Genel Kurul Kararları

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun; 1- 271. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan ” Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir;.” ibaresinin, 2- 309. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 11., 13., 36. ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı  :  2014/142 Karar Sayısı  :  2014/182 Karar Günü  :  4.12.2014 R.G.... Devamını Oku

Davacının, askerlik hizmetini yapmakta iken geçirdiği kaza sonucu uğradığı zararların tazmini istemiyle açtığı maddi ve manevi tazminat davasında, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı  :  2014/94 Karar Sayısı  :  2014/160 Karar Günü  :  22.10.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285                          İTİRAZ... Devamını Oku

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. maddesiyle, 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine eklenen altıncı fıkranın Anayasa’nın 2., 10., 36. ve 90. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı     :  2014/99 Karar Sayısı  :  2014/181 Karar Gün     :  4.12.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285     İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük... Devamını Oku

Davacı tarafından, işlettiği kum çakıl ocağı ile ilgili olarak il encümen kararı ile ruhsatın 5 yıl süre ile uzatılarak kira bedeli belirlenmesi yolundaki işlemin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2014/35 Karar Sayısı  :  2014/173 Karar Günü  :  13.11.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285                        İTİRAZ... Devamını Oku

Spor federasyonlarının genel kurullarının toplanmasına ilişkin hususların 3289 sayılı Kanun’da ana statüde belirleneceğinin öngörülmesine rağmen yönetmelik hükümleri ile düzenlenmesinin, belirtilen Kanun’a aykırı olduğu ileri sürülerek yönetmelik hükmünün iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2013/77 Karar Sayısı  :  2014/4 Karar Günü  :  16.1.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay 10.... Devamını Oku

Davacı hakkında uygulanan sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınması işleminin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı  :  2014/178 Karar Sayısı  :  2014/178 Karar Günü  :  24.11.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Tokat İdare... Devamını Oku

Davalıların tebligata yarar açık adreslerinin bildirilmesi istemiyle davacı tarafından Nüfus Müdürlüğüne yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur.

Gerekçe Kısmını Gizle ANAYASA MAHKEMESİ KARARI     Esas Sayısı  :  2014/76 Karar Sayısı  :  2014/142 Karar Günü  :  11.9.2014 R.G. Tarih-Sayı  :  4.3.2015-29285          İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Tokat İdare... Devamını Oku