Başvurunun, istemde bulunanın Anayasa Mahkemesi’ne müracaata yetkili olmaması nedeniyle reddi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı: 1985/4

Karar Sayısı : 1985/3

Karar Günü : 14.2.1985

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Red)

İstemde Bulunan : M.Abidin SAVAŞ Z.Baba Zümrüt Bahçe Sokak, No.7/B Bakırköy/İSTANBUL

İstemin Konusu : 25.10.1984 günlü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin ikinci bendinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi istenmiştir.

İnceleme : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 14.2.1985 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında 30.1.1985 günlü dilekçe ve rapor okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın 150. ve 152. maddeleri ile 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 20. ve 28. maddelerinde Anayasa Mahkemesine başvurmaya yetkili kişi ve kuruluşlar belirtilmiş olup, istemde bulunan bu maddelerde sayılanlar arasında yer almamaktadır.

Sonuç :

1) Başvurunun, istemde bulunanın Anayasa Mahkemesi’ne müracaata yetkili olmaması nedeniyle reddine,

2) Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına yer olmadığına,

3) Red kararının başvurana tebliğine,

14.2.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkanvekili

H.Semih ÖZMERT

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Orhan ONAR

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mehmet ÇINARLI

Üye

Selâhattin METİN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mahmut C.CUHRUK

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.