Belli bir parayı ihtiva etmeyen ancak cezai şart ve teminat mektubu verme taahhüdünü içeren sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 14/10/2011
Sayı B.07.4.DEF.0.78.10.00-2010-DV-6
Kapsam

T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.78.10.00-2010-DV-6

14/10/2011

Konu

:

Sözleşmedeki teminat üzerinden alınan damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile … arasında yetkili servis sözleşmesi yapıldığı, yapılan sözleşmenin ilgili markanın hizmet standardını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında uygulanacak yöntemleri belirleyen çerçeve sözleşmesi olduğu, belli bir parayı ihtiva etmediği ve sözleşmede cezai şart ve borç teminat mektubu tutarlarının yer aldığı belirtilerek söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı; 10 uncu maddesinde de damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

… . ile aranızda imzalanan 03/09/2010 tarihli ” … Yetkili Servis Sözleşmesi”nin incelenmesinden, yapılan sözleşmenin ilgili markanın hizmet standardını, karşılıklı hak ve yükümlülükleri ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında uygulanacak yöntemleri belirleyen çerçeve sözleşmesi olduğu, 17.1 inci maddesinde yetkili servisin bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ya da ihlal etmesi nedeni ile yetkili satıcı, sözleşmeyi feshettiği veya kendisi gerekçesiz olarak süresinden önce feshettiği takdirde, 500,00 TL veya bilahare yetkili satıcının duyurular ile belirleyeceği miktarda cezai şart ödemeyi veya bu bedelin bu amaçla verilen teminat mektuplarından veya diğer teminatlardan tahsilini kabul ve taahhüt edeceği; 17.2 nci maddesinde yetkili servisin sözleşmenin uygulanması sırasında veya tasfiye sonucuna kadar yetkili satıcıya karşı doğabilecek her türlü borcun teminatı için 200.000,00 TL’lik ve bilahare yetkili satıcı tarafından belirlenip talep edilecek miktarda süresiz teminat mektubunu şirkete tevdi etmeyi kabul ve taahhüt ettiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, şirketiniz ile … arasında düzenlenen ” … . Yetkili Servis Sözleşmesi”nin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkra hükmü uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren teminat mektubu verme taahhüdüne ilişkin 200.000,00 TL üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.