Başvuranın yetkisizliği nedeniyle istemin REDDİNE

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1989/13

Karar Sayısı : 1989/21

Karar Günü : 11.5.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (Red)

13.4.1989 günlü dilekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuran davacı: vasisi olduğunu belirttiği eşi jandarma uzman çavuşun 38 yıl, 8 ay fiili hizmette bulunduğunu, 1982 yılında görevli iken işlemediği bir suçtan dolayı Ağır Ceza Mahkemesince çarptırıldığı iki yıl, dokuz ay, ondört gün hapis cezası nedeniyle aylığı dışında tüm sosyal haklarının elinden alındığını, ilgili yasanın binlerce kişiyi mağdur duruma düşürdüğünü, hevesle göreve başlayacakların da suç işlediklerinde haklarını yitireceklerini ileri sürerek Jandarmayla ilgili yeni Kanun’un iptal edilmesi isteminde bulunmuştur.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 150. Ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 20. Maddesinde, Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmaya yetkili olanlar açıkça gösterilmiştir. Davacı, sözü edilen maddelerde sayılanlar arasında bulunmamaktadır. Yurttaşların Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan başvurmaları öngörülmediğinden, yetkisiz kişinin yaptığı başvurunun kabulü olanaksızdır. İstemin reddi gerekir.

SONUÇ:

1) Başvuranın yetkisizliği nedeniyle istemin REDDİNE,

2) Karar örneğinin başvurana tebliğine,

3) Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına yer olmadığına,

11.5.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Üye Başkan Başkanvekili
Necdet DARICIOĞLU Mahmut C. CUHRUK Yekta Güngör ÖZDEN
Üye Üye Üye
Mehmet ÇINARLI Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Muammer TURAN
Üye Üye Üye
Selçuk TÜZÜN Mustafa GÖNÜL Mustafa ŞAHİN
Üye Üye
Ahmet N. SEZER Erol CANSEL

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.