BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6552 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

Tarih 29/09/2014
Sayı 87893753-010.06.01[36-04]-95254
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı   :87893753-010.06.01[36-04]-95254

Konu :6552 sayılı Kanun İç Genelgesi

 

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

HAKKINDA 6552 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ

(SERİ NO: 2014/1)

…………….. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesiyle bazı alacakların yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ 27/9/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, il özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usuller 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda yeniden düzenlenmiş ve yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalar 8/4/2010 tarihli ve 32018 sayılı yazımızla yapılmıştır.

Bu itibarla, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında borçlarını yapılandırmak üzere başvuran il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin bu Kanun kapsamında yapılandırılan dönemlere ilişkin borçları için ilgisine göre Muhasebat Genel Müdürlüğü/İlbank A.Ş. nezdindeki genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılan kesinti taleplerinin geri alınması gerekmektedir.

Ancak, Kanun hükümlerinin ihlal edilmesi halinde gerekli kesinti talebinde bulunulacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                 Adnan ERTÜRK

                                                                                                                                       Bakan a. 

                                                                                                                             Gelir İdaresi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.