Vergi Kararları

Hazır beton imalatı yapan davacının 1999 takvim yılına ilişkin işlemlerinin imalat randımanı yönünden incelenmesiyle hasılatının bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığının saptanması nedeniyle adına re’sen salınan vergi zıyaı cezalı kurumlar vergisi ve fon payı ile kesilen özel usulsüzlük cezası davaya konu yapılmıştır.

Vergi Dava Daireleri 2008/10 E., 2009/415 K. Vergi Dava Daireleri 2008/10 E., 2009/415 K. “İçtihat Metni” Temyiz Eden : Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : … … İnşaat, Otelcilik Turizm Ticaret Anonim... Devamını Oku

Lise Mezunlarının Mesleki Eğitim (LİMME) Projesi kapsamında örgün muhasebe programına devam ederek Ticaret Lisesinden diploma alan davacının, yapmakta olduğu serbest muhasebecilik stajının öğrenim durumunun 3568 sayılı Yasanın 5/B maddesinde yer alan liselerden (Ticaret ve Maliye Meslek Liseleri) mezun olmaması nedeniyle iptaline ilişkin

İdare D.Gen.Kur. 2002/1014 E., 2004/310 K. İdare D.Gen.Kur. 2002/1014 E., 2004/310 K.   3568 S. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ M… “İçtihat Metni” İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesince... Devamını Oku

3824 sayılı Kanunun 18. maddesine göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri üzerinden ayrıca ödemekle yükümlü oldukları fon payının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 29 ve 30. maddeleri uyarınca yapılacak resen ve ikmalen tarhiyatlarda bulunan matrah veya matrah farklarına isabet eden vergiler üzerinden de hesaplanarak alınması gerektiği hakkında.

Büyük Gen.Kur. 1999/3 E., 2001/3 K. Büyük Gen.Kur. 1999/3 E., 2001/3 K.   RESEN VERGİ TARHI VERGİ FON PAYI 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 213 S. VERGİ USUL KANUNU 213... Devamını Oku

Yükümlü kurum tarafından fazla ödenen elektrik tüketim vergisinin ret ve iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen … Belediye Başkanlığının 5.4.1996 tarih ve Hukuk İşleri 152-05 sayılı işleminin iptali ve ödenen verginin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava hk.

9. Daire 1997/833 E., 1998/882 K. 9. Daire 1997/833 E., 1998/882 K.   BELEDİYE GELİRLERİ ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ YEREL YÖNETİMLER 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 2464 S. BELEDİYE... Devamını Oku

davacı şirketin mahsuben iade talebinin reddine ilişkin 2.6.2008 tarih ve 21804 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

9. Daire 2009/4451 E., 2010/5111 K. 9. Daire 2009/4451 E., 2010/5111 K. “İçtihat Metni” Temyiz İsteminde Bulunan : … … Turizm Yatırımları İnş. Tic. ve San. A. Ş. Vekili : Av. … … Karşı Taraf : Beykoz Vergi Dairesi... Devamını Oku

Vergiye tabi işlemlerle vergisiz işlemleri birlikte yapan yükümlü şirket defter ve belgelerinin, Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen maddelerle ilgili olup indirimle giderilemeyen verginin sadece temel gıda maddelerine isabet eden kısmının iade edileceği esasından hareketle incelenmesi sonucu satışı normal oranda vergiye tabi ambalaj malzemesi alışı ile şirket tarafından yaptırılmakta olan bina inşaatı ve makina montajı nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyip 1987/Mart döneminde haksız iade olarak alındığı saptanan katma değer vergisi üzerinden yapılan kaçakçılık cezalı tarhiyat hk

7. Daire 1990/3826 E., 1993/1861 K. 7. Daire 1990/3826 E., 1993/1861 K. “İçtihat Metni” Temyiz isteminde Bulunan : Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf: … Un Sanayi A.Ş. İstemin Özeti: Vergiye tabi işlemlerle... Devamını Oku

Merkez Sağlık Kurulunca sakatlık indiriminden yararlanamayacağına karar verildiğini bildiren 25.7.1994 gün ve 49925 sayılı Maliye Bakanlığı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Vergi D.Gen.Kur. 1998/304 E., 1999/78 K. Vergi D.Gen.Kur. 1998/304 E., 1999/78 K.   BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VERGİDE SAKATLIK İNDİRİMİ 193 S. GELİR VERGİSİ KANUNU 08/02620 S. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET... Devamını Oku