve

Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve

Kurul Kararı No

1 Else Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üretim Lisansı Doğal gaz 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-257/02957 numaralı 04/12/2014 tarihli ve 5328-17 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
2 Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi Üretim Lisansı Doğal gaz/ nafta yakıtlı ve termik-kombine çevrim tipindeki 23/11/2005 tarihli ve EÜ/582-1/586 numaralı 04/12/2014 tarihli ve 5328-18 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
3 Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi Üretim Lisansı Doğal gaz/nafta/motorin yakıtlı,kojenerasyontipindeki 23/11/2005 tarihli ve EÜ/582-2/587 numaralı 04/12/2014 tarihli ve 5328-19 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
4 Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi Üretim Lisansı Doğal gaz yakıtlı, termik-kombine çevrim tipindeki 23/11/2005 tarihli ve EÜ/582-3/588 numaralı 04/12/2014 tarihli ve 5328-20 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
5 Debi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım İnşaat Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi Üretim Lisansı Aksu Regülatörü ve HES 17/01/2008 tarihli ve EÜ/1461-4/1058 numaralı Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2014/1641 E. sayılı dosyasıyla açılan davada Mahkemenin21/10/2014 tarihli ve 2014/1641 E. sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle ve Şirketin sonlandırılması başvurusu nedeniyle, 10/12/2014 tarihli ve 5349-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
6 Sönmez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Madencilik A.Ş. Üretim Lisansı Doğalgaz yakıtlı ve termik-kojenerasyontipindeki 16/06/2005 tarihli ve EÜ/498-2/554 numaralı 18/12/2014 tarihli ve 5357-43 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
7 Özşah Örme Sanayii A.Ş. OtoprodüktörLisansı Doğal gaz 16/02/2006 tarihli ve EO/658-3/614 numaralı 18/12/2014 tarihli ve 5357-44 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
8 Günöz Tekstil ve Kimya İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited. Şirketi OtoprodüktörLisansı Doğal gaz 03/07/2003 tarihli ve EO/161-5/261numaralı 18/12/2014 tarihli ve 5357-45 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.
9 Elektrik Üretim A.Ş. Üretim Lisansı Çatalağzı Termik Santrali 13/03/2003 tarihli ve EÜ/101-41/017 numaralı 18/12/2014 tarihli ve 5358-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
10 Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Üretim Lisansı Kemerköy Termik Santrali 13/3/2003 tarihli ve EÜ/101-27/003 numaralı 18/12/2014 tarihli ve 5358-2 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
11 YEAŞ: Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Üretim Lisansı Yeniköy Termik Santrali 13/3/2003 tarihli ve EÜ/101-28/004 numaralı 18/12/2014 tarihli ve 5358-3 sayılı Kurul Kararı ile 23/12/2014 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
12 Yurtbay Elektrik Üretim A.Ş Üretim Lisansı İnönü KojenerasyonTesisi 25/06/2009 tarihli ve EÜ/2139-7/1507 numaralı 25/12/2014 tarihli ve 5370-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/12/2014 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.
13 Ay Elektrik Üretim Anonim Şirketi Üretim Lisansı Duraliler HES   I-II-III-IV 6/3/2008 tarihli ve EÜ/1517-5/1104 numaralı 25/12/2014 tarihli ve

5370-24 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

14 EÜAŞ Üretim Lisansı İvriz HES 04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-50/92 numaralı 25/12/2014 tarihli ve 5389-4 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2014 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.
15 EÜAŞ Üretim Lisansı Dere HES 04/04/2003 tarihli ve EÜ/126-65/107 numaralı 25/12/2014 tarihli ve 5389-5 sayılı Kurul Kararı ile 28/12/2014 tarihi saat 24:00 itibariyle sona erdirilmiştir.
16 Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi OtoprodüktörLisansı Termik -Kojenerasyon 09/11/2007 tarihli ve EO/1366-2/987numaralı 30/12/2014 tarihli ve

