Belli para ihtiva etmeyen sözleşmenin damga vergisi hk.

Tarih 24/05/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-231-305
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-231-305                                                                 24/05/2011

Konu : Belli para ihtiva etmeyen sözleşmenin

damga vergisi hk.

İlgi :   … tarihli özelge talebiniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, “………. İşine Ait Götürü Beledel Mal Alımı Sözleşmesi” ne ek olarak düzenlenen “……. Temini Alt Sözleşme Anlaşması” başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılıp buna göre tabloda yazılı değerinin bulunacağı ve kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir. 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için geçerli olan binde 7,5 oranı, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

“…….. Temini Alt Sözleşme Anlaşması” başlıklı kağıdın incelenmesinden; sözleşmenin konusunun, ana sözleşmenin tüm süresi boyunca ………. Turizm Nak. Bil. İşl. Taah. Dış Tic. ve Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. (alt yüklenici) tarafından Hava Trafik Kontrol Komplekslerinin binalarında gereken kurulum, kalibrasyon, ayar ve bakım işlerini yapacak sistem mühendisleri ve/veya teknisyenlerinin istek üzerine temin edilmesi işi olduğu; 2 nci maddesinde, sözleşmenin bedelinin yüklenici olarak şirketiniz tarafından istenecek personel sayısına bağlı olduğuna ilişkin belirlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ” ……. Işine Ait Götürü Beledel Mal Alımı Sözleşmesi” ile bu kağıda ek olarak düzenlenen ” …….Temini Alt Sözleşme Anlaşması” başlıklı kağıtta, çalıştırılacak sistem mühendisi ve teknisyen sayısına yönelik bir belirleme yapılmaması nedeniyle hesaplanabilir bir bedele ulaşılması mümkün bulunmadığından, belli parayı ihtiva etmeyen söz konusu kağıt için damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.