BASINÇLI EKİPMANLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2014/3)

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28948

BASINÇLI EKİPMANLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM/2014/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, basınçlı ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak bir teknik komitenin oluşturulmasını ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak yayımlanan veya yayımlanacak basınçlı ekipman ve kaplarla ilgili teknik mevzuat ve bunların uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin (BASTEK) görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

 1. a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
 2. b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna,
 3. c) 31/12/2012 tarihli ve 28514 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’ne,

ç) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’ne,

 1. d) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)’ne,
 2. e) 29/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliği’ne,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

 1. a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
 2. b) BASTEK: Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesini,
 3. c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BASTEK’in Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri

BASTEK’in oluşumu

MADDE 5 – (1) BASTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.
 2. b) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
 3. c) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

ç) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.

 1. d) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye.
 2. e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen bir üye.
 3. f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye.
 4. g) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen bir üye.

ğ) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını temsilen bir üye.

 1. h) Türk Standardları Enstitüsü’nü temsilen bir üye.

ı) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu temsilen bir üye.

 1. i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
 2. j) TMMOB Makine Mühendisleri Odasını temsilen bir üye.
 3. k) Türkiye Likit Petrol Gazcıları Derneğini temsilen bir üye.
 4. l) Anadolu Likit Petrol Gaz Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye.
 5. m) Kazanlar ve Basınçlı Kaplar Sanayiciler Birliği’ni temsilen bir üye.
 6. n) Yangından Korunma Derneğini temsilen bir üye.
 7. o) Makine İmalatçılar Birliğini temsilen bir üye.

ö) Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliğini temsilen bir üye.

 1. p) Basınçlı ekipman ve kaplar ile ilgili mevzuat dahilinde faaliyette bulunan onaylanmış kuruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.

(2) BASTEK üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine iki yıl için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör dernekleri/birlikleri tarafından belirlenir ve Bakanlığa bildirilir.

(3) BASTEK üyesinin görev süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, yeni üye bilgisi Bakanlığa bildirilir. Görev süresi sonunda, Bakanlığa BASTEK üyesine ilişkin değişiklik bildirimi yapılmaması durumunda, temsilcinin komite üyeliğinin sonraki iki yıl için de devam edeceği kabul edilir.

(4) Üyelerin, BASTEK toplantılarına sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti olmaksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve Bakanlık tarafından yeni üye bilgisi talep edilir.

BASTEK’in görevleri

MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) Basınçlı ekipmanlar sanayi ürünleri ile ilgili; üretim, ithalat veya ihracat yapan sektörlerin, mevcut durumunu tespit etmek.
 2. b) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörlerine ilişkin olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, sektörlerden Bakanlığa intikal eden sorun ve şikâyetlerle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
 3. c) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörüne hizmet verecek, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, muayene kuruluşu ve laboratuvar ihtiyacını tespit etmek.

ç) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörüne hizmet veren, ülkemizde yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, onaylanmış kuruluşların, muayene kuruluşlarının ve laboratuarların faaliyetlerini değerlendirmek, uygulamalara ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

 1. d) Basınçlı ekipmanlar ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.
 2. e) Teknik mevzuata uyum sürecinde ve sonrasında ilgili mevzuat ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak.
 3. f) Basınçlı ekipmanlar mevzuatında yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazırlanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını incelemek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek.
 4. g) Basınçlı ekipman ve kaplarla ilgili mevzuatın uygulanması kapsamında ilgili sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Bakanlığın bilgisine sunmak.

ğ) Avrupa Komisyonu ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenecek toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilci belirlemek.

 1. h) Gerekli hallerde, teknik düzeydeki çalışmaları gerçekleştirmek üzere çalışma gruplarının kurulmasına karar vermek ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

ı) Basınçlı ekipmanlar sanayi sektörünün geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunmak.

 1. i) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin çalışmaları değerlendirmek, etkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için görüş ve öneriler sunmak.

BASTEK’in çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) BASTEK’in çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

 1. a) BASTEK, toplantı gündemini içeren Bakanlık davet yazısı neticesinde, üye tam sayısının en az 1/2’si ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
 2. b) BASTEK başkanlığı, Sanayi Genel Müdürü ya da onun yetkilendireceği Sanayi Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından yapılır.
 3. c) BASTEK’in sekreterlik hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ç) Toplantılar, Genel Müdürlüğün uygun göreceği tarihlerde veya özel gereksinimler uyarınca gerçekleştirilir.

 1. d) Toplantı gündemi Genel Müdürlük tarafından belirlenir. BASTEK üyeleri, bir sonraki toplantıya ilişkin olarak gündem maddesi taleplerini sözlü olarak komite başkanına veya yazılı olarak sekreterlik hizmetini veren Genel Müdürlüğe iletir.
 2. e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği Genel Müdürlük tarafından toplantıya müteakiben BASTEK üyelerine gönderilir.
 3. f) Her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası, BASTEK üyelerince imzalanır, ancak acil hallerde karar defteri toplantı sonrası imzalanabilir.
 4. g) BASTEK tarafından gerek görülmesi durumunda, konu ile ilgisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, toplantılara gözlemci statüsü ile davet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

BASTEK’in kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık tarafından değerlendirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 19/4/2009 tarihli ve 27205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğe (SGM: 2009/8) yapılmış atıflar, bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.