Bir davaya bakmakta olan mahkeme

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1985-28

Karar Sayısı : 1985-19

Karar Günü : 24.10.1985

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi: “Bir davaya bakmakta olan mahkeme:……..

Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı;

Dosya muhtevasını mahkemece bu konu ile ilgili görülen belgelerin tasdikli örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderir…” hükmünü taşımaktadır.

Verildiği, başvuran Mahkemenin tutanağından anlaşılan sanıklar vekilinin aykırılık savını kapsayan dilekçesinin örneği gönderilen belgeler arasında bulunmadığı gibi, içeriği de tutanağa geçirilmediğinden, işbu eksiklik nedeniyle dosyanın Mahkemesine geri çevrilmesine,

24.10. 1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

H. Semih ÖZMERT

Başkanvekili

Orhan ONAR

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selâhattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Mustafa ŞAHİN

Bir Cevap Yazın