Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasa kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsa

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1993/10

Karar Sayısı : 1993/9

Karar Günü : 19.3.1993

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

1- Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak yasa kuralının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varırsa, 10.11.1983 günlü, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. Maddesi gereğince tarafların bu konudaki sav ve savunmalarını almak ve dosya içeriğinde konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermek zorundadır. İncelenen dosyada konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleri yerine asıllarının gönderildiği saptanmıştır.

Belirtilen bu eksiklik nedeniyle 2949 sayılı Yasa’nın 28. Maddesi uyarınca İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE ,

2- Eksiklik giderilirken gözetilip yanıtlanmak üzere:
Davacının Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan almakta olduğu aylığın veya Kurumca bağlanan gelirin türü ile davacının sigortalı olarak çalıştığı işyerinin niteliğinin, başvuran mahkemeden sorulmasına,

19.3.1993 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Bir Cevap Yazın