BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU VE BÖLGESEL GELİŞME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 22 Ocak 2015 PERŞEMBE

22 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29244
YÖNETMELİK
Kalkınma Bakanlığından:

BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU VE BÖLGESEL GELİŞME

KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin teşekkülüile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,

b) Komite: Bölgesel Gelişme Komitesini,

c) Kurul: Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunu

ifade eder.

Kurulun teşekkülü

MADDE 4 (1) Kurul, Başbakan ve Kalkınma Bakanı ile Başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşur.

(2) Kurul, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın katılmadığı hâllerde ise Başbakanın belirleyeceği bakanın başkanlığında toplanır.

Kurulun çalışma usulü

MADDE 5 (1) Başkan gündemdeki konuları görüşmek amacıyla gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıyaçağırır. Kurulun toplanma imkânının bulunmadığı durumlarda kararlar yazılı usulle takip edilip sonuçlandırılır.

(2) Toplantı gündemi, Bakanlık tarafından belirlenerek Kurul Başkanının onayına sunulur.

(3) Toplantı zamanı ve gündemi gibi toplantıya ilişkin bilgiler, toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılıolarak üyelere bildirilir. Bakanlığın veya diğer kurum ve kuruluşların gündemdeki konulara ilişkin inceleme, sonuç veönerilerini içeren bilgi ve belgeler de üyelere gönderilir.

Komitenin teşekkülü

MADDE 6 (1) Bölgesel Gelişme Komitesi, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarları ile Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunda temsil edilen bakanlıkların müsteşarlarından oluşur.

Komitenin çalışma usulü

MADDE 7 (1) Komite Başkanı, gündemindeki konuları görüşmek amacıyla gerekli gördüğü hallerde Komiteüyelerini toplantıya çağırır.

(2) Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir.

(3) Gündemdeki konulara göre kamu kesimi, özel kesim veya sivil toplum kuruluşu temsilcileri toplantılara davet edilebilir.

(4) Toplantı zamanı ve gündemi gibi toplantıya ilişkin bilgiler, toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılıolarak üyelere bildirilir. Bakanlığın veya diğer kurum ve kuruluşların gündemdeki konulara ilişkin inceleme, sonuç veönerilerini içeren bilgi ve belgeler de gündemle birlikte üyelere gönderilir.

(5) Komite, strateji geliştirme ve planlama çalışmaları gibi detaylı olarak ele alınması gereken hususlarda, üyeleri arasından komisyonlar kurabilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 (1) Kurulun ve Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlık Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Komite toplantı ve karar alma nisabı

MADDE 9 (1) Komite, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmışsayılır.

Yürürlük

MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.