Belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.

Tarih 14/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1486-877
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1486-877                                                                     14/10/2011

Konu : Belli parayı ihtiva etmeyen sözleşmenin

           damga vergisine tabi olup olmayacağı hk.

 

İlgi :   … tarih ve … evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin … Derneği ile imzaladığı 14/05/2010 tarihli ek sözleşmede, 2 ml’lik conta kapaklı cryo tüpünün birim fiyatının KDV hariç 0,12 Euro olduğu fakat alınacak miktarın belli olmaması sebebiyle sözleşme bedelinin dolayısıyla ek sözleşmeye ait damga vergisinin hesaplanmasında tereddüde düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ”I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/ 1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, sözleşmenin düzenlendiği tarihte; belli parayı ihtiva etmesi veya kağıdın eklerinde belli paranın tespitine imkan veren donelerin var olması veyahut atıf yapılan başka bir kağıttan belli paranın bulunabilmesi halinde, kağıdın (sözleşmenin) bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen kağıtlara ilişkin olarak; kağıda ait belli parayı gösteren ve ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kağıdın damga vergisine tabi tutulacağı tabiidir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, dilekçeniz eki “ek sözleşme”nin 1 inci maddesinde, şirketinizin 2ml’lik conta kapaklı cryo tüpünü derneğin uygun göreceği miktarda, birim fiyatı KDV hariç 0,12 Euro bedelle satmayı kabul ve taahhüt ettiği, 2 nci maddesinde, söz konusu 2 ml’lik conta kapaklı cryo tüpünün 30.11.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihaledeki teknik şartnameye uygun olarak verileceği, idari ve teknik şartnamenin bu sözleşmenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil edeceği belirtilmiş olup, söz konusu ek sözleşmede cryo tüpünün miktarı belirtilmediğinden sözleşmeye ait belli bir paranın belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle, belli parayı ihtiva etmeyen 14/05/2010 tarihli ek sözleşmenin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Öte yandan, bu sözleşmeye ilişkin miktarın sözleşme düzenlendikten sonra belirlenmesi ve yukarıda belirtildiği şekilde sözleşmeye şerh konulması veya sözleşmeyi değiştiren bir kağıt düzenlenmesi halinde, değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla damga vergisini doğuran olay gerçekleşecek olup, bu tarih itibarıyla söz konusu kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.   

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.