BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR İLE SERMAYESİNİN YÜZDE ELLİSİNDEN FAZLASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE/BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN OLAN KAMU VE ÖZEL HUKUKA TABİ ALACAKLARI İLE BUNLARIN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARI HAKKINDA TAKAS, MAHSUP VE KESİNTİ İŞLEMLERİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25861

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURULUŞLAR İLE SERMAYESİNİN YÜZDE ELLİSİNDEN FAZLASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE/BELEDİYELERE AİT ŞİRKETLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN OLAN KAMU VE ÖZEL HUKUKA TABİ ALACAKLARI İLE BUNLARIN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARI HAKKINDA TAKAS, MAHSUP VE KESİNTİ İŞLEMLERİ GENEL TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2005/1)

 

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğ, kapsam maddesinde sayılan kuruluşların Uzlaşma Komisyonu’na yapacakları başvuruların usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 — Tebliğ’in dayanağı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesi ve 5272 sayılı Belediye Kanunu’nun geçici 7 nci maddesi ile bu Kanun maddelerine istinaden yayımlanan 25/5/2005 tarih ve 2005/8928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 15 inci maddesidir.

Kapsam

Madde 3 — Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketler Tebliğ hükümlerine tabidir.

Takas, mahsup ve kesinti konusu borç ve alacakların türü

Madde 4 — Takas, mahsup ve kesinti konusu borç ve alacaklar, kapsam maddesinde yer alan kuruluşların kamu kurum ve kuruluşlarından olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarını ve bu alacak ve borçlara ilişkin fer’i ve cezaları kapsar.

Kapsam maddesinde yer alan kuruluşlar sadece  kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve alacakları  ile bunların  fer’i ve cezaları için Uzlaşma Komisyonu’na başvurabilirler.

Takas, mahsup ve kesinti konusu borç ve alacakların dönemi

Madde 5 — Takas, mahsup ve kesinti konusu borç ve alacaklar, kapsam maddesinde yer alan kuruluşların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç ve alacaklarından vade tarihi 31/12/2004 ve öncesine ait olan ve ödenmemiş borç ve alacakları ile bunların 31/12/2004 tarihi itibariyle hesaplanmış ve ödenmemiş fer’i ve cezalarını kapsar.

Vade tarihi 31/12/2004 sonrasına rastlayan, doğmuş ve doğacak her nev’i borç, alacak ve bunlara ilişkin fer’i ve cezalar Tebliğ hükümleri dışındadır.

Vade tarihi, borçlu kuruluşun borcunu ödemesi, alacaklı kuruluşun alacağını tahsil etmesi için belirlenmiş son günü ifade eder.

İhtilaflı borç ve alacaklar

Madde 6 — Tebliğ kapsamındaki kuruluşlar, kapsama giren borç ve alacakları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yaptıkları itirazlardan ve yargı makamları nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat ettiklerini belgelemeleri halinde takas, mahsup ve kesinti hükümlerinden yararlanır.

Kapsam maddesindeki kuruluşların daha önce yapılandırılan borçları

Madde 7 — Daha önce başka kanunlara göre yapılmış uzlaşma, vergi barışı gibi uygulamalardan yararlanmış olan kapsam maddesindeki kuruluşlar, bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen Kanunlar kapsamına giren borçları için önceki uygulamalardan vazgeçmeleri halinde ilgili alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarınca tahakkuk ettirilmiş borçlarını takas, mahsup ve kesinti kapsamında getirebilir.

Tecilli borçlar

Madde  8 — Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşların, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun’un 48 inci maddesi gereğince tecil edilerek, tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan ve takas, mahsup ve kesinti hükümleri kapsamına giren borçları için de takas, mahsup ve kesinti hükümlerinden yararlanmaları mümkündür.

Cezalar

Madde 9 — Kapsam maddesinde yer alan kuruluşların, gecikme dışındaki sebeplerden kaynaklanan ve ilgili mevzuatına göre ödemesi gereken her nevi cezalar anapara olarak kabul edilir.

Anaparası ödenmiş borçlar

Madde 10 — Takas, mahsup ve kesinti konusu borç ve alacaklara ilişkin tutarlardan, yapılan tahsilatlar neticesinde anapara tutarı tamamen ödenmiş ancak bunlara ilişkin gecikme zammı/faizi ve/veya diğer fer’ilerinden henüz tahsil edilmemiş tutarlar Tebliğ ekinde yer alan TEFE katsayısı ile değerlemeye tabi tutulmadan tablolarda “Düşük Olan Değerleme Tutarı” sütununa yazılır.

