Başka il ve ilçelerde bulunan şubelere ait damga vergisi beyannamesinin genel merkezce tek elden verilip verilmeyeceği hk.

Tarih 26/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-DV 22 md-105
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DV 22 md-105                                                                     26/08/2011

Konu : Başka il ve ilçelerde bulunan şubelere ait

damga vergisi beyannamesinin genel merkezce

tek elden verilip verilmeyeceği hk.

 

 

                                     …….

 

İlgi :    ……. tarihli dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, genel merkezce tahakkuk ettirilerek personele yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin beyanına ilişkin muhtasar beyannamenin genel merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesinin mümkün olup olmadığı ile başka il ve ilçelerde faaliyet gösteren şubelerinizin sürekli damga vergisi mükellefiyetlerinin terkin ettirilerek düzenledikleri kağıtlara ait damga vergisinin topluca tek bir damga vergisi beyannamesi ile genel müdürlüğünüzün bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde, damga vergisinin makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödeneceği, bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığının yetkili olduğu; 18 inci maddesinde, bu Kanunda gösterilen haller dışında damga vergisinin makbuz karşılığında ödeneceği, Maliye Bakanlığının makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunun 22 nci maddesinde ise, “Makbuz karşılığı ödemelerde damga vergisi;

  • a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.
  • b) (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tabi tutulması sırasındaödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veyakuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 3.5.1 no.lu maddesinde; “Buna göre, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi durumunda, damga vergisinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyan edilip ödenmesi uygulamasına devam edilecektir. Diğer taraftan, bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin düzenledikleri kağıtlara ait damga vergileri ise, şubeler tarafından, muhtasar beyannamelerinin verildiği vergi dairelerine sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirerek beyan edilip ödenecektir.” denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, bankanız merkez ve şubelerinde görev yapan personele yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlara ait damga vergisine ilişkin muhtasar beyannamenin, söz konusu ödemelere ilişkin kağıtların genel merkez tarafından düzenlenmesi halinde, genel merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, başka il ve ilçelerde faaliyet gösteren şubelerinizin sürekli damga vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi mümkün bulunmayıp şubeler tarafından damga vergisine tabi bir kağıt düzenlenmesi durumunda damga vergisinin sürekli mükellefiyet tesis ettirilen vergi dairesine beyan edilip ödeneceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                Vergi Dairesi Başkanı a.

                                                                                                 Grup Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.