5391-25 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

17 Pakmem Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Üretim Lisansı Cerit RES 19/01/2011 tarihli ve EÜ/3034-10/1791 numaralı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 07/08/2014 tarihli 5156-6 sayılı Kurul Kararı Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2014/1570 E. Sayılı dosyada verdiği 04.11.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile yürütülmesi durdurulmuş olup, 19/01/2011 tarihli ve EÜ/3034-10/1791 numaralı lisans yürürlüktedir.
18 Üçgen Seferihisar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi Üretim Lisansı Seferihisar RES 30/04/2009 tarihli ve EÜ/2078-5/1467 numaralı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun (Kanun) Geçici 9 uncu ve Elektrik Piyasası lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iptaline ilişkin alınan 07/08/2014 tarihli 5156-4 sayılı Kurul Kararı Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 2014/1417 E. Sayılı dosyada verdiği 09.12.2014 tarihli Yürütmeyi Durdurma kararı ile yürütülmesi durdurulmuş olup, 30/04/2009 tarihli ve EÜ/2078-5/1467 numaralı lisans yürürlüktedir.

378/1/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

18/12/2014 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler.

Sıra No Ticaret Ünvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi
1 Çakıcıoğlu Akaryakıt Nakliyat Mermer Tavukçuluk Otomotiv ve İnşaat-Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (iletim ve dağıtım) 18/12/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli
2 Çakıcıoğlu Akaryakıt Nakliyat Mermer Tavukçuluk Otomotiv ve İnşaat-Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne, Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış) 18/12/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süreli
3 Özturan Petrol Gıda Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış) 18/12/2014 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra No Ticaret Unvanı Lisans Tarihi ve Sicil Numarası Lisans Türü Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No
1 Urla Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20/10/2011 tarihli ve DİL/3466-4/260 numaralı Doğal Gaz İletim (LNG) Lisansı 18.12.2014 tarihli ve 5360-8 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

378/2/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli Kararıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir
Sıra No Ticaret Ünvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi
1 Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’ İşleme (biyodizel) Lisansı 5372-1 sayılı Kurul Kararı ile 25/12/2014 tarihinden itibaren 12 (oniki) yıl süreli

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra No Ticaret Unvanı Lisans Tarihi ve Sicil Numarası Lisans Türü Sona Erdirme tarihi ve sayısı
1 Bmf Petrol Ürünleri Gıda İthalat İhracat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi 20/03/2008 tarihli ve MYĞ/1541-5/24047 numaralı Madeni Yağ Lisansı 04/12/2014 tarihli ve 5333-1 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
Sıra No Ticaret Unvanı Lisans Tarihi ve Sicil Numarası Lisans Türü Sona Erdirme tarihi ve sayısı
2 Atlantis Madeni Yağ ve Petrokimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi 23/10/2009 tarihli ve MYĞ/2283-1/26746 numaralı Madeni Yağ Lisansı 04/12/2014 tarihli ve 5333-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
3 Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 03/10/2013 tarihli ve DAĞ/4637-3/33304 numaralı Dağıtıcı Lisansı 25/12/2014 tarihli ve 5372-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.
4 Ege Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 04/04/2007 tarihli ve İŞL/1152-2/21818 numaralı İşleme (biodizel)Lisansı 30/12/2014 tarihli ve 5393 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

378/3/1-1

—————

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2014 tarihli Kararıyla,

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

Sıra No Ticaret Ünvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi
1 Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi LPG Dağıtıcı Lisansı 04/12/2014 tarihli ve 5334 sayılı Kurul Kararı ile:

– Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 2014/1259K. nolu iptal kararına istinaden 13.06.2006 tarih ve LPG-DAĞ/785-12/04450 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı mevcut tesislerle birlikte yeniden geçerlilik kazandırılmıştır.

– 28.11.2013 tarih ve 4732-2 sayılı Kurul Kararıyla verilmiş olan 28.11.2013 tarih ve LPG-DAĞ/4732-2/14453 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı iptal edilmiştir.

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

Sıra No Ticaret Unvanı Lisans Tarihi ve Sicil Numarası Lisans Türü Sona Erdirme tarihi ve sayısı
1 Aygaz Anonim Şirketi 17/08/2006 tarihli ve LPG-DPO/869-2/05504 numaralı LPG Depolama Lisansı 18/12/2014 tarihli ve 5364 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

378/4/1-1

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.