Kapsam maddesindeki kuruluşların Hazine Müsteşarlığı’na olan borçları

Madde 11 — Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşların, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde uzlaşılan borçları:

Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşların, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşma sağlanmış ve uzlaşması devam eden borçları ile yargı organları tarafından verilmiş olan geçici ve/veya nihai kararlar nedeniyle uzlaşması iptal edilememiş borçları için de takas, mahsup ve kesinti talep etmeleri mümkündür.

Bu durumda olan kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Hazine Müsteşarlığına  yazılı başvuruda bulunarak, 4749 sayılı Kanun kapsamında uzlaşılan borçları için takas, mahsup ve kesinti hükümlerinden yararlanacaklarını ve bu borçları için ödeme yapmaktan vazgeçtiklerini belirtir. Yargı organlarınca borçları hakkında geçici ve/veya nihai karar verilmiş olan kuruluşlar ise 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Müsteşarlığına olan borçları için davalarından feragat ettiklerini gösteren belge ile Hazine Müsteşarlığına müracaat eder.

Bu  şekilde başvuruda bulunan kuruluşların borçları için, 4749 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, uzlaşma yapılmamış sayılır ve bu borçlar 31/12/2004 tarihi itibariyle anılan Kanun öncesine iblağ edilir. Söz konusu kuruluşlarca ilgili borçlar için yapılan ödemelerin mahsubunu müteakip, kalan borç tutarına 31/12/2004 tarihi itibarıyla gecikme zammı da hesaplanmak suretiyle takas, mahsup ve kesinti kapsamına girecek borç tutarı tespit edilir.

Kapsam maddesindeki kuruluşların Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları

Madde 12 — Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşların, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu çerçevesinde yapılandırılan borçları:

Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşların, 25/2/2003 tarihli ve 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında yapılandırılmış olan ve 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca kendilerine verilen paylardan ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankasınca kesinti yapılmak suretiyle ödenmekte olan borçları için de takas, mahsup ve kesinti talep etmeleri mümkündür.

Bu durumda olan mükelleflerin, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı başvuruda bulunarak, 4811 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarından kalan ya da ödenmeyen taksit tutarları için takas, mahsup ve kesinti hükümlerinden yararlanacaklarını ve bu borçları için 4811 sayılı Kanuna göre ödeme yapmaktan vazgeçtiklerini belirterek, başvuru tarihi itibarıyla Maliye Bakanlığı/İller Bankası tarafından bu kanun kapsamında kesinti yapılmamasını talep etmeleri gerekmektedir.

Vergi Dairelerince, anılan kuruluşların ödenmemiş ya da kalan taksit tutarları için 4811 sayılı Kanundan vazgeçtiklerine dair dilekçelerinin alınması üzerine, bu husus derhal ilgisine göre Maliye Bakanlığı ya da İller Bankasına bildirilerek 4811 sayılı Kanun kapsamında kesinti yapılmaması sağlanır.

4811 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, mükellefler ödedikleri tutar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanacaklarından, 1 Seri No.lu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinin “XII-Süresinde Ödenmeyen Taksitler” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılan ödemelerin mahsubunu müteakip, kalan borçlar anılan Kanun öncesine iblağ edilecek ve bu borçlara  31/12/2004 tarihi itibarıyla gecikme zammı da hesaplanmak suretiyle takas, mahsup ve kesinti kapsamına girecek borç tutarı tespit edilerek Tablo 2ab’ye dahil edilir.

Hazine Müsteşarlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edilmek üzere, borçlu kuruluşun bağlı olduğu vergi dairesine intikal ettirilen Hazine alacakları ile Emekli Kesenekleri, ilgili kurumlara ait borç tablolarında yer alacağından Tablo-2ab’ye dahil edilmez. Ancak, borçlu kuruluşun talebi halinde, bu borçların 31/12/2004 tarihi itibarıyla bakiyesinin bildirileceği tabiidir.

Tarhiyat aşamasında Vergi Mahkemesinde dava konusu yapılmış veya Vergi Mahkemesi kararları uyarınca hesaplanan ve vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait olmakla birlikte, bölge idare mahkemeleri nezdinde itiraza veya Danıştay nezdinde temyize konu edilmiş olan ya da tarhiyata ilişkin olarak terkin veya bozma kararı verilmiş olan ihtilaflı borçlar ise, borçlu kurumun ilk tarhiyatı kabul etmesi ve ihtilaftan vazgeçmesi halinde ilk tarhiyata göre tahakkuk verilmek suretiyle (Bu takdirde tarhiyatın vade tarihinin 31/12/2004 tarihi ve bu tarihten önce oluşması şartı aranılacağı tabiidir.)  tablo2ab’ye dahil edilir.

