Büyük Birlik Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2000/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/18

Karar Günü : 10.3.2010

R.G. Tarih-Sayı : 20.03.2010-27527

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Büyük Birlik Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU ve Ahmet AKYALÇIN’ın katılımıyla 4.1.2001 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Büyük Birlik Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1998 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1998 yılı gelirlerinin 196.679.692.879.- lira, giderlerinin 178.691.410.966.- lira, 1999 yılına devreden nakit mevcudunun 17.988.281.913.- lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 96.291.037.185.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 375.000.000.- lirası aidat gelirleri, 83.075.966.000.- lirası hazine yardımı, 10.151.371.405.- diğer gelirler ve 2.688.699.780.- lirası 1997 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 100.388.655.694.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 60.053.759.768.- lirası bağış gelirleri, 25.923.196.038.- lirası aidat gelirleri, 3.024.290.315.- lirası rozet, bayrak, yayın, defter, makbuz vb. satış gelirleri, 4.455.000.000.- lirası eğlence ve konser gelirleri, 3.904.450.000.- lirası alınan yardımlar ve 3.027.959.573.- lirası 1997 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 80.909.678.490.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 1.713.381.500.- lirası personel giderleri, 7.596.701.850.- lirası seyahat giderleri, 25.657.121.150.- lirası bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 4.753.026.700.- lirası yayın giderleri, 1.807.979.400.- lirası seçim giderleri, 4.364.956.794.- lirası demirbaş eşya giderleri, 31.541.511.096.- lirası büro genel giderleri ve 3.475.000.000.- lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 1999 yılına devreden nakit mevcudu 15.381.358.695.- liradır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 97.781.732.476.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 5.922.881.000.- lirası personel giderleri, 2.854.280.000.- lirası seyahat giderleri, 1.880.240.000.- lirası bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 2.647.668.600.- lirası yayın giderleri, 4.198.588.123.- lirası eğlence ve konser giderleri, 7.915.972.400.- lirası seçim giderleri, 724.160.000.- lirası demirbaş eşya giderleri, 61.453.700.915.- lirası büro genel giderleri, 9.754.791.438.- diğer giderler ve 429.450.000.- lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 1999 yılına devreden nakit mevcudu 2.606.923.218.- liradır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Büyük Birlik Partisi’nin 1998 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 1998 yılı kesinhesabında gösterilen 196.679.692.879.- lira (196.679,69 ytl.) gelir ve 178.691.410.966.- lira (178.691,41 ytl.) gideri ile 17.988.281.913.- lira (17.988,28 ytl.) nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 10.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.