Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasa kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı: 1992/18

Karar Sayısı: 1992/15

Karar Günü: 3.3.1992

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasa kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsı, 10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. Maddesi gereğince tarafların bu konudaki sav ve savunmalarını almak ve dosya içeriğinde konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermek zorundadır.

İncelenen dosyada hükümlü vekilinin vekâletnamesi ve dilekçesi ile Cumhuriyet Başsavcısının görüş bildirme yazısının aslının, diğer belgelerin de onansız örneklerinin bulunduğu saptanmıştır.

Belirtilen bu eksiklikler nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE ,

3.3.1992 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL

Üye

Yavuz NAZAROĞLU

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Bir Cevap Yazın