Tecilli Borçlar:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun’un 48 inci maddesi gereğince tecilli borcu bulunan kuruluşların, söz konusu borçları için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ödeme yapmaktan vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde, vergi dairelerince; tecil işlemi iptal edilecek ve tecil kapsamında yapılan ödemelerin 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de göz önünde bulundurulmak suretiyle mahsubunu müteakip kalan borçlar ile bu borçlara 31/12/2004 tarihi itibarıyla hesaplanacak gecikme zammı tutarları Tablo 2ab’ye dahil edilir.

Diğer taraftan, takas, mahsup ve kesinti kapsamına giren borçlar ile vadesi 31/12/2004 tarihinden sonraya rastlayan borçların birlikte tecil edilmesi durumunda, borçlu kuruluşun talebi üzerine, takas, mahsup ve kesinti kapsamında olan borçların yukarıda açıklandığı şekilde düzeltilerek Tablo 2ab’ye dahil edilmesi, vadesi 31/12/2004 tarihinden sonraya rastlayan borçlar için de tecilin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Kapsam maddesindeki kuruluşların Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları

Madde 13 — 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrası  uyarınca  Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları  yeniden yapılandırılan ve yapılandırma anlaşması bozulmamış, Tebliğ kapsamındaki kuruluşların, kalan borçları için  takas, mahsup ve kesinti talep etmeleri mümkündür.

Bu durumda olan kapsam maddesindeki kuruluşların, Tebliğin yayım tarihinden itibaren  Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine  yazılı başvuruda bulunarak  4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrasına göre yeniden yapılandırma anlaşmasının bozularak, kalan tutarlar için takas, mahsup ve kesinti hükümlerinden  yararlanmak istediklerini  bildirmeleri gerekmektedir.

Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince, 4958 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (K) fıkrasına göre  yeniden yapılandırma anlaşmasında ilgili kuruluşların ödedikleri aylık asgari ödeme tutarları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 47 nci maddesi ve Sosyal Sigortalar Kurumunca yayınlanan 29/12/1998 tarih, 16-180 Ek sayılı Genelgeye göre  mahsup edilerek  kalan borcun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesine  göre yeniden hesaplanması suretiyle takas, mahsup ve kesinti kapsamına girecek borç tutarı tespit edilir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecilli borcu bulunan kuruluşların, söz konusu borçları için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca ödeme yapmaktan vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe ile Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine başvurmaları halinde, Kurumun ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince tecil işlemi iptal edilecek ve tecil kapsamında yapılan ödemelerin 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de göz önünde bulundurulmak suretiyle mahsubunun yapılarak kalan borcun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci maddesine  göre yeniden hesaplanması suretiyle takas, mahsup ve kesinti kapsamına girecek borç tutarı tespit edilir.

Diğer taraftan, takas, mahsup ve kesinti kapsamına giren borçlar ile vadesi 31/12/2004 tarihinden sonraya rastlayan borçların birlikte tecil edilmesi durumunda, borçlu kuruluşun talebi üzerine, takas, mahsup ve kesinti kapsamında olan borçlar yönünden tecilin bozulması, vadesi 31/12/2004 tarihinden sonraya rastlayan borçlar için de tecilin devam ettirilmesi gerekmektedir.

Kapsam maddesindeki kuruluşların alacakları

Madde 14 — Kapsam maddesindeki kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşlarından vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait olan kamu ve özel hukuka tabi alacakları, illerde (Büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki ilk kademe ve ilçe belediyeleri için valiler) valiler, ilçelerde ise kaymakamların koordinatörlüğünde tablo 2b’lerin doldurulması suretiyle tespit edilir. Koordinatörlüğü sağlayan idare, borçlu kuruluşun, Tebliğ kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşu olup olmadığının tespitinden sorumludur. Buna göre doldurulan 2b tabloları koordinasyonu sağlayan idarelerde muhafaza edilir ve 3b tabloları koordinasyonu sağlayan idare ile kapsam maddesindeki alacaklı kuruluş arasında karşılıklı imzalandıktan sonra kapsam maddesindeki kuruluşlarca Uzlaşma Komisyonu’na gönderilir.

Alacağı bulunmayan kapsam maddesindeki kuruluşlar da alacağı olmadığına dair koordinatör idarenin onayını içeren 3b tablosunu  Komisyona gönderir.

