Belediye Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta prim bildirgeleri ile vergi dairesine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ve damga vergisine tabi diğer muamelelerden dolayı Birliğin muaf olup olmadığı ile kişi ve kurumlara fatura-belge karşılığı yapılan ödemelerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hk.

Tarih 21/10/2010
Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/DVK:9-2-12
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/DVK:9-2-12

21/10/2010

Konu

:

Damga Vergisi İstisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Birliğiniz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta prim bildirgeleri ile vergi dairesine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı ve damga vergisine tabi diğer muamelelerden dolayı Birliğinizin muaf olup olmadığı ile kişi ve kurumlara fatura-belge karşılığı yapılan ödemelerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu,resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 8,25 nispetinde; 2/b fıkrasında vergi beyannamelerinin; 2/e fıkrasında da sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin (2010 yılı için 13,75 TL) maktu damga vergisine tabi tutulacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “I- Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise, resmi daireler arasındaki işlemleri kapsayan her türlü kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde; “Mahallî idare birliği: Birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları Hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade eder” hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu Kanun kapsamında kurulduğu belirtilen Birliğiniz, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca, 20.05.2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1 ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Söz konusu Kanunun “Vergi ve fon muafiyeti” başlıklı 36 ncı maddesiyle de Sosyal Güvenlik Kurumuna damga vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayınlanan 16 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır.

Bu itibarla, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire olan birliğiniz ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince kişiler tarafından ödenmesi; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/A-1 bölümü gereğince birliğiniz ile diğer resmi daireler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların ise damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Buna göre;

1- Resmi daire olan Birliğiniz tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen aylık sigorta prim bildirgelerinin ve resmi daire olan vergi dairesine verilecek beyannamelerin damga vergisine tabi tutulmaması,

2- Birliğiniz ile resmi daire sayılmayan veya damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi ve kuruluşlar arasında düzenlenen kağıtlar ile kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece birliğinizin imzasını taşıyan kağıtlara ait damga vergisinin, Damga Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca bu kişi ve kuruluşlar tarafından ödenmesi,

3-Birliğiniz tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin, Birliğiniz tarafından ödemeler sırasında kesilerek vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tar

Bir Cevap Yazın