BOŞANMA DAVASINDA DAVALININ CEVAP DİLEKÇESİ VERMEMESİNİN SONUÇLARI

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/19610
KARAR: 2014/1857

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından; tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkarı anlamına gelir. (HMK. m. 128) Bu böyle olmakla birlikte, süresi içinde davaya cevap vermemiş olmak, davalının savunmasını ispat etme ve davacının ileri sürdüğü vakıaları çürütmeye yönelik delil gösterme hakkını ortadan kaldırmaz. Eş söyleyişle, davaya süresinde cevap vermeyen davalı, davacının kusurlarına yönelik olarak değil, kendisine kusur yüklenemeyeceğine ilişkin olarak delil bildirme hakkına sahiptir. Kaldı ki, delil taraflar arasındaki çekişmeli hususların ispatı için gösterileceğine göre, bu husus saptanmadan taraflardan delillerini sunmaları da beklenemez. Davalı, duruşmalara iştirak etmiş ve de tanıklarını bildirmek için talepte bulunmuştur. O halde, davalının gösterdiği deliller toplanıp, diğer delilerle birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, usulüne uygun olmayan şekilde , davalının tanık dinletme talebinin reddine karar verilerek , delilleri toplanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.02.2014(Salı)

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 8:45 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 388


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.