Kapsam maddesindeki kuruluşlar, alacaklarının anaparasını Tebliğ ekinde yer alan TEFE katsayıları ile değerler. Bunlardan alacaklarını TEFE katsayısı ile değerlemeyenlerin alacaklarının sadece anaparaları takas, mahsup ve kesinti işlemine esas alınır.

Takas ve mahsup işlemi

Madde 15 — Kapsam maddesindeki kuruluşların, 31/12/2004 tarihi itibarıyla Tebliğ ekinde yer alan TEFE katsayıları ile değerlemesi yapılmış borç ve alacakları, takas ve mahsup işlemine tabi tutulduktan sonra, geri kalan net borç bakiyesi kesintiye tabi tutulur.

Takas, mahsup ve kesinti işleminde esas alınacak rakamlar üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarınca kapsam maddesinde yer alan kuruluşlardan yapılan tahsilatlar kesintiye esas alınacak toplam borçtan mahsup edilir.

Kesinti işlemi

Madde 16 — Kesintiye esas alınan borç, Maliye Bakanlığı ve İller Bankası tarafından genel bütçe vergi gelirlerinden her ay ayrılacak paylardan yüzde kırk oranında kesinti yapılarak tahsil edilir. Büyükşehir belediyeleri için bu oran, Maliye Bakanlığı ve İller Bankası’nca tahakkuk eden tutarın toplamına uygulanır.

Kesintiye esas alınacak borcun anapara tutarına 31/12/2004 tarihinden itibaren herhangi bir zam ve faiz işletilmez.

Başvuru şekli ve süresi

Madde 17 — Kapsam maddesinde yer alan kuruluşlar, Tebliğ’in yayımından itibaren otuz gün içinde(*) ekte yer alan tabloları (tablo 1, tablo 2a, tablo 2ab, tablo 2b, tablo 3a, tablo 3b, tablo 4) Tebliğ’de belirtilen usulde tamamladıktan sonra takas, mahsup ve kesinti talebine ilişkin bir yazı ile Uzlaşma Komisyonu’na başvurur. Uzlaşma Komisyonu ile takas, mahsup ve kesinti işlemine yetki verilmesine dair, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler için belediye meclisi kararı, bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketler için yönetim kurulu kararı başvuruya eklenir.

İlgili kanunlar gereği 31/12/2004 tarihinden önceki borçları için tatbik edilen hacizler, başvurunun Tebliğ uyarınca talep edilen bilgi ve belgelerle tam ve eksiksiz olarak yapılması ve Uzlaşma Komisyonu’nca kabul edilmesini müteakip kaldırılacağından, kapsamdaki kuruluşlar sadece takas, mahsup ve kesinti talebinde bulundukları borçları için takas, mahsup ve kesinti talebiyle birlikte hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerini de başvuru belgelerine eklerler.

Kapsam maddesindeki kuruluşlar, takas, mahsup ve kesinti talebinde bulunmadıkları borçları için tatbik edilmiş olan hacizlerin kaldırılması talebinde bulunamaz.

Başvurular doğrudan veya taahhütlü posta yolu ile “Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı 13.Kat Oda No 1342, İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek /Ankara” adresine yapılır.

Kapsam maddesindeki kuruluşların, borçlu ve alacaklı oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı mutabakat sağlamaları esastır. Mutabakat, Uzlaşma Komisyonu tarafından hazırlanan borç ve alacak tablolarının borçlu ve alacaklı kuruluşların yetkililerince birlikte imzalanması şeklinde olur. Karşılıklı mutabakatı içermeyen tablolar Uzlaşma Komisyonu tarafından dikkate alınmaz.

––––––––––

(*) Bu tebliğin 17nci maddesindeki başvuru süresi; 29/07/2005 tarihli ve 25890 sayılı RG’de yayınlanan Tebliğ ile ve 31/08/2005 tarihli ve 25922 sayılı RG’de yayınlanan Tebliğ  ile  30/09/2005 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tabloların doldurulması

Madde 18

Tebliğ ekindeki tablolara www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilir ve indirilerek doldurulabilir.

Tablo 1 – Gelir-gider

Bu tablo büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından doldurulur. 2002 ve 2003 yılları için kesin hesap cetvelinde yer alan rakamlar, 2004 yılı için gerçekleşme rakamları ve 2005 yılı için bütçe öngörüleri yazılır.

Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketler ise aynı yıllara ait finansal tablolarını gönderirler. (Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosu)

Tablo 2a -Kuruluşun 31/12/2004 ve daha öncesine ait borçları

Bu tablo, kapsam maddesindeki kuruluşlar için, bunların borçlu olduğu tüm alacaklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından ayrı ayrı doldurulur.

