Birden fazla müteselsil kefil bulunan sözleşmenin damga vergisinin kefil sayısına göre alınıp alınmayacağı hk.

Tarih 26/04/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2011-92-262
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.07.16.02-DH-2011-92-262                                                         26/04/2012

Konu : Birden fazla müteselsil kefil bulunan sözleşmenin

damga vergisinın kefil sayısına göre alınıp alınmayacağı hk.

 

 

 

… A.Ş.

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketiniz ile … arasında 13.09.2011 tarihinde düzenlenen “Kira Sözleşmesi ve Özel Şartları” başlıklı sözleşmenin, taraflarının haricinde ayrı ayrı iki müteselsil kefil tarafından da imzalandığı belirtilerek, kefalet şerhi üzerinden alınacak damga vergisinin kefil sayısına göre alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olacağı hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün; A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerin, A/2 fıkrasında, mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden kira mukavelenamelerinin, A/3 fıkrasında ise kefalet, teminat ve rehin senetlerinin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65; I/A-3 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 818 sayılı Borçlar Kanununun 483 üncü maddesinde, “Kefalet, bir akittir ki onunla bir kimse, borçlunun akdettiği borcun edasını temin etmeği alacaklıya karşı taahhüt eder.”; 487 nci maddesinde, “Kefil, borçlu ile beraber müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile veya bu gibi diğer bir sıfatla borcun ifasını deruhde etmiş ise alacaklı asıl borçluya müracaat ve rehinleri nakde tahvil ettirmeden evvel kefil aleyhinde takibat icra edebilir.” hükümleri bulunmaktadır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 581 ve 586 ncı maddelerinde de aynı yönde hükümler bulunmaktadır.

Bu itibarla, kira sözleşmesine konan kefalet şerhinin “müteselsil kefil” veya “müşterek müteselsil borçlu” sıfatıyla konulması ve kira sözleşmesinde belirtilen borç ediminin tamamına kefil olunması durumunda, kefalet şerhi asıl akitle birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit ve işlem olarak kabul edileceğinden, kira sözleşmesinin, Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, en yüksek vergi alınmasını gerektiren işlem olan kefalet şerhi üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası gereğince damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde yer alan “Kira Sözleşmesi ve Özel Şartları” başlıklı kağıdın, müteselsil kefil sayısı dikkate alınmaksızın, kiralama süresi ve kira bedeline (KDV hariç) göre hesaplanacak tutar esas alınarak Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası gereğince binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.    

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

Bir Cevap Yazın