BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2007/1

Karar Sayısı : 2007/79

Karar Günü : 18.10.2007

R.G. Tarih-Sayı :17.12.2007’de tebliğ edildi.

BİRLEŞTİRME KARARI

15.7.1950 günlü, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun, 28.5.1988 günlü, 3463 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının ” … vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2007/4 esas sayılı dava ileBİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2007/4 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 18.10.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.