Bu tabloda yer alan borçlu kuruluş kapsam maddesinde yer alan kuruluşları, alacaklı kuruluş ise kapsam maddesindeki kuruluşların borçlu olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. Örneğin kapsam maddesindeki kuruluşun hem Emekli Sandığı’na hem de Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye borçlu olması durumunda her iki alacaklı kamu kurumu da 2a tablosunu ayrı ayrı hazırlar.

Tabloda yer alan borçlu kuruluş, bağlı kuruluş veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirket ise hangi belediyeye bağlı olduğunu,  birden fazla belediyenin bir araya gelerek kurdukları şirketlerde ise belediyelerin sahip oldukları paylarını, “Borçlu Kuruluş” satırında kendi adından sonra belirtir.

Bu tabloya vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait olan ve ödenmemiş borçlar yazılır. Vadesi geçmiş borçlar, vade tarihi en eski olandan başlayarak vadelerine göre sıralanır. Borcun anaparası, gecikme zammı/faizi ve diğer fer’ileri tutarları ayrı ayrı ilgili sütunlara doldurulur. “Borcun Gecikme Zammı/Faizi Tutarı, (B)” sütununa ilgili borç için 31/12/2004 tarihine kadar hesaplanan gecikme zammı veya faiz tutarı yazılır. Gecikme zammı/faizi ve diğer fer’iler toplamı “Gecikme Zammı/Faizi ve Diğer Fer’iler Toplamı, (B + C)” sütununa yazılır. “TEFE Katsayısı, (D)” sütununa Tebliğ ekinde yer alan TEFE katsayıları tablosundan vade ile ilgili aya karşılık gelen katsayı rakamı yazılır. “TEFE Tutarı, (A x D)” sütununa ise “Borcun Anapara Tutarı, (A)” ile “TEFE Katsayısı, (D)” sütununun çarpımı yazılır. “Gecikme Zammı/Faizi ve Diğer Fer’iler Toplamı, (B + C)” sütunu ile “TEFE Tutarı, (A x D)” sütunu karşılaştırılarak bunlardan düşük olan “Düşük Olan Değerleme Tutarı, (E)”  sütununa yazılır. Tüm tutarlar YTL olarak yazılır.

Kapsam maddesinde yer alan kurum ve kuruluşların, gecikme dışındaki sebeplerden kaynaklanan ve ilgili mevzuatına göre ödemesi gereken her nevi cezalar anapara olarak kabul edilir. Bu tür borçlar, TEFE katsayıları ile değerlemeye tabi tutulduktan sonra, alacaklı kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre  hesaplanmış gecikme zammı/faizi ve diğer fer’ileri toplamı ile karşılaştırılır ve bunlardan düşük olan “Düşük Olan Değerleme Tutarı” olarak takas, mahsup ve kesinti işleminde esas alınır. Gecikme zammı/faizi tatbik edilmeyen cezalar, TEFE katsayıları ile değerlemeye tabi tutulmadan vadeleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle doğrudan “Borcun Anapara Tutarı” olarak dikkate alınır.

Tablo 2ab-Kuruluşun 31/12/2004 ve daha öncesine ait Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları

Bu tabloda yer alan borçlu kuruluş, kapsam maddesinde yer alan kuruluşları, alacaklı kuruluş ise kapsam maddesindeki kuruluşların borçlu olduğu Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerini ifade eder.

Bu tablo, kapsam maddesindeki kuruluşların müracaatı üzerine borçlu oldukları her bir vergi dairesi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Örneğin hem (A) Vergi Dairesine hem de (B) Vergi Dairesine borcu olan kapsam maddesindeki kuruluş her iki vergi dairesine de ayrı ayrı müracaat ederek borç tablosu düzenlenmesini talep eder.

Tabloda yer alan borçlu kuruluş, bağlı kuruluş veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirket ise hangi belediyeye bağlı olduğunu, birden fazla belediyenin bir araya gelerek kurdukları şirketlerde ise belediyelerin sahip oldukları paylarını, “Borçlu Kuruluş” satırında kendi adından sonra belirtir.

Bu tabloya, kapsam maddesindeki kuruluşların vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait olan ödenmemiş ve kesinleşmiş borçları ile bu borçlara 31/12/2004 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hesaplanan gecikme zamları yazılır.

