BİRLEŞTİRME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2006/36

Karar Sayısı : 2006/46

Karar Günü : 4.4.2006

R.G. Tarih-Sayı :18.12.2006’da tebliğ edildi.

BİRLEŞTİRME KARARI

10.2.1954 günlü, 6245 sayılı “Harcırah Kanunu”nun 10. maddesinin 5335 sayılı Yasa ile değiştirilen (1) numaralı bendinin iptali istemiyle yapılan itiraz başvurusuna ilişkin davanın, aralarındaki hukuki irtibat nedeniyle 2005/142 esas sayılı dava ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, esasının kapatılmasına, esas incelemenin 2005/142 esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine, 4.4.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

Cafer ŞAT

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Ali GÜZEL

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir Cevap Yazın