Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/41 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/61

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A.Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Zehra Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.7.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı gelirleri toplamının 1.063.512,90 YTL, giderleri toplamının 1.041.043,32 YTL olduğu ve 22.469,58 YTL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri toplamı 283.700,70 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 115.903,90 YTL’si bağış ve 167.796,80 YTL’si önceki yıldan devreden nakit paradan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Büyük Birlik Partisi’nin 80 il örgütünün 29’unun 2007 yılı içerisinde herhangi bir gelir gider kaydı bulunmamaktadır. Geri kalan 51 il örgütünün 2007 yılı gelirleri toplamı 779.812,20 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 449.869,06 YTL’si bağış, 16.065,02 YTL’si önceki yıldan devreden nakit para, 275.747,12 YTL’si partiye giriş aidatı, 38.131.- YTL’si diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Büyük Birlik Partisi’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri toplamı 279.374,87 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 75.463,83 YTL’si büro genel giderleri, 92.000.- YTL’si seyahat giderleri, 28.272,24 YTL’si bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 24.013,80 YTL’si yayın giderleri, 8.253.- YTL’si eğlence giderleri, 21.952.- YTL’si seçim giderleri ve 29.370.- YTL’si demirbaş alım giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 4.375,83 YTL’dir.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Büyük Birlik Partisi’nin 80 il örgütünün 29’unun 2007 yılı içerisinde herhangi bir gelir gider kaydı bulunmamaktadır. Geri kalan 51 il örgütünün 2007 yılı giderleri toplamı 761.718,45 YTL olarak gösterilmiştir.

Bunun 433.227.- YTL’si büro genel giderleri, 34.930.- YTL’si personel giderleri, 77.296,96 YTL’si seyahat giderleri, 34.335,40 YTL’si bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 8.423,26 YTL’si yayın giderleri, 24.773,80 YTL’si eğlence giderleri, 14.460.- YTL’si seçim giderleri, 3.634.- YTL’si teşkilatlara yapılan yardımlar ve 130.638,03 YTL’si diğer giderlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 18.093,75 YTL’dir.

Parti’nin il örgütlerinin 2007 yılı kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

D- Parti Mallarının İncelenmesi

Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2007 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 29.370.- YTL değerinde 3 adet taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Parti tarafından 2007 yılında elde edilen, değerleri toplamı 29.370.- YTL olan 3 adet taşınır malların tamamı Genel Merkez tarafından edinilmiştir.

Parti Genel Merkezi’nce elde edilen taşınır malların 2’si taşıt, diğeri ise yedek parça olup satın alma suretiyle edinilmiştir.

Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin Genel Merkezinin ihtiyacı için ve tamamı satınalma yoluyla elde edilen toplam 29.370.- YTL tutarındaki taşınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Büyük Birlik Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Parti’nin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 1.063.512,90 YTL gelir ve 1.041.043,32 YTL gider ile 22.469,58 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.