Vadesi geçmiş borçlar, vade tarihi en eski olandan başlayarak vadelerine göre sıralanır. Borcun anaparası ile gecikme zammı / faizi, ayrı ayrı ilgili sütunlarına yazılır. Cezalar, türleri ve vadeleri itibarıyla borcun anapara sütununda yer alacak olup, gecikme zammı tatbik edilen cezalara ilişkin gecikme zamları, (B) sütununa yazılır. “TEFE Katsayısı, (C)” sütununa Tebliğ ekinde yer alan TEFE katsayıları tablosundan, vadenin rastladığı aya karşılık gelen katsayı rakamı yazılır. “TEFE Tutarı, (A x C)” sütununa ise “Borcun Anapara Tutarı, (A)” ile “TEFE Katsayısı, (C)” sütununun çarpımı yazılır. Gecikme zammı tatbik edilmeyen cezalar TEFE katsayısı ile çarpılmadan doğrudan borcun anapara sütununda kalır. “Gecikme Zammı/Faizi, (B)” sütunu ile “TEFE Tutarı, (A x C)” sütunu karşılaştırılarak bunlardan düşük olan “Düşük Olan Değerleme Tutarı, (D)” sütununa yazılır. Ayrıca, borcun aslı daha önce ödenmiş gecikme zammı ve faizinden ibaret olması halinde, bu tutarlar doğrudan “Düşük Olan Değerleme Tutarı, D” sütununa taşınır. Tüm tutarlar YTL olarak yazılır.

Tablo 3a – Kuruluşun konsolide borçları

Bu tablo, kapsam maddesindeki tüm kuruluşlar tarafından ayrı ayrı doldurulur.

Bu tabloda yer alan borçlu kuruluş, kapsam maddesinde yer alan kuruluşları, alacaklı kuruluşlar ise kapsam maddesindeki kuruluşların borçlu olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Bu Tablo; Tablo 2a ve 2ab’de kuruluş bazında doldurulan bilgilerin toplam borcu gösterir şekilde konsolide edilmiş halidir. Bu tabloda, tabloyu dolduran kuruluşun tüm borçları alacaklılarına göre toplam olarak ilgili sütunlara ayrı ayrı yazılır. Örneğin, kapsam maddesindeki kuruluşun  Maliye Bakanlığı’na ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na borcu varsa 1. satıra Maliye Bakanlığı’na olan toplam borcunu, 2. satıra ise Sosyal Sigortalar Kurumu’na olan toplam borcunu yazar.

Tablo 2b – Kuruluşun 31/12/2004 ve daha öncesine ait alacakları

Bu tablo, kapsam maddesindeki tüm kuruluşlar tarafından, 14 üncü maddede belirtilen koordinatör idarenin gözetiminde ayrı ayrı doldurulur.

Bu tabloda yer alan alacaklı kuruluş, kapsam maddesinde yer alan kuruluşları, borçlu kuruluş ise kapsam maddesindeki kuruluşların alacaklı olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder. Bu tablo kapsam maddesindeki kuruluşların, alacaklı olduğu her kamu kuruluşu için ayrı ayrı düzenlenir.

Tabloda yer alan alacaklı kuruluş, bağlı kuruluş veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirket ise hangi belediyeye bağlı olduğunu, birden fazla belediyenin bir araya gelerek kurdukları şirketlerde ise belediyelerin sahip oldukları paylarını, “Alacaklı Kuruluş” satırında kendi adından sonra belirtir.

Bu tabloya vadesi 31/12/2004 ve öncesine ait olan ve tahsil edilmemiş alacaklar yazılır. Vadesi geçmiş alacaklar, vade tarihi en eski olandan başlayarak vadelerine göre sıralanır. Alacağın anaparası, gecikme zammı / faizi ve diğer fer’ileri tutarları ayrı ayrı ilgili sütunlara doldurulur. “Alacağın Gecikme Zammı/Faizi Tutarı, (B)” sütununa ilgili alacak için 31/12/2004 tarihine kadar hesaplanan gecikme zammı veya faiz tutarı yazılır. Gecikme zammı / faizi ve diğer fer’iler toplamı, “Gecikme Zammı/Faizi ve Diğer Fer’iler Toplam, (B + C)” sütununa yazılır. “TEFE Katsayısı, (D)” sütununa Tebliğ ekinde yer alan TEFE katsayıları tablosundan vade ile ilgili aya karşılık gelen katsayı rakamı yazılır. “TEFE Tutarı, (A x D)” sütununa ise “Alacağın Anapara Tutarı, (A)” ile “TEFE Katsayısı, (D)” sütununun çarpımı yazılır. “Gecikme Zammı/Faizi ve Diğer Fer’iler Toplamı, (B + C)” sütunu ile “TEFE Tutarı, (A x D)” sütunu karşılaştırılarak bunlardan düşük olan “Düşük Olan Değerleme Tutarı, (E)”  sütununa yazılır. Tüm tutarlar YTL olarak yazılır.

Tablo 3b – Kuruluşun konsolide alacakları

Bu tablo, kapsam maddesindeki tüm kuruluşlar için 14 üncü maddede belirtilen idare koordinatörlüğünde ayrı ayrı hazırlandıktan sonra kapsam maddesindeki kuruluşlarca Uzlaşma Komisyonu’na gönderilir.

Bu tabloda yer alan alacaklı kuruluş, kapsam maddesinde yer alan kuruluşları, borçlu kuruluşlar ise kapsam maddesindeki kuruluşların alacaklı olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

Bu Tablo; Tablo 2b’de kuruluş bazında doldurulan bilgilerin toplam alacağı gösterir şekilde konsolide edilmiş halidir. Bu tabloda kapsam maddesindeki kuruluşun tüm alacakları borçlularına göre toplam olarak ilgili sütunlarına ayrı ayrı yazılır. Örneğin kapsam maddesindeki kuruluşun  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden alacağı varsa 1. satıra İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden olan toplam alacağını, 2. satıra ise İl Sağlık Müdürlüğü’nden olan toplam alacağını yazar.

Tablo 4 – Personel dağılımı

Bu tablo kapsam maddesindeki tüm kuruluşlar tarafından ayrı ayrı doldurulur. Yıllar itibarıyla memur, işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personel sayıları ilgili sütunlara yazılır. 2002, 2003 ve 2004 yılları için kesin rakamlar, 2005 yılı için ise mevcut son rakamlar yazılır.

Tabloyu dolduran kuruluş, bağlı kuruluş veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirket ise hangi belediyeye bağlı olduğunu belirtir. Birden fazla belediyenin bir araya gelerek kurdukları şirketlerde belediyelerin payları  belirtilir.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Tebliğ’in hükümlerini, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Sayfa 1

TEFE KATSAYILARI

Şub.82 16534,32 Mar.86 4244,87 Nis.90 767,69
Mar.82 15915,35 Nis.86 4191,05 May.90 749,66
Nis.82 15420,54 May.86 4104,32 Haz.90 738,28
May.82 15184,50 Haz.86 4037,48 Tem.90 727,61
Haz.82 15031,11 Tem.86 3994,11 Ağu.90 715,50
Tem.82 14806,75 Ağu.86 3935,98 Eyl.90 685,11
Ağu.82 14517,82 Eyl.86 3920,42 Eki.90 647,73
Eyl.82 14172,13 Eki.86 3839,46 Kas.90 619,07
Eki.82 14038,42 Kas.86 3705,55 Ara.90 602,36
Kas.82 13972,51 Ara.86 3650,97 Oca.91 587,68
Ara.82 13778,43 Oca.87 3615,47 Şub.91 561,85
Oca.83 13714,93 Şub.87 3488,28 Mar.91 533,74
Şub.83 12557,47 Mar.87 3362,12 Nis.91 509,00
Mar.83 12247,38 Nis.87 3251,85 May.91 482,96
Nis.83 12098,01 May.87 3122,14 Haz.91 469,27
May.83 11857,00 Haz.87 2954,67 Tem.91 462,97
Haz.83 11670,99 Tem.87 3089,71 Ağu.91 452,78
Tem.83 11446,53 Ağu.87 3083,31 Eyl.91 432,30
Ağu.83 11359,14 Eyl.87 2990,31 Eki.91 414,11
Eyl.83 11104,81 Eki.87 2877,49 Kas.91 400,02
Eki.83 10861,62 Kas.87 2778,04 Ara.91 385,14
Kas.83 10591,02 Ara.87 2673,18 Oca.92 368,73
Ara.83 10192,00 Oca.88 2383,90 Şub.92 332,00
Oca.84 9789,65 Şub.88 2198,82 Mar.92 315,40
Şub.84 9271,14 Mar.88 2070,23 Nis.92 302,40
Mar.84 8991,02 Nis.88 1936,73 May.92 295,89
Nis.84 8727,32 May.88 1853,43 Haz.92 293,83
May.84 8198,33 Haz.88 1829,48 Tem.92 293,11
Haz.84 7709,77 Tem.88 1814,96 Ağu.92 287,80
Tem.84 7329,93 Ağu.88 1767,48 Eyl.92 274,49
Ağu.84 7329,93 Eyl.88 1709,55 Eki.92 258,24
Eyl.84 7102,48 Eki.88 1634,36 Kas.92 244,61
Eki.84 6920,76 Kas.88 1558,94 Ara.92 236,33
Kas.84 6717,64 Ara.88 1477,57 Oca.93 228,07
Ara.84 6483,44 Oca.89 1419,02 Şub.93 217,08
Oca.85 6372,36 Şub.89 1324,18 Mar.93 206,27
Şub.85 6060,83 Mar.89 1277,50 Nis.93 196,86
Mar.85 5789,58 Nis.89 1232,47 May.93 191,82
Nis.85 5541,56 May.89 1170,79 Haz.93 186,43
May.85 5381,20 Haz.89 1120,88 Tem.93 182,14
Haz.85 5220,68 Tem.89 1085,66 Ağu.93 173,84
Tem.85 5239,07 Ağu.89 1032,46 Eyl.93 167,52
Ağu.85 5193,34 Eyl.89 1006,23 Eki.93 161,01
Eyl.85 5095,50 Eki.89 981,30 Kas.93 155,44
Eki.85 4976,19 Kas.89 954,80 Ara.93 146,09
Kas.85 4768,80 Ara.89 916,50 Oca.94 141,94
Ara.85 4635,07 Oca.90 873,88 Şub.94 134,76
Oca.86 4536,13 Şub.90 836,70 Mar.94 124,99
Şub.86 4350,40 Mar.90 799,74 Nis.94 116,70
May.94 90,64 Ara.97 10,24 Tem.01 1,21
Haz.94 83,46 Oca.98 9,67 Ağu.01 1,14
Tem.94 81,23 Şub.98 9,02 Eyl.01 1,07
Ağu.94 79,27 Mar.98 8,58 Eki.01 0,97
Eyl.94 76,81 Nis.98 8,21 Kas.01 0,84
Eki.94 73,50 May.98 7,85 Ara.01 0,77
Kas.94 69,15 Haz.98 7,57 Oca.02 0,70
Ara.94 65,38 Tem.98 7,44 Şub.02 0,63
Oca.95 61,39 Ağu.98 7,23 Mar.02 0,59
Şub.95 55,59 Eyl.98 7,04 Nis.02 0,56
Mar.95 51,85 Eki.98 6,63 May.02 0,53
Nis.95 49,08 Kas.98 6,33 Haz.02 0,53
May.95 46,64 Ara.98 6,09 Tem.02 0,51
Haz.95 45,77 Oca.99 5,92 Ağu.02 0,47
Tem.95 45,17 Şub.99 5,68 Eyl.02 0,44
Ağu.95 44,16 Mar.99 5,46 Eki.02 0,39
Eyl.95 43,16 Nis.99 5,21 Kas.02 0,35
Eki.95 41,21 May.99 4,90 Ara.02 0,33
Kas.95 39,70 Haz.99 4,72 Oca.03 0,30
Ara.95 38,31 Tem.99 4,62 Şub.03 0,23
Oca.96 36,67 Ağu.99 4,40 Mar.03 0,19
Şub.96 33,33 Eyl.99 4,23 Nis.03 0,15
Mar.96 31,43 Eki.99 3,94 May.03 0,13
Nis.96 29,31 Kas.99 3,72 Haz.03 0,14
May.96 27,04 Ara.99 3,54 Tem.03 0,16
Haz.96 25,93 Oca.00 3,25 Ağu.03 0,17
Tem.96 25,21 Şub.00 3,01 Eyl.03 0,17
Ağu.96 24,61 Mar.00 2,86 Eki.03 0,17
Eyl.96 23,67 Nis.00 2,74 Kas.03 0,17
Eki.96 22,47 May.00 2,65 Ara.03 0,15
Kas.96 21,26 Haz.00 2,59 Oca.04 0,14
Ara.96 20,17 Tem.00 2,58 Şub.04 0,11
Oca.97 19,37 Ağu.00 2,55 Mar.04 0,09
Şub.97 18,28 Eyl.00 2,51 Nis.04 0,07
Mar.97 17,16 Eki.00 2,43 May.04 0,04
Nis.97 16,13 Kas.00 2,34 Haz.04 0,04
May.97 15,23 Ara.00 2,26 Tem.04 0,05
Haz.97 14,43 Oca.01 2,20 Ağu.04 0,07
Tem.97 13,92 Şub.01 2,13 Eyl.04 0,06
Ağu.97 13,17 Mar.01 2,05 Eki.04 0,04
Eyl.97 12,45 Nis.01 1,77 Kas.04 0,01
Eki.97 11,66 May.01 1,42 Ara.04 0,00
Kas.97 10,87 Haz.01 1,28

 

Sayfa 2

Bir Cevap Yazın